Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ обявява разширена програма за закупуване на активи

22 януари 2015 г.
  • ЕЦБ разширява покупките на активи, така че те да включват облигации, емитирани от държави и агенции в еврозоната и от европейски институции.
  • Общите месечни покупки на активи ще достигнат 60 млрд. евро.
  • Предвижда се покупките да продължат най-малко до септември 2016 г.
  • Програмата е създадена с цел да се изпълни мандатът за ценова стабилност.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви разширена програма за закупуване на активи. Чрез тази програма, която е насочена към изпълнение на мандата на ЕЦБ за ценова стабилност, ЕЦБ ще закупува държавни облигации, в допълнение към съществуващите програми за закупуване на активи от частния сектор, с цел да се противопостави на риска от прекалено продължителен период на ниска инфлация.

Управителният съвет взе това решение в условия, при които повечето показатели за текущата и очакваната инфлация в еврозоната сочат безпрецедентно ниски стойности. С оглед на риска потенциални вторични ефекти върху формирането на заплатите и цените да окажат неблагоприятно въздействие върху средносрочната динамика на цените, тази ситуация изиска решителна реакция на паричната политика.

Покупките на активи предоставят паричен стимул за икономиката в условия, при които основните лихвени проценти на ЕЦБ са на долната си граница. Те допълнително облекчават паричните и финансовите условия, вследствие на което достъпът на предприятията и домакинствата до финансиране става по-евтин. Това подкрепя инвестициите и потреблението и в крайна сметка допринася за връщането на темпа на инфлация до нива близо до 2 %.

Програмата ще обхваща програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ABSPP) и програмата за закупуване на обезпечени облигации (CBPP3), които започнаха в края на миналата година. Общите месечни покупки ще достигнат 60 млрд. евро. Предвижда се те да продължат най-малко до септември 2016 г. и във всеки случай докато Управителният съвет види устойчива корекция на тренда на инфлацията, който да е в съответствие с целта му за достигане на темп на инфлация под, но близо до 2 % в средносрочен план.

ЕЦБ ще закупува облигации, емитирани от държави и агенции в еврозоната и от европейски институции, на вторичния пазар срещу пари на централна банка, които институциите, продаващи ценните книжа, могат да използват, за да закупят други активи и да предоставят кредити за реалната икономика. И в двата случая това допринася за смекчаване на финансовите условия.

Програмата е израз на решителността на Управителния съвет да постигне целта си за ценова стабилност при безпрецедентни икономически и финансови условия. Използваните инструменти са подходящи при настоящите условия и в пълно съответствие с Договорите на ЕС.

Що се отнася до допълнителните покупки на активи, Управителният съвет запазва контрол над всички параметри на програмата, а ЕЦБ ще координира покупките, запазвайки по този начин единния характер на паричната политика на Евросистемата. Евросистемата ще използва децентрализиран подход, за да мобилизира ресурсите си.

Що се отнася до разпределянето на хипотетични загуби, Управителният съвет взе решение покупките на ценни книжа от европейски институции (които ще представляват 12 % от допълнителните покупки на активи и ще бъдат закупени от НЦБ) да подлежат на разпределяне на загубите. Останалите допълнителни покупки на активи от НЦБ няма да подлежат на разпределяне на загубите. ЕЦБ ще държи 8 % от допълнителните покупки на активи. Това означава, че 20 % от допълнителните покупки на активи ще са обект на режим на разпределяне на риска.

Медиите могат да се обръщат за информация към Щефан Рукамп на телефон: +49 69 1344 5057.

Забележка:

Заедно с настоящото прессъобщение се публикува и техническо приложение (на английски език) с допълнителни оперативни подробности.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите