Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιούνιος 2024

21 Ιουνίου 2024

Νομισματική πολιτική

Ομόλογα του επιχειρηματικού τομέα που διακρατεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

Στις 5 Ιουνίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της δεύτερης έκθεσης της ΕΚΤ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικών με το κλίμα για τα στοιχεία ενεργητικού του Ευρωσυστήματος που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες για το αποτύπωμα άνθρακα και το άνοιγμα σε κλιματικούς κινδύνους των χαρτοφυλακίων του Ευρωσυστήματος, καθώς και για τη διακυβέρνηση, τη στρατηγική και τη διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα. Μια δεύτερη έκθεση παρέχει επίσης πληροφορίες για τα χαρτοφυλάκια της ΕΚΤ σε ευρώ που δεν σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου ιδίων διαθεσίμων της και του συνταξιοδοτικού ταμείου του προσωπικού της. Και οι δύο εκθέσεις θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2024.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση και τις χρηματοπιστωτικές δομές στη ζώνη του ευρώ

Στις 14 Ιουνίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση και τις χρηματοπιστωτικές δομές στη ζώνη του ευρώ και έλαβε γνώση της δημοσίευσής της στις 18 Ιουνίου 2024 με την ευκαιρία της κοινής διάσκεψης ΕΚΤ/Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση παρουσιάζει βασικές διαρθρωτικές εξελίξεις όπως η διαδικασία χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, οι μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές δομές και η διαδικασία χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Πραγματεύεται επίσης επιλεγμένες πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως αυτές που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση και την ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών. Η έκθεση καθώς και σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Ετήσια έκθεση 2023 για το TARGET

Στις 3 Ιουνίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης 2023 για το TARGET. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες για τις ροές πληρωμών και τις επιδόσεις του συστήματος καθώς και για τις βασικές εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2023 όσον αφορά το TARGET2 και το T2. Περιλαμβάνει επίσης οκτώ πλαίσια για θέματα που είχαν ιδιαίτερη σημασία το 2023, μεταξύ άλλων μια λεπτομερή ανάλυση των ροών πληρωμών και του κύκλου εργασιών του Τ2, τη χρήση από τους συμμετέχοντες των διευρυμένων ωρών λειτουργίας του Τ2, τον προσδιορισμό των ρυθμίσεων κλιμακωτής συμμετοχής στο T2, πληροφορίες για τη μετάπτωση στο έργο ενοποίησης των TARGET2/T2S και για τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας, την πολυνομισματική εξέλιξη των T2 και TIPS, την εξέλιξη της TIPS και τη νέα τιμολόγηση της TIPS. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρόσβαση των κεντρικών τραπεζών των Δυτικών Βαλκανίων σε κλώνο της πλατφόρμας της υπηρεσίας διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS)

Στις 7 Ιουνίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του στην Banca d’Italia, η οποία ενεργεί για λογαριασμό των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος-παρόχων υπηρεσιών, να παρέχουν πρόσβαση σε κλώνο της πλατφόρμας TIPS του Ευρωσυστήματος στις κεντρικές τράπεζες του Μαυροβουνίου, του Κοσσυφοπεδίου, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, πέραν της Τράπεζας της Αλβανίας, η οποία ήταν η πρώτη που ζήτησε πρόσβαση στο πλαίσιο των εργασιών της για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος πληρωμών στην Αλβανία και την ενοποίηση με το τοπίο πληρωμών της ΕΕ. Η πρόσβαση θα τεθεί σε ισχύ μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις από όλα τα μέρη.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την κυβερνοασφάλεια

Στις 13 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/14, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις στο καθεστώς των ελάχιστων αποθεματικών

Στις 14 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/15 κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της νομισματικής συμφωνίας με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και της νομισματικής συμφωνίας με τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

Στις 15 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/16 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους λογαριασμούς παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε κεντρική τράπεζα

Στις 27 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/17, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επέκταση του μητρώου εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων

Στις 31 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/18, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Δημόσιων Δαπανών, Υλοποίησης του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου και Μεταρρύθμισης της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή απαίτησης στα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν στοιχειώδη υποδομή μετρητών

Στις 31 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/19, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Λιθουανίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 12 Ιουνίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/20, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λιθουανίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόγραμμα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για το 2025 και το 2026

Στις 17 Μαΐου 2024 η ΕΚΤ δημοσίευσε τα προγράμματα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου για το 2025 και το 2026. Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de France

Στις 4 Ιουνίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2024/15 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de France.

Διορισμός αντιπροσώπων της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο

Στις 5 Ιουνίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την Sharon Donnery (αναπληρώτρια Διοικήτρια της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland), τον Pedro Machado (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή Σχεδιασμού και Λήψης Αποφάσεων Εξυγίανσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης) και τον Patrick Montagner (πρώτο Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και Επικεφαλής Εποπτείας Ασφαλίσεων και Εμπορικών Πρακτικών για τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα στην Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) ως εκπροσώπους της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Η θητεία τους θα είναι πενταετής μη ανανεώσιμη. Θα διαδεχθούν τους νυν εκπροσώπους της ΕΚΤ Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick και Elizabeth McCaul μόλις λήξει η αντίστοιχη θητεία τους μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστική

Ετήσια επικαιροποίηση του καταλόγου φορέων παροχής στοιχείων ομίλων όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων

Στις 10 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον επικαιροποιημένο κατάλογο φορέων παροχής στοιχείων ομίλων όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων. Από το 2016 και μετά ο κατάλογος επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως με βάση τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΚΤ/2012/24. Οι οντότητες που επηρεάζονται από τις αλλαγές ενημερώθηκαν από την οικεία εθνική κεντρική τράπεζα εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/7 (νέοι φορείς παροχής στοιχείων) και το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού ΕΚΤ/2012/24 (φορείς παροχής στοιχείων προς διαγραφή).

Έκθεση ποιότητας του 2023 σχετικά με τις στατιστικές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης ευρώ που αφορούν το ισοζύγιο πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση

Στις 23 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση ποιότητας του 2023 σχετικά με τις στατιστικές σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης ευρώ που αφορούν το ισοζύγιο πληρωμών και τη διεθνή επενδυτική θέση και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της. Η έκθεση, η οποία παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις που σημειώθηκαν μετά τη δημοσίευση της έκθεσης ποιότητας του 2021 και επισημαίνει τομείς για περαιτέρω βελτίωση, είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Έκθεση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ

Στις 16 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση του Ιουνίου 2024 σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκθεση, η οποία παρουσιάζει συνοπτικά τις εξελίξεις ως προς τη χρήση του ευρώ από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ το 2023, είναι διαθέσιμη, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Διαγωνισμός σχεδίου για την τρίτη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ

Στις 13 Ιουνίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των διαδικασιών που αφορούν τον διαγωνισμό σχεδίου και τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού σχεδίου για τη μελλοντική σειρά των τραπεζογραμματίων ευρώ. Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα επιτρέψει την επιλογή σχεδίου για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ, θα βασίζεται στις γενικές αρχές ενός δημόσιου, διαφανούς και αμερόληπτου διαγωνισμού. Η διαδικασία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, θα συσταθεί επιτροπή διαγωνισμού σχεδίου αποτελούμενη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες η οποία θα καταρτίσει κατάλογο επικρατέστερων σχεδίων με σκοπό να στηρίξει την επιλογή σχεδίου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η επιτροπή αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της έως το τέλος του 2024 και ο διαγωνισμός σχεδίου αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2025.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Συμμόρφωση της ΕΚΤ με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση δεικτών συστημικής σημασίας

Στις 10 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται ήδη με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση δεικτών συστημικής σημασίας (EBA/GL/2023/10).

Συμμόρφωση της ΕΚΤ προς τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών διαφοροποίησης

Στις 24 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, προτίθεται να συμμορφωθεί, όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομοθετικές ή κανονιστικές διαδικασίες, με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών διαφοροποίησης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών διαφοροποίησης και της διαφοράς αποδοχών μεταξύ των φύλων, βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΚΤ και της Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

Στις 31 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκριθεί μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΚΤ και της Banco Central del Uruguay. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, το μνημόνιο συνεννόησης, αφού υπογράφηκε από όλα τα μέρη, δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους

Στις 31 Μαΐου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Το υλικό που σχετίζεται με αυτή τη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου 2024, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων του ΕΕΜ για το 2023

Στις 5 Ιουνίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής κυρώσεων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού το 2023. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου