Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

czerwiec 2024

21 czerwca 2024

Polityka pieniężna

Zasoby obligacji przedsiębiorstw utrzymywane przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej

5 czerwca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła publikację drugiego sprawozdania EBC w sprawie związanych z klimatem informacji finansowych dotyczących aktywów Eurosystemu utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej i rezerw dewizowych EBC. Sprawozdanie zawiera informacje o śladzie węglowym portfeli Eurosystemu i ich ekspozycji na ryzyko klimatyczne, a także o zarządzaniu wewnętrznym, strategii i zarządzaniu ryzykiem w związku z klimatem. W drugim – innym – sprawozdaniu przedstawiono także informacje na temat nominowanych w euro portfeli EBC niezwiązanych z polityką pieniężną, w tym portfela funduszy własnych i pracowniczego funduszu emerytalnego. Oba sprawozdania zostaną opublikowane na stronie internetowej EBC do końca czerwca 2024.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Raport EBC w sprawie integracji i struktury rynku finansowego w strefie euro

14 czerwca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła raport w sprawie integracji i struktury rynku finansowego w strefie euro oraz przyjęła do wiadomości jego publikację 18 czerwca 2024 przy okazji wspólnej konferencji EBC i Komisji Europejskiej. Raport przedstawia kluczowe zmiany strukturalne takie jak proces integracji finansowej, zmiany w strukturze rynku finansowego oraz proces jego rozwoju i modernizacji. W raporcie omówiono również wybrane obszary polityki dotyczącej sektora finansowego, zwłaszcza politykę związaną z europejską unią bankową i europejską unią rynków kapitałowych. Raport, wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie, jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Raport roczny TARGET za 2023

3 czerwca 2024 Rada Prezesów zapoznała się z raportem rocznym TARGET za 2023. Raport przedstawia informacje o aktywności i wynikach systemu oraz głównych zmianach, jakie zaszły w 2023 w systemach TARGET2 i T2. Zawiera też osiem ramek poświęconych zagadnieniom szczególnie istotnym w 2023, obejmującym szczegółową analizę aktywności i obrotów T2; korzystanie z T2 w wydłużonych godzinach pracy; identyfikację ustaleń dotyczących równoległego uczestnictwa w T2; migrację i pierwsze tygodnie działania systemu w ramach projektu konsolidacji TARGET2 i T2S; rozwój T2 i TIPS w kierunku wielowalutowości; zmiany w TIPS oraz nowe zasady ustalania cen dla TIPS. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Dostęp banków centralnych z Bałkanów Zachodnich do kopii platformy natychmiastowego rozliczania płatności w systemie TARGET (TIPS)

7 czerwca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła udostępnienie przez Banca d’Italia, działającego w imieniu świadczących usługę banków centralnych z Eurosystemu, kopii platformy TIPS Eurosystemu bankom centralnym Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej oraz Bośni i Hercegowiny – obok banku centralnego Albanii, który jako pierwszy wystąpił o dostęp w ramach prac mających na celu modernizację systemu płatności w Albanii i integrację z unijnym środowiskiem płatniczym. Decyzja o przyznaniu dostępu stanie się skuteczna po sfinalizowaniu odnośnych warunków przez wszystkie strony.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie cyberbezpieczeństwa

13 maja 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/14 wydaną na wniosek ministerstwa finansów Republiki Łotewskiej.

Opinia EBC w sprawie zmian zasad utrzymywania rezerwy obowiązkowej

14 maja 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/15 wydaną na wniosek Banca Națională a României.

Opinia EBC w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie zmiany układu monetarnego z Księstwem Andory oraz układu monetarnego z Republiką San Marino

15 maja 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/16 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie rachunków dostawców usług w zakresie kryptoaktywów w banku centralnym

27 maja 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/17 wydaną na wniosek ministerstwa finansów Republiki Łotewskiej.

Opinia EBC w sprawie rozszerzenia rejestru lobbingu

31 maja 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/18 wydaną na wniosek irlandzkiego ministra ds. wydatków publicznych, realizacji krajowego planu rozwoju i reform.

Opinia EBC w sprawie nałożenia na instytucje kredytowe wymogu zapewnienia minimalnej infrastruktury gotówkowej

31 maja 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/19 wydaną na wniosek ministerstwa finansów Republiki Łotewskiej.

Opinia EBC w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Litwy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

12 czerwca 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/20 wydaną na wniosek litewskiego ministerstwa finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Kalendarze posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC na 2025 i 2026

17 maja 2024 EBC opublikował kalendarze posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej na 2025 i 2026. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France

4 czerwca 2024 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2024/15 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France.

Powołanie przedstawicieli EBC w Radzie ds. Nadzoru

5 czerwca 2024 decyzją Rady Prezesów na przedstawicieli EBC w Radzie ds. Nadzoru w ramach Nadzoru Bankowego EBC na nieodnawialną pięcioletnią kadencję zostali powołani: Sharon Donnery (wiceprezes Central Bank of Ireland), Pedro Machado (członek Rady i dyrektor ds. planowania i decyzji w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji) i Patrick Montagner (pierwszy zastępca sekretarza generalnego i kierownik ds. nadzoru ubezpieczeniowego i praktyk handlowych w sektorach bankowości i ubezpieczeń w Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Zastąpią Edouarda Fernandeza‑Bolla, Kerstin af Jochnick i Elizabeth McCaul – obecnych przedstawicieli EBC, których kadencje zakończą się między sierpniem a listopadem tego roku. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Statystyka

Coroczna aktualizacja listy podmiotów sprawozdających w zakresie danych grupowych dotyczących statystyki inwestycji w papiery wartościowe

10 maja 2024 Rada Prezesów zatwierdziła zaktualizowaną listę podmiotów sprawozdających w zakresie danych grupowych dotyczących statystyki inwestycji w papiery wartościowe. Od 2016 lista jest aktualizowana co najmniej raz w roku na podstawie kryteriów ilościowych i jakościowych określonych w art. 2 ust. 4 rozporządzenia EBC/2012/24. Podmioty, których dotyczą zmiany, otrzymały od właściwego krajowego banku centralnego odnośne zawiadomienie w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia podjęcia przez Radę Prezesów decyzji zgodnie z art. 8 ust. 2 wytycznych EBC/2013/7 (nowe podmioty sprawozdające) i art. 2 ust. 8 rozporządzenia EBC/2012/24 (podmioty sprawozdające do wykreślenia).

Raport w sprawie jakości statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na poziomie strefy euro i poziomie krajowym za 2023

23 maja 2024 Rada Prezesów zatwierdziła ocenę zawartą w raporcie w sprawie jakości statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na poziomie strefy euro i poziomie krajowym za 2023 oraz wyraziła zgodę na publikację raportu. Raport, w którym przedstawiono aktualne informacje na temat ulepszeń wprowadzonych od czasu publikacji raportu jakościowego za 2021 i wskazano obszary wymagające w przyszłości dalszej poprawy, jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Raport w sprawie międzynarodowej roli euro

16 maja 2024 Rada Prezesów zatwierdziła raport w sprawie międzynarodowej roli euro z czerwca 2024 i zgodziła się na jego publikację na stronie internetowej EBC. Raport, w którym omówiono tendencje w zakresie używania euro przez nierezydentów strefy euro w 2023, jest dostępny, wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie, na stronie internetowej EBC.

Banknoty i monety

Konkurs na projekt trzeciej serii banknotów euro

13 czerwca 2024 Rada Prezesów zapoznała się z procedurami dotyczącymi konkursu na projekt przyszłej serii banknotów euro oraz powołania komisji konkursowej. Konkurs, w którym zostanie wyłoniony projekt przyszłych banknotów euro, będzie się opierać na ogólnych zasadach publicznego, przejrzystego i niedyskryminującego konkursu. Procedury zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rada Prezesów dokona wyboru spośród projektów wstępnie wyłonionych przez powołaną w tym celu komisję konkursową, złożoną z niezależnych ekspertów. Prace komisji mają się rozpocząć do końca 2024, a konkurs – na początku 2025.

Nadzór Bankowy EBC

Przestrzeganie przez EBC wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w sprawie określania i ujawniania wskaźników znaczenia systemowego

10 maja 2024 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega już wytycznych EUNB w sprawie określania i ujawniania wskaźników znaczenia systemowego (EBA/GL/2023/10).

Przestrzeganie przez EBC wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w sprawie analizy porównawczej praktyk zapewniających różnorodność

24 maja 2024 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza przestrzegać – po ukończeniu niezbędnych prac legislacyjnych lub regulacyjnych – wytycznych w sprawie analizy porównawczej praktyk zapewniających różnorodność, w tym polityki różnorodności oraz zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, na podstawie dyrektywy 2013/36/UE i dyrektywy (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Protokół ustaleń między EBC a Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

31 maja 2024 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie protokołu ustaleń między EBC a Banco Central del Uruguay. Zgodnie ze standardową praktyką protokół ustaleń, po podpisaniu przez wszystkie strony, został opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Konsultacje publiczne w sprawie przewodnika EBC dotyczącego zlecania zadań dostawcom usług w chmurze

31 maja 2024 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji publicznych w sprawie przewodnika EBC dotyczącego zlecania zadań dostawcom usług w chmurze. Konsultacje potrwają do 15 lipca 2024, a związane z nimi materiały są dostępne na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Raport roczny o działaniach w zakresie nakładania sankcji w SSM w 2023

5 czerwca 2024 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację raportu rocznego o działaniach w zakresie nakładania sankcji w jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM) w 2023. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami