Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB upravila svoj kľúč na upisovanie základného imania

21. decembra 2023

  • Pravidelné úpravy kľúča, ku ktorým dochádza každých päť rokov, vychádzajú z údajov Európskej komisie o počte obyvateľov a HDP.
  • Podiel sedemnástich národných centrálnych bánk na základnom imaní ECB sa má zvýšiť, podiel deviatich znížiť, podiel jednej zostáva rovnaký.
  • Systém rotácie hlasovacích práv zostáva bez zmeny.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala právne akty o pravidelnej päťročnej úprave kľúča na upisovanie základného imania ECB a podielov pridelených národným centrálnym bankám. Posledná úprava kľúča na upisovanie základného imania ECB sa uskutočnila 1. februára 2020 po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a následnom odchode Bank of England z Európskeho systému centrálnych bánk. Nový kľúč na upisovanie základného imania ECB nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Vážené podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní ECB sa určujú na základe podielu príslušných členských štátov na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte (HDP) Európskej únie, pričom oba faktory sa zohľadňujú rovným dielom.* Príslušné údaje o počte obyvateľov a HDP poskytuje Európska komisia. Národné centrálne banky si navzájom prevedú podiely na základnom imaní v rozsahu potrebnom na to, aby ich podiely zodpovedali upravenému kľúču.

Po najnovších úpravách bude mať sedemnásť centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB v porovnaní s doterajším stavom vyšší podiel a deväť centrálnych bánk nižší podiel, zatiaľ čo v prípade jednej centrálnej banky zostáva zaokrúhlený kľúč bez zmeny. Nové rozdelenie podielov národných centrálnych bánk je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Celková výška upísaného základného imania ECB zostáva nezmenená na úrovni 10 825 007 069,61 €. Príslušné rozhodnutia ECB sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a čoskoro budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Podľa systému rotácie hlasovacích práv guvernérov národných centrálnych bánk v Rade guvernérov ECB sú guvernéri národných centrálnych bánk krajín eurozóny rozdelení do dvoch skupín podľa veľkosti finančného sektora a HDP príslušných členských štátov (ako je uvedené vyššie). Každých päť rokov, keď dochádza k úpravám kľúča na upisovanie základného imania, je potrebné tieto údaje prepočítať. Na základe nového výpočtu rozdelenie guvernérov do príslušných skupín k 1. januáru 2024 zostáva nezmenené.

Rozdelenie základného imania ECB k 1. januáru 2024

Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%) do 31. decembra 2023

Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%) od 1. januára 2024

Upísaný podiel na základnom imaní (EUR) od 1. januára 2024

Splatené základné imanie (EUR) od 1. januára 2024

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324 804 337,12

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2 357 134 464,40

2 357 134 464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26 380 542,23

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192 804 200,92

192 804 200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199 981 180,60

199 981 180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1 046 669 933,56

1 046 669 933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1 770 700 531,41

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68 511 469,74

68 511 469,74

Banca d’Italia

13,8165

13,0993

1 418 000 151,07

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19 506 662,74

19 506 662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34 304 447,40

34 304 447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52 241 484,12

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32 215 221,04

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11 398 732,44

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522 912 791,50

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261 694 545,91

261 694 545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205 826 684,42

205 826 684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43 743 853,57

43 743 853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101 787 541,48

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160 783 830,00

160 783 830,00

Spolu za NCB krajín eurozóny

81,9881

81,7681

8 851 402 605,67

8 851 402 605,67

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

0,9832

0,9783

105 901 044,16

3 971 289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212 419 113,73

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192 652 650,82

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171 240 786,83

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659 979 031,02

24 749 213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312 712 804,23

11 726 730,16

Sveriges Riksbank

2,9790

2,9441

318 699 033,14

11 951 213,74

Spolu za NCB krajín nepatriacich do eurozóny

18,0119

18,2319

1 973 604 463,93

74 010 167,40

Spolu

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

8 925 412 773,07

(Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.)

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky

  • * V zmysle článku 29.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá