Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. spalio 3 d.

2008 m. spalio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. spalio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 12,3 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo. Savaitės sandorių vertės grynasis sumažėjimas buvo 157 mln. eurų. Šis sumažėjimas atsirado dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl to, kad vienas Eurosistemos centrinis bankas perdirbo savo aukso monetas ir aukso luitus į grynojo aukso lydinį.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 34,9 mlrd. eurų – iki 249,2 mlrd. eurų. Šio pokyčio priežastys: operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu, likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais ir kas ketvirtį atliekamas turto ir įsipareigojimų perkainojimas. Penktadienį, 2008 m. spalio 3 d., buvo atlikta 50 mlrd. JAV dolerių vertės vienos nakties likvidumo didinimo operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta dar viena 35 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės likvidumo didinimo operacija JAV doleriais. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 113,1 mlrd. eurų (iš jų 1,4 mlrd. eurų dėl perkainojimo). Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,5 mlrd. eurų – iki 693,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16 mlrd. eurų – iki 71,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 56,9 mlrd. eurų – iki 402,4 mlrd. eurų. Antradienį, 2008 m. rugsėjo 30 d., buvo atlikta papildoma 120 mlrd. eurų vertės specialios trukmės refinansavimo operacija. Trečiadienį, 2008 m. spalio 1 d., baigėsi 180 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 190 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2008 m. spalio 3 d., buvo atlikta vienos nakties termino likvidumo didinimo 193,8 mlrd. eurų vertės koreguojamoji operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 24,6 mlrd. eurų (palyginti su 6,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 38,9 mlrd. eurų (palyginti su 28,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 62 mlrd. eurų – iki 153,4 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2008 m. rugsėjo 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 627,141 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,4303 USD/EUR

JPY: 150,47 USD/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,0884 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 220 392 −157 12 438
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 148 623 3 852 10 363
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 792 79 526
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 138 831 3 773 9 837
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 132 210 23 943 5 114
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 939 −938 −165
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 939 −938 −165
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 635 117 147 806 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 189 999 9 998 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 420 519 120 003 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 24 592 17 804 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 75 502 29 094 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 113 120 404 1 432
8 Valdžios skola eurais 37 448 0 −26
9 Kitas turtas 382 346 9 860 −2 871
Visas turtas 1 758 697 213 864 26 285
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 693 205 11 546 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 386 132 142 671 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 153 367 −62 026 0
2.2 Indėlių galimybė 38 854 10 795 0
2.3 Terminuotieji indėliai 193 844 193 844 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 67 58 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 199 −119 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 79 018 16 692 0
5.1 Valdžiai 71 392 15 962 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 626 730 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 161 598 34 134 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 334 −960 158
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 970 7 613 1 289
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 24 970 7 613 1 289
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 367 0 247
10 Kiti įsipareigojimai 166 516 2 287 8 277
11 Perkainojimo sąskaitos 168 678 0 16 314
12 Kapitalas ir rezervai 71 680 0 0
Visi įsipareigojimai 1 758 697 213 864 26 285

Kontaktai žiniasklaidai