Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Юни 2024 г.

21 юни 2024 г.

Парична политика

Наличности на Евросистемата от корпоративни облигации, държани за целите на паричната политика

На 5 юни 2024 г. Управителният съвет одобри публикуването на втория доклад на ЕЦБ относно свързаните с климата финансови оповестявания за активи на Евросистемата, държани за целите на паричната политика, и за резервите на ЕЦБ в чуждестранна валута. В доклада се представя информация за въглеродния отпечатък на портфейлите на Евросистемата и за експозицията им на свързани с климата рискове, както и за институционалното управление, стратегията и управлението на риска във връзка с климата. Втори доклад съдържа информация за деноминираните в евро портфейли на ЕЦБ, несвързани с паричната политика, включително портфейла от собствени средства и пенсионния фонд на служителите ѝ. Двата доклада ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ до края на юни 2024 г.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Доклад на ЕЦБ за финансовата интеграция и финансовите структури в еврозоната

На 14 юни 2024 г. Управителният съвет одобри доклада за финансовата интеграция и финансовите структури в еврозоната и прие за сведение неговото публикуване на 18 юни 2024 г. по време на съвместна конференция на ЕЦБ и Европейската комисия. В доклада се представят важни структурни тенденции, например процесът на финансова интеграция, промените във финансовите структури и процесът на финансово развитие и модернизация. В него също така се анализират избрани политики във финансовия сектор, и по-специално политики, свързани с европейския банков съюз и европейския съюз на капиталовите пазари. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Годишен доклад за TARGET за 2023 г.

На 3 юни 2024 г. Управителният съвет прие за сведение годишния доклад за TARGET за 2023 г. В него се представя информация за трафика и функционирането на системата, както и за основните тенденции в TARGET2 и T2 през 2023 г. Включени са и осем карета по особено важни теми през 2023 г., включително подробен анализ на трафика и оборота в Т2, използването от страна на участниците на удълженото работно време на Т2, идентифицирането на споразумения за участие на нива в Т2, информация за преминаването към проекта за консолидиране на TARGET2/T2S и за първите седмици от него, развиването на T2 и TIPS в различни валути, развитието и новото ценообразуване на TIPS. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Достъп на централните банки на държавите от Западните Балкани до клонирана версия на платформата за сетълмент на незабавни плащания в TARGET (TIPS)

На 7 юни 2024 г. Управителният съвет одобри Banca d’Italia, действаща от името на обслужващите централни банки от Евросистемата, да предостави клонирана версия на платформата на Евросистемата TIPS на централните банки на Черна гора, Косово, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина, както и на централната банка на Албания, която първа заяви достъп като част от усилията си за модернизация на платежната система в държавата и интеграция в сферата на плащанията в ЕС. Достъпът ще бъде възможен, след като редът и условията бъдат финализирани от всички страни.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно киберсигурността

На 13 май 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/14 по искане на Министерството на финансите на Република Латвия.

Становище на ЕЦБ относно измененията в режима на минималните резерви

На 14 май 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/15 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно препоръка за решение на Съвета относно изменението на Паричното споразумение с Княжество Андора и Паричното споразумение с Република Сан Марино

На 15 май 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/16 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно сметките на доставчиците на услуги за криптоактиви в централна банка

На 27 май 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/17 по искане на Министерството на финансите на Република Латвия.

Становище на ЕЦБ относно разширяването на регистъра на лобистите

На 31 май 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/18 по искане на министъра по въпросите на публичните разходи, изпълнението на националния план за развитие и реформите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно изискването кредитните институции да предоставят минимална парична инфраструктура

На 31 май 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/19 по искане на Министерството на финансите на Република Латвия.

Становище на ЕЦБ относно увеличаването на квотата на Литва в Международния валутен фонд

На 12 юни 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/20 по искане на Министерството на финансите на Литва.

Административно управление

График на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2025 г. и 2026 г.

На 17 май 2024 г. ЕЦБ публикува графиците на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет през 2025 г. и 2026 г. Графиците са налични на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Banque de France

На 4 юни 2024 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2024/15 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France.

Назначаване на представители на ЕЦБ в Надзорния съвет

На 5 юни 2024 г. Управителният съвет назначи Шарън Донъри (заместник-управител на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland), Педро Мачадо (член на Съвета и директор на отдел „Планиране и решения за преструктуриране“ в Единния съвет по преструктуриране) и Патрик Монтание (първи заместник-генерален секретар и ръководител на „Застрахователен надзор и търговски практики в банковия и застрахователния сектор“ в Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) за представители на ЕЦБ в Надзорния съвет на банковия надзор в ЕЦБ за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване. Те ще заменят настоящите представители на ЕЦБ Едуар Фернандез-Боло, Шерщин аф Йокник и Елизабет Маккол, след като мандатите им изтекат в периода от август до ноември тази година. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Годишна актуализация на списъка на отчетните единици за групови статистически данни за държаните ценни книжа

На 10 май 2024 г. Управителният съвет одобри актуализиран списък на отчетните единици за групови данни по отношение на статистическите данни за държаните ценни книжа. От 2016 г. насам списъкът се актуализира най-малко веднъж годишно въз основа на количествени и качествени критерии, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент ЕЦБ/2012/24. Засегнатите от промените лица бяха уведомени от съответната национална централна банка в срок от десет работни дни след датата на решението на Управителния съвет съгласно член 8, параграф 2 от Насоки ЕЦБ/2013/7 (нови отчетни единици) и член 2, параграф 8 от Регламент ЕЦБ/2012/24 (отчетни единици, които отпадат).

Доклад за качеството на статистиката на националните платежни баланси и международната инвестиционна позиция в еврозоната за 2023 г.

На 23 май 2024 г. Управителният съвет одобри оценката, представена в Доклада за качеството на статистиката на националните платежни баланси и международната инвестиционна позиция в еврозоната за 2023 г., и разреши публикуването му. Докладът, който предоставя актуализирана информация за подобренията след публикуването на доклада за качеството за 2021 г. и посочва области за по-нататъшно усъвършенстване в бъдеще, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Международно и европейско сътрудничество

Доклад за международната роля на еврото

На 16 май 2024 г. Управителният съвет одобри доклада за международната роля на еврото от юни 2024 г. и разреши публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. Докладът, в който е представен преглед на динамиката в използването на еврото от резиденти извън еврозоната през 2023 г., е публикуван на уебсайта на ЕЦБ заедно с прессъобщение по темата.

Банкноти и монети

Конкурс за дизайн на третата серия евробанкноти

На 13 юни 2024 г. Управителният съвет прие за сведение процедурата за конкурса за дизайн на бъдещата серия евробанкноти и за съставяне на жури. Конкурсът ще даде възможност да се избере дизайн на бъдещите евробанкноти. Той ще се основава на общите принципи за публична и прозрачна конкуренция без дискриминация. Процедурата ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС. Като част от процеса ще бъде създадено жури от независими експерти. То ще изготви списък с предварително подбрани предложения за дизайн, измежду които Управителният съвет да направи своя избор. Очаква се журито да започне работа до края на 2024 г., а конкурсът за проект да стартира в началото на 2025 г.

Банков надзор в ЕЦБ

Спазване от страна на ЕЦБ на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно спецификациите и оповестяването на показатели за системно значение

На 10 май 2024 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ вече спазва Насоките на ЕБО относно спецификациите и оповестяването на показатели за системно значение (EBA/GL/2023/10).

Съответствие на ЕЦБ с Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно сравнителния анализ на практиките в областта на многообразието

На 24 май 2024 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да спазва Насоките относно сравнителния анализ на практиките в областта на многообразието, включително политиките за многообразие и разликата в заплащането на жените и мъжете съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива (ЕС) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08), когато необходимите законодателни или регулаторни процедури бъдат завършени.

Меморандум за разбирателство между ЕЦБ и Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

На 31 май 2024 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри Меморандум за разбирателство между ЕЦБ и Banco Central del Uruguay. В съответствие със стандартната практика, след като беше подписан от всички страни, меморандумът за разбирателство беше публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Публична консултация по Ръководство на ЕЦБ относно възлагането на услуги в облак на доставчици на услуги в облак

На 31 май 2024 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да проведе публична консултация по Ръководство на ЕЦБ относно възлагането на услуги в облак на доставчици на услуги в облак. Материалите, свързани с тази консултация, която ще продължи до 15 юли 2024 г., са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Годишен доклад за 2023 г. относно дейностите на ЕНМ по налагане на санкции

На 5 юни 2024 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да бъде публикуван годишният доклад за санкциите в ЕНМ през 2023 г. Докладът е публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите