Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 oktober 2008

8 oktober 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 3 oktober 2008 was de netto stijging van EUR 12,3 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen. Transacties gedurende de week resulteerden in een netto daling van EUR 157  miljoen. Dit weerspiegelde ten eerste de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en, ten tweede, de verfijning van gouden munten en staven tot fine gold bullion door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 34,9 miljard naar EUR 249,2 miljard. De mutatie was het gevolg van cliënten- en beleggingstransacties, van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties en van het effect van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva. Op vrijdag 3 oktober 2008 werd een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 50 miljard met een looptijd tot de volgende ochtend verrekend. Op dezelfde dag verviel een verdere in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 35 miljard, met een looptijd van 7 dagen. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,8 miljard naar EUR 113,1 miljard, van welke stijging EUR 1,4 miljard voortkwam uit de herwaarderingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 11,5 miljard naar EUR 693,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16 miljard naar EUR 71,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 56,9 miljard naar EUR 402,4 miljard. Op dinsdag 30 september 2008 werd een herfinancieringstransactie van EUR 120 miljard met bijzondere termijn verrekend. Op woensdag 1 oktober 2008 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 180 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 190 miljard verrekend. Op vrijdag 3 oktober 2008 werd een liquiditeitsverkrappende “fine-tuning”-transactie van EUR 193,8 miljard, met een looptijd tot de volgende ochtend, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 24,6 miljard (vergeleken met EUR 6,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 38,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 28,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 62 miljard naar EUR 153,4 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 september 2008 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 627,141 per fine ounce

USD: 1,4303 per EUR

JPY: 150,47 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,0884 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 220.392 −157 12.438
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 148.623 3.852 10.363
2.1 Vorderingen op het IMF 9.792 79 526
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 138.831 3.773 9.837
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 132.210 23.943 5.114
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.939 −938 −165
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 13.939 −938 −165
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 635.117 147.806 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 189.999 9.998 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 420.519 120.003 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 24.592 17.804 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 7 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 75.502 29.094 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 113.120 404 1.432
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.448 0 −26
9 Overige activa 382.346 9.860 −2.871
Totaal activa 1.758.697 213.864 26.285
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 693.205 11.546 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 386.132 142.671 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 153.367 −62.026 0
2.2 Depositofaciliteit 38.854 10.795 0
2.3 Termijndeposito's 193.844 193.844 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 67 58 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 199 −119 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.018 16.692 0
5.1 Overheid 71.392 15.962 0
5.2 Overige verplichtingen 7.626 730 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 161.598 34.134 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.334 −960 158
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.970 7.613 1.289
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 24.970 7.613 1.289
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.367 0 247
10 Overige passiva 166.516 2.287 8.277
11 Herwaarderingsrekeningen 168.678 0 16.314
12 Kapitaal en reserves 71.680 0 0
Totaal passiva 1.758.697 213.864 26.285

Contactpersonen voor de media