Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. oktober 2008

8. oktober 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. oktober 2008, var nettostigningen i guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 12,3 mia. euro og afspejlede hovedsagelig kvartalsvise revalueringer. Transaktioner i løbet af ugen resulterede i et fald på netto 157 mio. euro. Dette afspejlede for det første en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og for det andet en centralbank i Eurosystemets raffinering af guldmønter og guldbarrer til finguld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 34,9 mia. euro til 249,2 mia. euro. Ændringen skyldtes kunde- og porteføljetransaktioner, likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar og virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver. Fredag den 3. oktober 2008 afvikledes en dag-til-dag likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 50 mia. dollar. Samme dag udløb yderligere en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 35 mia. dollar med en løbetid på syv dage. Disse operationer blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,8 mia. euro til 113,1 mia. euro. Af denne stigning skyldtes 1,4 mia. euro revalueringer. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 11,5 mia. euro til 693,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16 mia. euro til 71,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 56,9 mia. euro til 402,4 mia. euro. Tirsdag den 30. september 2008 afvikledes en markedsoperation med særlig løbetid på 120 mia. euro. Onsdag den 1. oktober 2008 udløb en primær markedsoperation på 180 mia. euro, og en ny på 190 mia. euro blev afviklet. Fredag den 3. oktober 2008 afvikledes en likviditetsopsugende finjusterende operation på 193,8 mia. euro med dag-til-dag løbetid.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 24,6 mia. euro (mod 6,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 38,9 mia. euro (mod 28,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 62 mia. euro til 153,4 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. september 2008 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 627,141 pr. fine oz.

USD: 1,4303 pr. EUR

JPY: 150,47 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,0884 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 220.392 −157 12.438
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 148.623 3.852 10.363
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.792 79 526
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 138.831 3.773 9.837
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 132.210 23.943 5.114
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.939 −938 −165
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.939 −938 −165
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 635.117 147.806 0
5.1 Primære markedsoperationer 189.999 9.998 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 420.519 120.003 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 24.592 17.804 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 7 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 75.502 29.094 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 113.120 404 1.432
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.448 0 −26
9 Andre aktiver 382.346 9.860 −2.871
Aktiver i alt 1.758.697 213.864 26.285
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 693.205 11.546 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 386.132 142.671 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 153.367 −62.026 0
2.2 Indlånsfacilitet 38.854 10.795 0
2.3 Indskud med fast løbetid 193.844 193.844 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 67 58 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 199 −119 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 79.018 16.692 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 71.392 15.962 0
5.2 Andre forpligtelser 7.626 730 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 161.598 34.134 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.334 −960 158
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 24.970 7.613 1.289
8.1 Indlån og andre forpligtelser 24.970 7.613 1.289
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.367 0 247
10 Andre forpligtelser 166.516 2.287 8.277
11 Revalueringskonti 168.678 0 16.314
12 Kapital og reserver 71.680 0 0
Passiver i alt 1.758.697 213.864 26.285

Medie- og pressehenvendelser