Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Juni 2024

21 juni 2024

Monetair beleid

Door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden bedrijfsobligaties

Op 5 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de publicatie van het tweede rapport van de ECB met financiële klimaatinformatie over voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden activa van het Eurosysteem en de externe reserves van de ECB. Het rapport bevat informatie over de CO2-voetafdruk van de portefeuilles van het Eurosysteem en de blootstelling aan klimaatrisico’s, alsook over governance, strategie en risicobeheer op klimaatgebied. Een tweede rapport biedt ook informatie over de in euro’s luidende niet-monetairbeleidsportefeuilles van de ECB, zoals de eigenmiddelenportefeuille en het pensioenfonds voor het personeel van de ECB. Beide rapporten worden eind juni 2024 gepubliceerd op de website van de ECB.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Rapport van de ECB over financiële integratie en structuren in het eurogebied

Op 14 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het rapport over financiële integratie en structuren in het eurogebied en nota genomen van de publicatie ervan op 18 juni 2024, ter gelegenheid van een gezamenlijke conferentie van de ECB en de Europese Commissie. In het verslag worden belangrijke structurele ontwikkelingen belicht, zoals het proces van financiële integratie, veranderingen in de financiële structuren en het proces van financiële ontwikkeling en modernisering. Ook beleid voor de financiële sector wordt erin besproken, met name met betrekking tot de Europese bankenunie en de Europese kapitaalmarkentunie. Het verslag en een bijbehorend persbericht zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

TARGET-jaarverslag over 2023

Op 3 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van het TARGET-jaarverslag over 2023. Het verslag bevat informatie over het verkeer en de werking van het systeem en over de belangrijkste ontwikkelingen in 2023, zowel voor TARGET2 als T2. Daarnaast komen in acht kaders onderwerpen aan bod die in 2023 van bijzonder belang waren: een gedetailleerde analyse van het verkeer en de omzet van T2, het gebruik van de verlengde openingsuren van T2 door de deelnemers, de identificatie van gedifferentieerde deelnameregelingen in T2, de migratie van het TARGET2/T2S-consolidatieproject en de eerste operationele weken, de ontwikkeling van T2 en TIPS naar meerdere valuta’s, de ontwikkeling van TIPS en de nieuwe prijszetting in TIPS. Het verslag is beschikbaar op de website van de ECB.

Toegang van centrale banken van de westelijke Balkan tot een kloon van het TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-platform

Op 7 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur ermee ingestemd dat Banca d’Italia, namens de dienstverlenende centrale banken van het Eurosysteem, een kloon van het TIPS-platform van het Eurosysteem zou aanbieden aan de centrale banken van Montenegro, Kosovo, Noord-Macedonië en Bosnië en Herzegovina, naast de Bank of Albania, die in eerste instantie om toegang had verzocht in het kader van de modernisering van het betalingssysteem in Albanië en de integratie met het betalingslandschap in de EU. De toegang wordt van kracht zodra alle partijen de desbetreffende voorwaarden hebben vastgesteld.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake cyberbeveiliging

Op 13 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/14 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van de Republiek Letland.

ECB-advies over wijzigingen in de regeling inzake minimumreserves

Op 14 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/15 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Banca Naţională a României.

ECB-advies inzake een Aanbeveling voor een Besluit van de Raad inzake de wijziging van de monetaire overeenkomst met het Vorstendom Andorra en van de monetaire overeenkomst met de Republiek San Marino

Op 15 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/16 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie.

ECB-advies inzake de rekeningen van aanbieders van cryptoactivadiensten bij een centrale bank

Op 27 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/17 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van de Republiek Letland.

ECB-advies inzake de uitbreiding van het lobbyregister

Op 31 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/18 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Ierse minister van Overheidsuitgaven, Uitvoering van het Nationaal Ontwikkelingsplan en Hervorming.

ECB-advies inzake het aanhouden van een minimale chartale basisinfrastructuur door kredietinstellingen

Op 31 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/19 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van de Republiek Letland.

ECB-advies inzake de verhoging van de quota van Litouwen in het Internationaal Monetair Fonds

Op 12 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/20 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Litouwse ministerie van Financiën.

Corporate governance

Vergaderschema’s van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in 2025 en 2026

Op 17 mei 2024 heeft de ECB de vergaderschema’s van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad voor 2025 en 2026 gepubliceerd. De kalender is beschikbaar op de website van de ECB.

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van de Banque de France

Op 4 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2024/15 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France.

Benoeming van ECB-vertegenwoordigers in de Raad van Toezicht

Op 5 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur Sharon Donnery (vicepresident van de Central Bank of Ireland), Pedro Machado (lid van de raad en directeur Resolution Planning and Decisions in de gemeenschappelijke afwikkelingsraad) en Patrick Montagner (eerste adjunct-secretaris-generaal en hoofd Insurance Supervision and Commercial Practices for Banking and Insurance Sectors bij de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) benoemd tot vertegenwoordigers van de ECB in de Raad van Toezicht van ECB-Bankentoezicht, elk voor een niet-verlengbare termijn van vijf jaar. Zij zijn de opvolgers van de huidige vertegenwoordigers van de ECB, te weten Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick en Elizabeth McCaul, van wie de respectieve termijnen tussen augustus en november van dit jaar aflopen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

Jaarlijkse herziening van de lijst van informatieplichtige groepen betreffende statistieken over aangehouden effecten

Op 10 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de bijgewerkte lijst van rapporterende groepen betreffende statistieken over aangehouden effecten. Sinds 2016 is de lijst ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve criteria in artikel 2, lid 4, van Verordening ECB/2012/24. Entiteiten waarop de wijzigingen betrekking hadden, werden door de betrokken nationale centrale bank binnen tien werkdagen na de datum van het besluit van de Raad van Bestuur verwittigd, in overeenstemming met artikel 8, lid 2, van Richtsnoer ECB/2013/7 (nieuwe informatieplichtigen) en artikel 2, lid 8, van Verordening ECB/2012/24 (te verwijderen informatieplichtigen).

Kwaliteitsverslag 2023 inzake de statistieken over de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van het eurogebied en de eurolanden

Op 23 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de in het kwaliteitsverslag 2023 opgenomen beoordeling van de statistieken over de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van het eurogebied en de eurolanden, en aan de publicatie van dit verslag. Het verslag, dat beschikbaar is op de website van de ECB, bevat geactualiseerde informatie over de verbeteringen sinds de publicatie van het kwaliteitsverslag 2021 en wijst een aantal gebieden aan waarop verdere verbetering zal plaatsvinden in de toekomst.

Internationale en Europese samenwerking

Verslag over de internationale rol van de euro

Op 16 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur de editie van juni 2024 van het verslag over de internationale rol van de euro goedgekeurd en ingestemd met de publicatie ervan op de website van de ECB. Het verslag schetst een overzicht van de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied in 2023 en is samen met een persbericht beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten en munten

Ontwerpwedstrijd voor de derde serie eurobankbiljetten

Op 13 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de procedures voor de ontwerpwedstrijd en de installatie van de wedstrijdjury voor de toekomstige reeks eurobankbiljetten. Aan de hand van de ontwerpwedstrijd zal een ontwerp voor de toekomstige eurobankbiljetten worden geselecteerd, op basis van de algemene beginselen van openbaarheid, transparantie en non-discriminatie. De procedure wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Als onderdeel hiervan wordt een wedstrijdjury van onafhankelijke deskundigen opgericht om een lijst met ontwerpen op te stellen ter ondersteuning van de selectie door de Raad van Bestuur. Verwacht wordt dat de jury eind 2024 met haar werkzaamheden begint en dat de ontwerpwedstrijd begin 2025 van start gaat.

ECB-Bankentoezicht

Naleving door ECB van de Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) inzake de specificatie en openbaarmaking van indicatoren voor systeemrelevantie

Op 10 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-richtsnoeren inzake de specificatie en openbaarmaking van indicatoren voor systeemrelevantie (EBA/GL/2023/10) reeds naleeft.

Naleving door de ECB van de Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) inzake de benchmarking van diversiteitspraktijken

Op 24 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar toezicht, de ECB voornemens is zich, zodra de nodige wet- en regelgevingsprocedures voltooid zijn, te houden aan de EBA-richtsnoeren inzake de benchmarking van diversiteitspraktijken, met inbegrip van het diversiteitsbeleid en het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Memorandum van overeenstemming tussen de ECB en de Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

Op 31 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een memorandum van overeenstemming tussen de ECB en Banco Central del Uruguay goed te keuren. Overeenkomstig de standaardpraktijk werd het memorandum van overeenstemming, nadat het door alle partijen was ondertekend, gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

Openbare raadpleging over de Gids van de ECB voor de uitbesteding van clouddiensten

Op 31 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een openbare raadpleging te starten over een Gids van de ECB voor de uitbesteding van clouddiensten. Het materiaal in verband met deze raadpleging, die loopt tot 15 juli 2024, is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Jaarverslag 2023 over sanctiemaatregelen van het SSM

Op 5 juni 2024 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om het jaarverslag over sanctiemaatregelen van het SSM in 2023 te publiceren. Het verslag is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media