Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 3. oktobrī

2008. gada 8. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 3. oktobrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) tīrais pieaugums bija 12.3 mljrd. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas. Tīrais pieaugums saistībā ar darījumiem šajā nedēļā bija 157 milj. euro. Tas atspoguļoja, pirmkārt, vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanas darījumu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un, otrkārt, Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu un stieņu nomaiņu ar tīra zelta stieņiem.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 34.9 mljrd. euro (līdz 249.2 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar klientu un portfeļu darījumiem, likviditāti palielinošām operācijām ASV dolāros un aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu. Piektdien, 2008. gada 3. oktobrī tika noslēgta likviditāti palielinoša operācija ASV dolāros uz nakti 50 mljrd. ASV dolāru apmērā. Tajā pašā dienā citai likviditāti palielinošai operācijai 35 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas pienāca dzēšanas termiņš. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 113.1 mljrd. euro). Ar pārvērtēšanu saistītā daļa šajā pieaugumā bija 1.4 mljrd. euro. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 11.5 mljrd. euro (līdz 693.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16 mljrd. euro (līdz 71.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 56.9 mljrd. euro (līdz 402.4 mljrd. euro). Otrdien, 2008. gada 30. septembrī tika noslēgta īpaša termiņa refinansēšanas operācija 120 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2008. gada 1. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 180 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 190 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2008. gada 3. oktobrī tika noslēgta likviditāti samazinoša precizējošā operācija 193.8 mljrd. euro apmērā ar termiņu uz nakti.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 24.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 6.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 38.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 28.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 62 mljrd. euro (līdz 153.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2008. gada 30. septembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu pārvērtēšanas rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 627.141 EUR par Trojas unci

1.4303 USD par 1 EUR

150.47 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.0884 EUR par 1 XDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 220,392 −157 12,438
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 148,623 3,852 10,363
2.1 SVF debitoru parādi 9,792 79 526
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 138,831 3,773 9,837
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 132,210 23,943 5,114
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,939 −938 −165
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13,939 −938 −165
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 635,117 147,806 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 189,999 9,998 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 420,519 120,003 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 24,592 17,804 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 7 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 75,502 29,094 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 113,120 404 1,432
8 Valdības parāds euro 37,448 0 −26
9 Pārējie aktīvi 382,346 9,860 −2,871
Kopā aktīvi 1,758,697 213,864 26,285
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 693,205 11,546 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 386,132 142,671 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 153,367 −62,026 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 38,854 10,795 0
2.3 Termiņnoguldījumi 193,844 193,844 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 67 58 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 199 −119 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 79,018 16,692 0
5.1 Saistības pret valdību 71,392 15,962 0
5.2 Pārējās saistības 7,626 730 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 161,598 34,134 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,334 −960 158
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 24,970 7,613 1,289
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 24,970 7,613 1,289
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,367 0 247
10 Pārējās saistības 166,516 2,287 8,277
11 Pārvērtēšanas konti 168,678 0 16,314
12 Kapitāls un rezerves 71,680 0 0
Kopā pasīvi 1,758,697 213,864 26,285

Kontaktinformācija presei