Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. oktobra 2008

8. oktober 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. oktobra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 12,3 milijarde EUR, kar je predvsem posledica četrtletnih prilagoditev prevrednotenja. Zaradi drugih gibanj v tem tednu se je stanje neto zmanjšalo za 157 milijonov EUR, in sicer zaradi prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (v skladu s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in drugič zaradi pretvorbe zlatih kovancev in palic v zlato v palicah z višjo vsebnostjo čistega zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 34,9 milijarde EUR na 249,2 milijarde EUR. Spremembo so povzročile transakcije s strankami in portfeljske transakcije, operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih ter četrtletno prevrednotenje sredstev in obveznosti. V petek, 3. oktobra 2008 je bila poravnana operacija povečevanja likvidnosti čez noč v ameriških dolarjih v višini 50 milijard USD. Istega dne je zapadla prejšnja operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 35 milijard USD z zapadlostjo sedem dni. Operaciji je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,8 milijarde EUR na 113,1 milijarde EUR. Od tega se je zaradi prevrednotenja stanje povečalo za 1,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 11,5 milijarde EUR na 693,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16 milijard EUR na 71,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 56,9 milijarde EUR na 402,4 milijarde EUR. V torek, 30. septembra 2008 je bila poravnana operacija refinanciranja s posebnim rokom zapadlosti v višini 120 milijard EUR. V sredo, 1. oktobra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 180 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 190 milijard EUR. V petek, 3. oktobra 2008, je bila poravnana operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti z zapadlostjo čez noč v višini 193,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 24,6 milijarde EUR (v primerjavi s 6,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 38,9 milijarde EUR (v primerjavi z 28,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 62 milijard EUR na 153,4 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja za vsako bilančno postavko na dan 30. septembra 2008 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 627,141 EUR za unčo

USD: 1,4303 za EUR

JPY: 150,47 za EUR

posebne pravice črpanja (PPČ): 1,0884 EUR za PPČ.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 220.392 −157 12.438
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 148.623 3.852 10.363
2.1 Terjatve do MDS 9.792 79 526
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 138.831 3.773 9.837
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 132.210 23.943 5.114
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 13.939 −938 −165
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.939 −938 −165
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 635.117 147.806 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 189.999 9.998 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 420.519 120.003 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 24.592 17.804 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 7 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 75.502 29.094 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 113.120 404 1.432
8 Dolg širše države v EUR 37.448 0 −26
9 Druga sredstva 382.346 9.860 −2.871
Skupaj sredstva 1.758.697 213.864 26.285
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 693.205 11.546 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 386.132 142.671 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 153.367 −62.026 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 38.854 10.795 0
2.3 Vezane vloge 193.844 193.844 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 67 58 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 199 −119 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 79.018 16.692 0
5.1 Širša država 71.392 15.962 0
5.2 Druge obveznosti 7.626 730 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 161.598 34.134 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.334 −960 158
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 24.970 7.613 1.289
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 24.970 7.613 1.289
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.367 0 247
10 Druge obveznosti 166.516 2.287 8.277
11 Računi prevrednotenja 168.678 0 16.314
12 Kapital in rezerve 71.680 0 0
Skupaj obveznosti 1.758.697 213.864 26.285

Stiki za medije