Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 октомври 2008 г.

8 октомври 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Нетното нарастване с 12,3 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 3 октомври 2008 г., отразява главно корекциите вследствие на извършената за тримесечието преоценка. Транзакциите през седмицата довеждат до нетно намаление от 157 млн. евро. Това отразява, първо, извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата, и второ, преработването на златни монети и кюлчета в слитъци чисто злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) нараства с 34,9 млрд. евро до 249,2 млрд. евро. Промяната се дължи на транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари и ефекта на извършваната на тримесечие преоценка на активите и пасивите. На 3 октомври 2008 г., петък, бе договорена овърнайт операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари на стойност 50 млрд. щатски долара. В същия ден настъпи падежът на друга операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 35 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,8 млрд. евро до 113,1 млрд. евро. От това увеличение, 1,4 млрд. евро са резултат на преоценки. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 11,5 млрд. евро до 693,2 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 16 млрд. евро до 71,4 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 56,9 млрд. евро до 402,4 млрд. евро. На 30 септември 2008 г., вторник, бе договорена операция по рефинансиране със специален срок на стойност 120 млрд. евро. На 1 октомври 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 180 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 190 млрд. евро. На 3 октомври 2008 г., петък, бе договорена операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност на стойност 193,8 млрд. евро с овърнайт матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 24,6 млрд. евро (при 6,8 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 38,9 млрд. евро (при 28,1 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 62 млрд. евро до 153,4 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 30 септември 2008 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 627,141 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,4303 за 1 евро

Японска йена ― 150,47 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,0884 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 220 392 −157 12 438
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 148 623 3 852 10 363
2.1 Вземания от МВФ 9 792 79 526
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 138 831 3 773 9 837
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 132 210 23 943 5 114
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 939 −938 −165
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 939 −938 −165
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 635 117 147 806 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 189 999 9 998 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 420 519 120 003 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 24 592 17 804 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 75 502 29 094 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 113 120 404 1 432
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 448 0 −26
9 Други активи 382 346 9 860 −2 871
Общо активи 1 758 697 213 864 26 285
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 693 205 11 546 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 386 132 142 671 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 153 367 −62 026 0
2.2 Депозитно улеснение 38 854 10 795 0
2.3 Срочни депозити 193 844 193 844 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 67 58 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 199 −119 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 79 018 16 692 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 71 392 15 962 0
5.2 Други задължения 7 626 730 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 161 598 34 134 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 334 −960 158
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 970 7 613 1 289
8.1 Депозити, салда и други задължения 24 970 7 613 1 289
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 367 0 247
10 Други задължения 166 516 2 287 8 277
11 Сметки за преоценка 168 678 0 16 314
12 Капитал и резерви 71 680 0 0
Общо пасиви 1 758 697 213 864 26 285

Данни за контакт за медиите