Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. októbru 2008

8. októbra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. októbra 2008 bol čistý nárast stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 12,3 mld. EUR predovšetkým dôsledkom štvrťročného precenenia. Transakcie počas týždňa mali za následok čistý pokles o 157 mil. EUR, a to v dôsledku, po prvé, predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a po druhé, nahradenia zlatých mincí a prútov v jednej z centrálnych bánk Eurosystému za čisté zlato.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 34,9 mld. EUR na 249,2 mld. EUR. Zmena bola dôsledkom klientskych a portfóliových transakcií, refinančných obchodov v amerických dolároch a vplyvu štvrťročného precenenia aktív a pasív. V piatok 3. októbra 2008 bol uzavretý jednodňový refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 50 mld. USD. V ten istý deň bol splatný ďalší refinančný obchod v amerických dolároch vo výške 35 mld. USD so splatnosťou 7 dní. Tieto obchody uzatvoril Eurosystém v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,8 mld. EUR na 113,1 mld. EUR, pričom 1,4 mld. EUR z tohto nárastu vyplýva z precenenia. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 11,5 mld. EUR na 693,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 16 mld. EUR na 71,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 56,9 mld. EUR na 402,4 mld. EUR. V utorok 30. septembra 2008 bol uzavretý refinančný obchod so špeciálnou dĺžkou trvania v objeme 120 mld. EUR. V stredu 1. októbra 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 180 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 190 mld. EUR. V piatok 3 októbra 2008 bol uzavretý dolaďovací obchod na stiahnutie likvidity v objeme 193,8 mld. EUR s jednodňovou splatnosťou.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 24,6 mld. EUR (v porovnaní so 6,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 38,9 mld. EUR (v porovnaní s 28,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 62 mld. EUR na 153,4 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 30. septembru 2008 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata, resp. nasledujúce výmenné kurzy:

Zlato: 627,141 EUR za uncu čistého zlata

1,4303 USD/EUR

150,47 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,0884 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 220 392 −157 12 438
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 148 623 3 852 10 363
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 792 79 526
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 138 831 3 773 9 837
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 132 210 23 943 5 114
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 939 −938 −165
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 13 939 −938 −165
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 635 117 147 806 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 189 999 9 998 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 420 519 120 003 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 24 592 17 804 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 7 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 75 502 29 094 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 113 120 404 1 432
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 448 0 −26
9 Ostatné aktíva 382 346 9 860 −2 871
Úhrn aktív 1 758 697 213 864 26 285
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 693 205 11 546 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 386 132 142 671 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 153 367 −62 026 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 38 854 10 795 0
2.3 Termínované vklady 193 844 193 844 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 67 58 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 199 −119 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 79 018 16 692 0
5.1 Verejná správa 71 392 15 962 0
5.2 Ostatné záväzky 7 626 730 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 161 598 34 134 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 334 −960 158
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 24 970 7 613 1 289
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 24 970 7 613 1 289
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 367 0 247
10 Ostatné pasíva 166 516 2 287 8 277
11 Účty precenenia 168 678 0 16 314
12 Kapitál a rezervy 71 680 0 0
Úhrn pasív 1 758 697 213 864 26 285

Kontakt pre médiá