SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB justerer sin fordelingsnøgle for kapitalindskud

21. december 2023

  • Femårlig justering baseret på befolknings- og BNP-data fra Europa-Kommissionen
  • 17 nationale centralbankers andel i ECB's kapital stiger, ni nationale centralbankers andel falder, en beholder den samme andel
  • Ingen ændring i rotationssystemet for stemmeafgivelse

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) vedtog i dag retsakterne vedrørende den regelmæssige femårlige justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud og indbetalingerne fra de nationale centralbanker. Den seneste justering af ECB's fordelingsnøgle for kapitalindskud fandt sted 1. februar 2020 efter Storbritanniens udtræden af Den Europæiske Union og Bank of Englands udtræden af Det Europæiske System af Centralbanker som følge heraf. ECB's nye fordelingsnøgle for kapitalindskud træder i kraft 1. januar 2024.

De nationale centralbankers andele i ECB's kapital fastsættes i henhold til det enkelte lands andel af henholdsvis Den Europæiske Unions samlede befolkning og BNP, som vægtes ens.* De relevante befolknings- og BNP-data leveres af Europa-Kommissionen. De nationale centralbanker omfordeler kapitalandelene imellem sig i det omfang, det er nødvendigt, for at sikre at fordelingen svarer til den ændrede fordelingsnøgle.

Efter justeringen får 17 centralbanker en højere andel af ECB's kapital end tidligere, og ni får en lavere andel, mens den afrundede fordelingsnøgle forbliver den samme for en centralbank. Den nye fordeling af de nationale centralbankers andele fremgår af tabellen nedenfor. ECB's samlede tegnede kapital er uændret 10.825.007.069,61 euro. De afgørelser, som ECB har truffet i denne forbindelse, findes på ECB's websted. De vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på et senere tidspunkt.

Afstemningssystemet i Styrelsesrådet indebærer, at stemmerettighederne roterer mellem de nationale centralbankchefer, og at euroområdets centralbankchefer inddeles i to grupper på grundlag af størrelsen af medlemslandets finansielle sektor og BNP, som anført ovenfor. Disse data skal genberegnes i forbindelse med den femårlige justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud. Efter de nye beregninger forbliver inddelingen af centralbankcheferne i de to grupper uændret pr. 1. januar 2024.

Fordeling af ECB's kapital pr. 1. januar 2024

Fordelings-nøgle for ECB's kapital (pct.) indtil 31. 

december 2023

Fordelings-nøgle for ECB's kapital (pct.) fra 1. januar 2024

Tegnet kapital (EUR) fra 1. januar 2024

Indbetalt kapital (EUR) fra 1. januar 2024

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324.804.337,12

324.804.337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2.357.134.464,40

2.357.134.464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26.380.542,23

26.380.542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192.804.200,92

192.804.200,92

Bank of Greece

2,0117

1,8474

199.981.180,60

199.981.180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1.046.669.933,56

1.046.669.933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1.770.700.531,41

1.770.700.531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68.511.469,74

68.511.469,74

Banca d'Italia

13,8165

13,0993

1.418.000.151,07

1.418.000.151,07

Central Bank of Cyprus

0,1750

0,1802

19.506.662,74

19.506.662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34.304.447,40

34.304.447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52.241.484,12

52.241.484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32.215.221,04

32.215.221,04

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11.398.732,44

11.398.732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522.912.791,50

522.912.791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261.694.545,91

261.694.545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205.826.684,42

205.826.684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43.743.853,57

43.743.853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101.787.541,48

101.787.541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160.783.830,00

160.783.830,00

Nationale centralbanker i euroområdet i alt

81,9881

81,7681

8.851.402.605,67

8.851.402.605,67

Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

0,9832

0,9783

105.901.044,16

3.971.289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212.419.113,73

7.965.716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192.652.650,82

7.224.474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171.240.786,83

6.421.529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659.979.031,02

24.749.213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312.712.804,23

11.726.730,16

Sveriges Riksbank

2,9790

2,9441

318.699.033,14

11.951.213,74

Nationale centralbanker uden for euroområdet i alt

18,0119

18,2319

1.973.604.463,93

74.010.167,40

I alt

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

8.925.412.773,07

(Uoverensstemmelser mellem de samlede beløb kan forekomme som følge af afrunding)

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

Bemærkninger

  • *I henhold til artikel 29.1 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt