Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2024

21. junij 2024

Denarna politika

Eurosistemova imetja podjetniških obveznic za namene denarne politike

Svet ECB je 5. junija 2024 odobril objavo drugega poročila ECB o podnebnih finančnih razkritjih za sredstva Eurosistema v imetju za namene denarne politike in za devizne rezerve ECB. Poročilo vsebuje informacije o ogljičnem odtisu portfeljev Eurosistema in njihovi izpostavljenosti podnebnim tveganjem ter o podnebnem upravljanju, strategiji in upravljanju tveganj. Svet ECB je odobril tudi objavo poročila, ki vsebuje informacije o eurskih portfeljih ECB, ki niso povezani z denarno politiko, vključno s portfeljem lastnih sredstev in pokojninskim skladom za zaposlene. Obe poročili bosta do konca junija 2024 objavljeni na spletni strani ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Poročilo ECB o finančni integraciji in strukturnih značilnostih v euroobmočju

Svet ECB je 14. junija 2024 odobril poročilo o finančni integraciji in strukturnih značilnostih v euroobmočju ter se seznanil z objavo tega poročila 18. junija 2024 na skupni konferenci ECB in Evropske komisije. Poročilo predstavlja glavna strukturna gibanja, kot so proces finančne integracije, spremembe finančne strukture ter proces finančnega razvoja in modernizacije. Obravnava tudi izbrane politike na področju finančnega sektorja, zlasti politike, povezane z evropsko bančno unijo in evropsko unijo kapitalskih trgov. Poročilo in s tem povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Letno poročilo TARGET 2023

Svet ECB se je 3. junija 2024 seznanil z letnim poročilom o sistemu TARGET za leto 2023. V poročilu so predstavljene informacije o številu plačil v sistemih TARGET2 in T2 ter o njunem delovanju in glavnih dogodkih v letu 2023. Poročilo vsebuje tudi osem okvirjev o temah, ki so bile v letu 2023 še posebej pomembne: podrobna analiza števila plačil in prometa v sistemu T2, uporaba podaljšanega delovnega časa sistema T2 s strani udeležencev, opredelitev večstopenjskih ureditev sodelovanja v sistemu T2, povzetek o migraciji v projektu konsolidacije sistemov TARGET2/T2S in prvih tednih delovanja, razvoj večvalutnih zmogljivosti sistema T2 in storitve TIPS, razvoj storitve TIPS in nove cene storitev TIPS. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Dostop centralnih bank Zahodnega Balkana do klona platforme za poravnavo takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS)

Svet ECB je 7. junija 2024 odobril, da bo Banca d’Italia v imenu centralnih bank Eurosistema, ki izvajajo storitve, zagotovila klon Eurosistemove platforme TIPS centralnim bankam Črne gore, Kosova, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Albanije, ki je prva zaprosila za dostop v okviru svojih prizadevanj za posodobitev plačilnega sistema v Albaniji in povezovanje s plačilnim okoljem v EU. Dostop bo začel veljati, ko bodo vse strani dokončale s tem povezane pogoje.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o kibernetski varnosti

Svet ECB je 13. maja 2024 Mnenje CON/2024/14 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o spremembah sistema obveznih rezerv

Svet ECB je 14. maja 2024 Mnenje CON/2024/15 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o Priporočilu za sklep Sveta o spremembi monetarnega sporazuma s Kneževino Andoro in monetarnega sporazuma z Republiko San Marino

Svet ECB je 15. maja 2024 Mnenje CON/2024/16 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o računih ponudnikov storitev v zvezi s kriptosredstvi pri centralni banki

Svet ECB je 27. maja 2024 Mnenje CON/2024/17 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o razširitvi registra lobiranja

Svet ECB je 31. maja 2024 Mnenje CON/2024/18 sprejel na zahtevo irskega ministra za javno porabo, izvajanje nacionalnega razvojnega načrta in reforme.

Mnenje ECB o zahtevi za kreditne institucije, da zagotovijo minimalno gotovinsko infrastrukturo

Svet ECB je 31. maja 2024 Mnenje CON/2024/19 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o povečanju kvote Litve v Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 12. junija 2024 Mnenje CON/2024/20 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v letih 2025 in 2026

ECB je 17. maja 2024 objavila koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB za leti 2025 in 2026. Koledar je na voljo na spletnem mestu ECB.

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France

Svet ECB je 4. junija 2024 sprejel Priporočilo ECB/2024/15 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France.

Imenovanje predstavnikov ECB v Nadzorni odbor

Svet ECB je 5. junija 2024 imenoval Sharon Donnery (namestnica guvernerja centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland), Pedra Machada (član uprave in direktor za načrtovanje reševanja in odločitve o reševanju v Enotnem odboru za reševanje) in Patricka Montagnerja (prvi namestnik generalnega sekretarja in vodja direktoratov za nadzor zavarovalnic ter poslovne prakse za bančni in zavarovalni sektor pri Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) za predstavnike ECB v Nadzornem odboru bančnega nadzora v ECB, in sicer vse za petletni mandat, ki ga ni mogoče podaljšati. Nasledili bodo sedanje predstavnike ECB Edouarda Fernandeza-Bolla, Kerstin af Jochnick in Elizabeth McCaul, ko se bo med letošnjim avgustom in novembrom končal njihov mandat. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB.

Statistika

Letna posodobitev seznama poročevalskih enot za podatke po skupinah v zvezi s statistiko imetij vrednostnih papirjev

Svet ECB je 10. maja 2024 potrdil posodobljeni seznam poročevalskih enot za podatke po skupinah v zvezi s statistiko imetij vrednostnih papirjev. Seznam se od leta 2016 posodablja vsaj enkrat letno na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril, določenih v členu 2(4) Uredbe ECB/2012/24. Subjekte, na katere vplivajo spremembe, so pristojne nacionalne centralne banke uradno obvestile v desetih delovnih dneh od datuma sklepa Sveta ECB v skladu s členom 8(2) Smernice ECB/2013/7 (nove poročevalske enote) in členom 2(8) Uredbe ECB/2012/24 (poročevalske enote, ki so bile odstranjene s seznama).

Poročilo o kakovosti statistike o plačilni bilanci in stanju mednarodnih naložb za euroobmočje in posamezne države za leto 2023

Svet ECB je 23. maja 2024 odobril oceno iz poročila o kakovosti statistike o plačilni bilanci in stanju mednarodnih naložb za euroobmočje in posamezne države za leto 2023 ter odobril njegovo objavo. Poročilo vsebuje najnovejše informacije o izboljšavah, ki so bile opravljene od objave poročila o kakovosti za leto 2021, in izpostavlja področja, na katerih so potrebne še nadaljnje izboljšave. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Poročilo o mednarodni vlogi eura

Svet ECB je 16. maja 2024 potrdil junijsko izdajo poročila o mednarodni vlogi eura in odobril njeno objavo na spletnem mestu ECB. Poročilo, ki predstavlja, kako so euro v letu 2023 uporabljali nerezidenti euroobmočja, je skupaj s sporočilom za javnost objavljeno na spletnem mestu ECB.

Bankovci in kovanci

Oblikovni natečaj za tretjo serijo eurskih bankovcev

Svet ECB se je 13. junija 2024 seznanil s postopkom za izvedbo oblikovnega natečaja in postopkom za oblikovanje žirije v oblikovnem natečaju za prihodnjo serijo eurskih bankovcev. Oblikovni natečaj, ki bo omogočil izbiro oblikovne podobe za bodoče eurske bankovce, bo temeljil na splošnih načelih javnega, transparentnega in nediskriminatornega natečaja. Postopek bo objavljen v Uradnem listu EU. V okviru tega postopka bo oblikovana žirija, sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov, ki bo v pomoč Svetu ECB pri končni izbiri oblikovne rešitve pripravila ožji izbor oblikovnih predlogov. Žirija naj bi z delom začela do konca leta 2024, oblikovni natečaj pa bo predvidoma objavljen v začetku leta 2025.

Bančni nadzor

Skladnost ECB s Smernicami Evropskega bančnega organa (EBA) o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti

Svet ECB 10. maja 2024 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva Smernice EBA o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti (EBA/GL/2023/10).

Skladnost ECB s Smernicami Evropskega bančnega organa (EBA) o primerjalni analizi praks raznolikosti

Svet ECB 24. maja 2024 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da namerava ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, po končanih zakonodajnih ali regulativnih postopkih upoštevati Smernice o primerjalni analizi praks v zvezi z raznolikostjo, vključno s politikami raznolikosti in plačno vrzeljo med spoloma, v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Memorandum o soglasju med ECB in Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

Svet ECB 31. maja 2024 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri memorandum o soglasju med ECB in centralno banko Urugvaja. V skladu z običajno prakso je bil memorandum o soglasju potem, ko so ga podpisale vse strani, objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Javno posvetovanje o vodniku ECB o zunanjem izvajanju storitev v oblaku

Svet ECB 31. maja 2024 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o vodniku ECB o oddajanju storitev v oblaku zunanjim ponudnikom storitev v oblaku. Gradiva v zvezi s posvetovanjem, ki bo potekalo do 15. julija 2024, so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Letno poročilo o dejavnostih EMN na področju sankcioniranja za leto 2023

Svet ECB 5. junija 2024 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi letno poročilo o dejavnostih enotnega mehanizma nadzora (EMN) na področju nalaganja sankcij v letu 2023. Poročilo je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije