Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ въвежда отрицателен лихвен процент по депозитното улеснение

5 юни 2014 г.
  • Понижението на лихвения процент по депозитното улеснение влиза в сила от 11 юни 2014 г.
  • Отрицателният лихвен процент се прилага също и към осреднените наличности от задължителни резерви, надхвърлящи изискванията за минимални резерви, и други депозити, държани при Евросистемата.

Когато Управителният съвет на ЕЦБ взе решение на заседанието си днес да понижи основните лихвени проценти на ЕЦБ, той реши да понижи лихвения процент по депозитното улеснение до ‑0,10 %.

Тази изменение ще влезе в сила на 11 юни 2014 г., заедно с изменението на лихвените проценти по основните операции по рефинансиране и по пределното кредитно улеснение. Отрицателният лихвен процент по депозитното улеснение ще се прилага също към: 1) осреднените наличности от задължителни резерви на банките, надхвърлящи изискванията за минимални резерви; 2) депозити на сектор Държавно управление, държани при Евросистемата и надхвърлящи определени прагове, които ще бъдат установени в съответните Насоки, които ще се публикуват до 7 юни; 3) сметки по услуги за управление на резерви на Евросистемата, ако понастоящем не се олихвяват; 4) салда по сметки на участниците в TARGET2; 5) салда на НЦБ извън Евросистемата (овърнайт депозити), държани в TARGET2; както и 6) други сметки, държани от трети страни при централни банки от Евросистемата, при условие, че понастоящем не се олихвяват или се олихвяват с лихвения процент по депозитното улеснение.

Медиите могат да се обръщат за информация към Уилям Лелифелт на телефон +49 69 1344 7316.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите