Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ αναπροσαρμόζει την κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιό της

21 Δεκεμβρίου 2023

  • Η κλείδα κατανομής αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πληθυσμό και το ΑΕΠ.
  • 17 εθνικές κεντρικές τράπεζες θα έχουν υψηλότερο μερίδιο συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, εννέα θα έχουν χαμηλότερο μερίδιο συμμετοχής και μία θα διατηρήσει το ίδιο μερίδιο συμμετοχής.
  • Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε σήμερα νομικές πράξεις σχετικά με την ανά πενταετία αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ καθώς και των εισφορών που καταβάλλουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ). Η τελευταία αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2020 μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επακόλουθη αποχώρηση της Bank of England από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Η νέα κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.

Τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίση αναλογία, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των αντίστοιχων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).* Τα σχετικά στοιχεία για τον πληθυσμό και το ΑΕΠ παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΕθνΚΤ θα μεταβιβάσουν μεταξύ τους τόσα μερίδια κεφαλαίου όσα είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι η κατανομή των εν λόγω μεριδίων αντιστοιχεί στην αναπροσαρμοσμένη κλείδα.

Μετά την αναπροσαρμογή, 17 κεντρικές τράπεζες θα έχουν υψηλότερο μερίδιο συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ από ό,τι προηγουμένως, εννέα θα έχουν χαμηλότερο μερίδιο συμμετοχής και μία κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το ίδιο μερίδιο συμμετοχής. Η νέα κατανομή των μεριδίων συμμετοχής των ΕθνΚΤ περιέχεται στον παρακάτω πίνακα. Το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 10.825.007.069,61 ευρώ. Οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύστημα βάσει του οποίου οι διοικητές των ΕθνΚΤ ασκούν εκ περιτροπής τα δικαιώματα ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπει ότι οι διοικητές των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατανέμονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα και του ΑΕΠ των κρατών μελών τους, όπως αναφέρεται παραπάνω. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υπολογίζονται εκ νέου όταν πραγματοποιείται η ανά πενταετία αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Βάσει των νέων υπολογισμών, η κατανομή των Διοικητών σε ομάδες από την 1η Ιανουαρίου 2024 παραμένει αμετάβλητη.

Κατανομή του κεφαλαίου της ΕΚΤ από την 1η Ιανουαρίου 2024

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) έως τις 31.12 2023

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) από την 1.1.2024

Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (σε ευρώ) από την 1.1.2024

Καταβεβλημένο κεφάλαιο (σε ευρώ) από την 1.1.2024

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2,9630

3,0005

324.804.337,12

324.804.337,12

Deutsche Bundesbank

21,4394

21,7749

2.357.134.464,40

2.357.134.464,40

Eesti Pank

0,2291

0,2437

26.380.542,23

26.380.542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

1,7811

192.804.200,92

192.804.200,92

Τράπεζα της Ελλάδος

2,0117

1,8474

199.981.180,60

199.981.180,60

Banco de España

9,6981

9,6690

1.046.669.933,56

1.046.669.933,56

Banque de France

16,6108

16,3575

1.770.700.531,41

1.770.700.531,41

Hrvatska narodna banka

0,6595

0,6329

68.511.469,74

68.511.469,74

Banca d'Italia

13,8165

13,0993

1.418.000.151,07

1.418.000.151,07

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

0,1750

0,1802

19.506.662,74

19.506.662,74

Latvijas Banka

0,3169

0,3169

34.304.447,40

34.304.447,40

Lietuvos bankas

0,4707

0,4826

52.241.484,12

52.241.484,12

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

0,2976

32.215.221,04

32.215.221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0853

0,1053

11.398.732,44

11.398.732,44

De Nederlandsche Bank

4,7662

4,8306

522.912.791,50

522.912.791,50

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

2,4175

261.694.545,91

261.694.545,91

Banco de Portugal

1,9035

1,9014

205.826.684,42

205.826.684,42

Banka Slovenije

0,3916

0,4041

43.743.853,57

43.743.853,57

Národná banka Slovenska

0,9314

0,9403

101.787.541,48

101.787.541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

1,4853

160.783.830,00

160.783.830,00

Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ

81,9881

81,7681

8.851.402.605,67

8.851.402.605,67

Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)

0,9832

0,9783

105.901.044,16

3.971.289,16

Česká národní banka

1,8794

1,9623

212.419.113,73

7.965.716,76

Danmarks Nationalbank

1,7591

1,7797

192.652.650,82

7.224.474,41

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

1,5819

171.240.786,83

6.421.529,51

Narodowy Bank Polski

6,0335

6,0968

659.979.031,02

24.749.213,66

Banca Naţională a României

2,8289

2,8888

312.712.804,23

11.726.730,16

Sveriges riksbank

2,9790

2,9441

318.699.033,14

11.951.213,74

Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ

18,0119

18,2319

1.973.604.463,93

74.010.167,40

Σύνολο

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

8.925.412.773,07

(Το σύνολο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιμέρους στοιχείων λόγω στρογγυλοποιήσεων)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49 69 1344 7316.

Σημειώσεις

  • *Σύμφωνα με το άρθρο 29.1 του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου