Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 października 2008 r.

8 października 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 3 października 2008 r. wzrost netto stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 12,3 mld euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny. Natomiast operacje przeprowadzone w ciągu tygodnia w ujęciu netto spowodowały obniżenie się salda o 157 mln euro. Wynikało to po pierwsze ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.), a po drugie z dokonanej przez Eurosystem rafinacji złotych monet i sztabek złota w celu uzyskania złota dewizowego, odpowiadającego międzynarodowym standardom czystości.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 34,9 mld euro do poziomu 249,2 mld euro. Wzrost ten wynikał z transakcji klientów i transakcji portfelowych, operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich oraz kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów. W piątek 3 października 2008 r. nastąpiło rozliczenie zapewniającej płynność operacji overnight w dolarach amerykańskich w wysokości 50 mld USD. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności kolejnej, siedmiodniowej operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 35 mld USD. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,8 mld euro do poziomu 113,1 mld euro, w tym 1,4 mld euro z tytułu aktualizacji wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 11,5 mld euro do poziomu 693,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16 mld euro do poziomu 71,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 56,9 mld euro do poziomu 402,4 mld euro. We wtorek 30 września 2008 r. nastąpiło rozliczenie specjalnej operacji refinansującej w wysokości 120 mld euro. W środę 1 października 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 180 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 190 mld euro. W piątek 3 października 2008 r. nastąpiło rozliczenie absorbującej płynność operacji dostrajającej w wysokości 193,8 mld euro z terminem overnight.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 24,6 mld euro (w porównaniu z 6,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 38,9 mld euro (wobec 28,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 62 mld euro do poziomu 153,4 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 września 2008 r. jest wykazany w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 627,141 EUR za 1 uncję czystego złota

1,4303 USD za 1 EUR

150,47 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1,0884 EUR za 1 XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 220.392 −157 12.438
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 148.623 3.852 10.363
2.1 Należności od MFW 9.792 79 526
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 138.831 3.773 9.837
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 132.210 23.943 5.114
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.939 −938 −165
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 13.939 −938 −165
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 635.117 147.806 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 189.999 9.998 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 420.519 120.003 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 24.592 17.804 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 75.502 29.094 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 113.120 404 1.432
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.448 0 −26
9 Pozostałe aktywa 382.346 9.860 −2.871
Aktywa razem 1.758.697 213.864 26.285
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 693.205 11.546 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 386.132 142.671 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 153.367 −62.026 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 38.854 10.795 0
2.3 Depozyty terminowe 193.844 193.844 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 67 58 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 199 −119 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 79.018 16.692 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 71.392 15.962 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.626 730 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 161.598 34.134 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.334 −960 158
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 24.970 7.613 1.289
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 24.970 7.613 1.289
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.367 0 247
10 Pozostałe zobowiązania 166.516 2.287 8.277
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.678 0 16.314
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.680 0 0
Pasywa razem 1.758.697 213.864 26.285

Kontakt z mediami