Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. oktoober 2008

8. oktoober 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

3. oktoobril 2008 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 12,3 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused. Nädala jooksul tehtud tehingute tulemusel vähenes nimetatud nõuete netomaht 157 miljoni euro võrra, mis tulenes ühe eurosüsteemi keskpanga sooritatud kullamüügist (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpanakde kullakokkuleppega) ja sellest, et üks eurosüsteemi keskpank töötles kuldmündid ja kullakangid ümber puhta kulla kangideks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 34,9 miljardi euro võrra 249,2 miljardi euroni. See oli tingitud kliendi- ja portfellitehingutest, USA dollarites teostatud likviidsust suurendavatest operatsioonidest ning varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest. Reedel, 3. oktoobril 2008 teostati üleöise tähtajaga likviidsust suurendav operatsioon väärtusega 50 miljardit USA dollarit. Samal päeval möödus veel ühe, seitsmepäevase likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg väärtusega 35 miljardit USA dollarit. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,8 miljardi euro võrra 113,1 miljardi euroni, kusjuures ümberhindlustest tingitud kasv moodustas sellest 1,4 miljardit eurot. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 11,5 miljardi euro võrra 693,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 16 miljardi euro võrra 71,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 56,9 miljardi euro võrra 402,4 miljardi euroni. Teisipäeval, 30. septembril 2008 teostati erakorralise tähtajaga refinantseerimisoperatsioon väärtusega 120 miljardit eurot. Kolmapäeval, 1. oktoobril 2008 möödus 180 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 190 miljardit eurot. Reedel, 3. oktoobril 2008 teostati üleöise tähtajaga 193,8 miljardi euro suurune likviidsust vähendav peenhäälestusoperatsioon.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 24,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 6,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 38,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 28,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 62 miljardi euro võrra 153,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2008. aasta 30. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 627,141 eurot untsi kohta

EUR / USD: 1,4303

EUR / JPY: 150,47

SDRid: 1,0884 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 220 392 −157 12 438
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 148 623 3 852 10 363
2.1 Nõuded RVFle 9 792 79 526
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 138 831 3 773 9 837
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 132 210 23 943 5 114
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 13 939 −938 −165
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 939 −938 −165
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 635 117 147 806 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 189 999 9 998 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 420 519 120 003 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 24 592 17 804 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 7 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 75 502 29 094 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 113 120 404 1 432
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 448 0 −26
9 Muud varad 382 346 9 860 −2 871
Varad kokku 1 758 697 213 864 26 285
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 693 205 11 546 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 386 132 142 671 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 153 367 −62 026 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 38 854 10 795 0
2.3 Tähtajalised hoiused 193 844 193 844 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 67 58 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 199 −119 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 79 018 16 692 0
5.1 Valitsussektor 71 392 15 962 0
5.2 Muud kohustused 7 626 730 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 161 598 34 134 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 334 −960 158
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 24 970 7 613 1 289
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 24 970 7 613 1 289
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 367 0 247
10 Muud kohustused 166 516 2 287 8 277
11 Ümberhindluskontod 168 678 0 16 314
12 Kapital ja reservid 71 680 0 0
Kohustused kokku 1 758 697 213 864 26 285

Kontaktandmed