Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB justerar fördelningsnyckeln

21 december 2023

  • Femårsvis justering baserad på befolkningens storlek och BNP-data från Europeiska kommissionen
  • 17 nationella centralbanker får en högre andel i ECB:s kapital, nio en lägre andel, en behåller samma andel
  • Ingen ändring i systemet med roterande rösträtter

Europeiska centralbankens (ECB) råd antog idag rättsakter om den regelbundna femårsvisa justeringen i ECB:s fördelningsnyckel för teckning av kapital och om bidragen som fastställts för de nationella centralbankerna. Den senaste ändringen av ECB:s fördelningsnyckel ägde rum den 1 februari 2020 efter Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och Bank of Englands därpå följande utträde ur Europeiska centralbankssystemet. ECB:s nya fördelningsnyckel för teckning av kapital träder i kraft den 1 januari 2024.

De nationella centralbankernas andelar i ECB:s fördelningsnyckel viktas utifrån respektive medlemsstats andel av Europeiska unionens totala befolkning och bruttonationalprodukt (BNP), med lika vikt.* Befolkningstal och BNP baseras på uppgifter från Europeiska kommissionen. De nationella centralbankerna överför kapitalandelar mellan varandra i den utsträckning som behövs för att säkerställa att fördelningen av andelarna motsvarar den justerade fördelningsnyckeln.

Efter justeringen kommer 17 centralbanker att ha en högre andel i ECB:s kapital än tidigare och nio att ha en lägre andel medan den avrundade fördelningsnyckeln förblir densamma för en centralbank. De nationella centralbankernas nya andelar visas i nedanstående tabell. ECB:s totala tecknade kapital är oförändrat 10 825 007 069,61 EUR. De aktuella ECB-besluten finns på ECB:s webbplats och kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

I rösträttssystemet turas de nationella centralbankscheferna om att ha rösträtt i ECB-rådet. Enligt rösträttssystemet delas centralbankscheferna i euroområdet in i två grupper efter storleken på medlemsstaternas finansiella sektor och BNP (se ovan). Dessa data behöver beräknas på nytt efter varje femårsjustering i kapitalnyckeln. Baserat på dessa nya beräkningar sker ingen ändring i omfördelningen av centralbankschefer per den 1 januari 2024.

Fördelning av ECB:s kapital per den 1 januari 2024

Fördel­nings­nyckel för teckning av ECB:s kapital (%) t.o.m. 31 december 2023

Fördel­nings­nyckel för teckning av ECB:s kapital (%) fr.o.m. 1 januari 2024

Tecknad andel av kapital (EUR) fr.o.m. 1 januari 2024

Inbetalt kapital (EUR) fr.o.m. 1 januari 2024

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324804337,12

324804337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Finlands Bank

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Delsumma för gruppen av nationella centralbanker inom euroområdet

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192 652 650,82

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Sveriges riksbank

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Delsumma för gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Totalt

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

(På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman)

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn. +49 69 1344 7316.

För information

  • *I enlighet med artikel 29.1 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media