Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων

22 Ιανουαρίου 2015
  • Η ΕΚΤ διευρύνει τις αγορές περιουσιακών στοιχείων και περιλαμβάνει ομόλογα εκδοθέντα από κεντρικές κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς οργανισμούς της ζώνης του ευρώ.
  • Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως.
  • Προβλέπεται ότι οι αγορές θα διενεργούνται τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.
  • Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΚΤ για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, το οποίο αποβλέπει στην εκπλήρωση της αποστολής της ΕΚΤ για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η ΕΚΤ θα συμπεριλάβει τις αγορές κρατικών ομολόγων στα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι μιας υπέρμετρα παρατεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι περισσότεροι δείκτες πραγματικού και αναμενόμενου πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ έχουν μετατοπιστεί προς τα ιστορικώς κατώτατα επίπεδά τους. Καθώς οι ενδεχόμενες δευτερογενείς επιδράσεις στον καθορισμό των μισθών και των τιμών ενείχαν τον κίνδυνο να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη των τιμών μεσοπρόθεσμα, κατέστη αναγκαία μια σθεναρή αντίδραση της νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων παρέχουν νομισματική στήριξη στην οικονομία σε ένα πλαίσιο όπου τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ έχουν διαμορφωθεί στο κατώτερο όριό τους. Οδηγούν δε σε περαιτέρω χαλάρωση των νομισματικών και των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, μειώνοντας το κόστος πρόσβασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε χρηματοδότηση. Το γεγονός αυτό τείνει να στηρίζει τις επενδύσεις και την κατανάλωση και, εντέλει, συμβάλλει στην επάνοδο των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα πλησίον του 2%.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities purchase programme - ABSPP) και το πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών (covered bond purchase programme - CBPP3), τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή στα τέλη του περασμένου έτους. Oι αγορές θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Προβλέπεται ότι θα διενεργούνται τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και σε κάθε περίπτωση έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια σταθερή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία συνάδει με την επιδίωξή του να διατηρεί τους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Η ΕΚΤ θα αγοράσει στη δευτερογενή αγορά ομόλογα κεντρικών κυβερνήσεων, ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων και ευρωπαϊκών οργανισμών της ζώνης του ευρώ, με χρήμα κεντρικής τράπεζας. Έτσι, οι οργανισμοί που προέβησαν στην πώληση τίτλων θα μπορούν να αγοράσουν άλλα περιουσιακά στοιχεία και να διευρύνουν την παροχή πιστώσεων στην πραγματική οικονομία. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό συμβάλλει σε χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Το πρόγραμμα σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για τη σταθερότητα των τιμών σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι τα δέοντα στις παρούσες συνθήκες και συνάδουν απόλυτα με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Όσον αφορά τις πρόσθετες αγορές περιουσιακών στοιχείων, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών του προγράμματος και η ΕΚΤ θα συντονίζει τις αγορές, διαφυλάττοντας έτσι τον ενιαίο χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Το Ευρωσύστημα θα κινητοποιήσει τους πόρους που διαθέτει σε αποκεντρωμένη βάση.

Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό υποθετικών ζημιών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι αγορές τίτλων ευρωπαϊκών οργανισμών (που θα αποτελούν το 12% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων και τους οποίους θα αγοράζουν οι ΕθνΚΤ) θα υπόκεινται σε επιμερισμό ζημιών. Οι υπόλοιπες πρόσθετες αγορές περιουσιακών στοιχείων από τις ΕθνΚΤ δεν θα υπόκεινται σε επιμερισμό ζημιών. Η ΕΚΤ θα διακρατεί το 8% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι το 20% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων θα υπόκειται σε καθεστώς επιμερισμού των κινδύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Stefan Ruhkamp, τηλ.: +49 69 1344 5057.

Σημειώσεις:

Μαζί με το παρόν δελτίο Τύπου δημοσιεύεται τεχνικό παράρτημα (στα αγγλικά) που παρουσιάζει λεπτομερώς τους όρους λειτουργίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου