SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2024

21. juni 2024

Pengepolitik

Eurosystemets beholdninger af virksomhedsobligationer til pengepolitiske formål

Den 5. juni 2024 gav Styrelsesrådet tilladelse til offentliggørelse af ECB's anden rapport om klimarelaterede finansielle oplysninger om Eurosystemets aktiver, der holdes af pengepolitiske grunde, og ECB's valutareserver. Rapporten indeholder oplysninger om Eurosystemets porteføljers CO2-aftryk og eksponering over for klimarisici samt om klimarelateret ledelse, strategi og risikostyring. En anden rapport indeholder også oplysninger om ECB's ikke-pengepolitiske porteføljer i euro, herunder egenporteføljen og pensionskassen for medarbejdere. Begge rapporter offentliggøres på ECB's websted inden udgangen af juni 2024.

Tilsynspolitik og finansiel stabilitet

ECB's rapport om finansiel integration og strukturer i euroområdet

Den 14. juni 2024 godkendte Styrelsesrådet rapporten om finansiel integration og finansielle strukturer i euroområdet og tog dens offentliggørelse 18. juni 2024 i forbindelse med ECB's og Europa-Kommissionens fælles konference til efterretning. I rapporten redegøres der for den vigtigste strukturelle udvikling, fx den finansielle integrationsproces, ændringer i de finansielle strukturer og den finansielle udviklings- og moderniseringsproces. Desuden behandles udvalgte politikker for den finansielle sektor, især vedrørende den europæiske bankunion og kapitalmarkedsunion. Rapporten (engelsk) og en pressemeddelelse (engelsk) om denne findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Årsberetning om Target for 2023

Den 3. juni 2024 tog Styrelsesrådet TARGET Annual Report 2023 til efterretning. Beretningen indeholder oplysninger om systemets betalinger og funktion og udviklingen i Target2 og T2 i 2023 i hovedtræk. Den omfatter også otte bokse om emner af særlig relevans i 2023, herunder en detaljeret analyse af T2-betalinger og ‑omsætning, deltagernes brug af den udvidede åbningstid i T2, identifikation af indirekte deltagelse i T2, et nærmere indblik i migrationen af Target2/T2S-konsolideringsprojektet og de første ugers drift, udviklingen af transaktioner i flere valutaer i T2 og TIPS, udviklingen i TIPS og den nye prisfastsættelse i TIPS. Beretningen (engelsk) findes på ECB's websted.

Centralbankerne i Vestbalkans adgang til en klon af Target Instant Payment Settlement-platformen (TIPS)

Den 7. juni 2024 godkendte Styrelsesrådet, at Banca d'Italia, som handler på vegne af de centralbanker i Eurosystemet, der leverer Eurosystemets tjenesteydelser, stiller en klon af Eurosystemets TIPS-platform til rådighed for centralbankerne i Montenegro, Kosovo, Nordmakedonien og Bosnien-Hercegovina. Det kommer, efter Albaniens centralbank, Bank of Albania, først havde anmodet om adgang til platformen som led i sit arbejde med at modernisere det albanske betalingssystem og integrere det med EU's betalingslandskab. Adgangen træder i kraft, når alle parter har lagt sidste hånd på de relaterede vilkår og betingelser.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om cybersikkerhed

Den 13. maj 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/14 (engelsk) på anmodning af Republikken Letlands finansministerium.

ECB's udtalelse om ændringer af reservekravsordningen

Den 14. maj 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/15 (engelsk) på anmodning af Banca Națională a României.

ECB's udtalelse om henstilling med henblik på Rådets afgørelse om ændring af den monetære aftale med Fyrstendømmet Andorra og den monetære aftale med Republikken San Marino

Den 15. maj 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/16 (engelsk) på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om kryptoaktivtjenesteudbyderes konti i en centralbank

Den 27. maj 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/17 (engelsk) på anmodning af Republikken Letlands finansministerium.

ECB's udtalelse om udvidelsen af lobbyregistret

Den 31. maj 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/18 (engelsk) på anmodning af den irske minister for offentlige udgifter, levering af nationale udviklingsplaner og reformer.

ECB's udtalelse om krav om, at kreditinstitutter skal tilvejebringe en grundlæggende kontantinfrastruktur

Den 31. maj 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/19 (engelsk) på anmodning af Republikken Letlands finansministerium.

ECB's udtalelse om forhøjelsen af Litauens kvote i Den Internationale Valutafond

Den 12. juni 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/20 (engelsk) på anmodning af det litauiske finansministerium.

Corporate governance

Styrelsesrådets og Det Generelle Råds mødekalendere i 2025 og 2026

Den 17. maj 2024 offentliggjorde ECB kalenderen for Styrelsesrådets og Det Generelle Råds møder i 2025 og 2026. Kalenderen findes på ECB's websted.

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Banque de France

Den 4. juni 2024 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2024/15 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banque de France.

Udnævnelse af ECB's repræsentanter i Tilsynsrådet

Den 5. juni 2024 udnævnte Styrelsesrådet Sharon Donnery (vicedirektør i Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland), Pedro Machado (medlem af Den Fælles Afviklingsinstans og direktør for afviklingsplanlægning og -afgørelser) og Patrick Montagner (førstevicegeneralsekretær og chef for forsikringstilsyn og handelspraksis for bank- og forsikringssektorerne i Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) som ECB's repræsentanter i Tilsynsrådet. Udnævnelserne gælder for en periode på fem år, der ikke kan forlænges. De afløser ECB's nuværende repræsentanter Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick og Elizabeth McCaul, når deres embedsperiode udløber mellem august og november i år. Der findes en pressemeddelelse (engelsk) om dette på ECB's websted.

Statistik

Årlig opdatering af fortegnelsen over enheder, der indberetter koncerndata om statistik over værdipapirbeholdninger

Den 10. maj 2024 godkendte Styrelsesrådet den opdaterede fortegnelse over enheder, der indberetter koncerndata om statistik over værdipapirbeholdninger. Siden 2016 er fortegnelsen blevet opdateret mindst en gang om året på grundlag af de kvantitative og kvalitative kriterier i artikel 2, stk. 4, i forordning ECB/2012/24. Enheder, der er berørt af ændringerne, blev underrettet af den pågældende nationale centralbank senest 10 arbejdsdage efter, at Styrelsesrådet havde truffet sin afgørelse i henhold til artikel 8, stk. 2, i retningslinje ECB/2013/7 (nye rapporteringsenheder) og artikel 2, stk. 8, i forordning ECB/2012/24 (rapporteringsenheder skal fjernes).

Kvalitetsrapport for 2023 om statistik over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet på euroområde- og nationalt plan

Den 23. maj 2024 godkendte Styrelsesrådet vurderingen i kvalitetsrapporten for 2023 om statistik over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet på euroområde- og nationalt plan og gav tilladelse til, at rapporten offentliggøres. Rapporten, som indeholder opdaterede oplysninger om de forbedringer, der er sket siden offentliggørelsen af kvalitetsrapporten for 2021, og udpeger områder, hvor der kan ske yderligere forbedringer, findes på ECB's websted.

Internationalt og europæisk samarbejde

Rapport om euroens internationale rolle

Den 16. maj 2024 godkendte Styrelsesrådet juni 2024-udgaven af rapporten om euroens internationale rolle og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort på ECB's websted. Rapporten (engelsk), der giver et overblik over udviklingen i euroens anvendelse blandt residenter uden for euroområdet i 2023, findes på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse (engelsk).

Eurosedler og -mønter

Designkonkurrence om den tredje euroseddelserie

Den 13. juni 2024 tog Styrelsesrådet processerne i forbindelse med designkonkurrencen og udpegningen af en jury for designkonkurrencen om den nye euroseddelserie til efterretning. Designkonkurrencen, der vil gøre det muligt at vælge designet på de nye eurosedler, vil være baseret på de generelle principper for en offentlig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende konkurrence. Proceduren offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Som led i processen udpeges en designjury af uafhængige eksperter, der skal udarbejde en liste over udvalgte design, som kan støtte Styrelsesrådet i valget af design. Juryen forventes at påbegynde sit arbejde i slutningen af 2024, og designkonkurrencen forventes lanceret i begyndelsen af 2025.

ECB Banktilsyn

ECB's efterlevelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer for specifikation og offentliggørelse af indikatorer af systemisk betydning

Den 10. maj 2024 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – allerede efterlever EBA's retningslinjer for specifikation og offentliggørelse af indikatorer for systemisk betydning (EBA/GL/2023/10).

ECB's efterlevelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer vedrørende benchmarking af praksis med hensyn til mangfoldighed

Den 24. maj 2024 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – vil efterleve retningslinjerne vedrørende benchmarking af praksis med hensyn til mangfoldighed, herunder mangfoldighedspolitikker og lønforskel mellem kønnene, i henhold til direktiv 2013/36/EU og direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08), når de nødvendige lovgivnings- og reguleringsmæssige procedurer er afsluttet.

Aftalememorandum mellem ECB og Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

Den 31. maj 2024 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende et aftalememorandum mellem ECB og Banco Central del Uruguay. I overensstemmelse med standardpraksis blev aftalememorandummet, da det var underskrevet af alle parter, offentliggjort (engelsk) på ECB's banktilsynswebsted.

Offentlig høring om en ECB-vejledning om outsourcing af cloudtjenester til cloudserviceudbydere

Den 31. maj 2024 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om en ECB-vejledning om outsourcing af cloudtjenester til cloudserviceudbydere. Materialet (engelsk) vedrørende denne høring, som løber indtil 15. juli 2024, findes på ECB's banktilsynswebsted.

Årsrapport om Den Fælles Tilsynsmekanismes aktiviteter på sanktionsområdet i 2023

Den 5. juni 2024 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre årsrapporten om Den Fælles Tilsynsmekanismes aktiviteter på sanktionsområdet i 2023 (Annual Report on Sanctioning Activities in the SSM in 2023). Rapporten (engelsk) findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt