Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2024. gada jūnijs

2024. gada 21. jūnijā

Monetārā politika

Eurosistēmas monetārās politikas mērķiem turētās uzņēmumu obligācijas

Padome 2024. gada 5. jūnijā atļāva publicēt ECB otro ziņojumu, kas ietver ar klimatu saistīto finanšu informāciju par Eurosistēmas monetārās politikas mērķiem turētajiem aktīviem un ECB ārējām rezervēm. Ziņojumā sniegta informācija par Eurosistēmas portfeļu oglekļa pēdas nospiedumu un pakļautību klimata riskiem, kā arī pārvaldību, stratēģiju un risku vadību saistībā ar klimata pārmaiņām. Vēl vienā ziņojumā sniegta informācija par ECB euro denominētajiem portfeļiem, kas nav saistīti ar monetāro politiku, t. sk. par tās pašu kapitāla portfeli un darbinieku pensiju fondu. Abi ziņojumi tiks publicēti ECB interneta vietnē līdz 2024. gada jūnija beigām.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

ECB ziņojums par finanšu integrāciju un struktūrām eurozonā

Padome 2024. gada 14. jūnijā apstiprināja ziņojumu par finanšu integrāciju un struktūrām eurozonā un pieņēma zināšanai tā publicēšanu 2024. gada 18. jūnijā saistībā ar ECB un Eiropas Komisijas kopīgu konferenci. Ziņojumā aplūkotas galvenās strukturālās norises, piemēram, finanšu integrācijas process, finanšu struktūru pārmaiņas un finanšu attīstības un modernizācijas process. Tajā aplūkoti arī atsevišķi finanšu sektora politikas aspekti, īpaši politika, kas saistīta ar Eiropas banku savienību un Eiropas kapitāla tirgu savienību. Ziņojums kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET 2023. gada pārskats

Padome 2024. gada 3. jūnijā pieņēma zināšanai TARGET 2023. gada pārskatu. Pārskatā sniegta informācija par sistēmas maksājumu plūsmu un darbību, kā arī galvenajām TARGET2 un T2 norisēm 2023. gadā. Tas ietver arī astoņus ielikumus par jautājumiem, kas bijuši īpaši nozīmīgi 2023. gadā. Ielikumos sniegta T2 plūsmu un apgrozījuma detalizēta analīze, aplūkots, kā dalībnieki izmanto T2 pagarināto darbības laiku, novērtēta vairāku līmeņu dalības mehānisma noteikšana T2, sniegts ieskats par TARGET2/T2V konsolidācijas projekta migrāciju un darbības pirmajām nedēļām, kā arī aplūkota T2 un TIPS daudzvalūtu iezīmes attīstība, TIPS attīstība un jaunā TIPS cenu politika. Pārskats pieejams ECB interneta vietnē.

Rietumbalkānu valstu centrālo banku piekļuve TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS) platformas klonētai versijai

Padome 2024. gada 7. jūnijā apstiprināja, ka Banca d'Italia, rīkojoties to Eurosistēmas centrālo banku, kuras ir pakalpojumu sniedzējas, vārdā, nodrošinās Eurosistēmas TIPS platformas klonētu versiju Melnkalnes, Kosovas, Ziemeļmaķedonijas un Bosnijas un Hercegovinas centrālajām bankām līdztekus Albānijas Bankai, kas pirmā lūgusi nodrošināt piekļuvi saistībā ar darbu, ko tā veic, lai panāktu Albānijas maksājumu sistēmas modernizāciju un integrāciju ES maksājumu vidē. Piekļuve tiks nodrošināta tad, kad visas puses būs pabeigušas attiecīgo noteikumu un nosacījumu izstrādi.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kiberdrošību

Padome 2024. gada 13. maijā pieņēma Atzinumu CON/2024/14 pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem obligāto rezervju režīmā

Padome 2024. gada 14. maijā pieņēma Atzinumu CON/2024/15 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par ieteikumu Padomes lēmumam par grozījumu monetārajā nolīgumā ar Andoras Firstisti un monetārajā nolīgumā ar Sanmarīno Republiku

Padome 2024. gada 15. maijā pieņēma Atzinumu CON/2024/16 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju kontiem centrālajā bankā

Padome 2024. gada 27. maijā pieņēma Atzinumu CON/2024/17 pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par lobēšanas reģistra paplašināšanu

Padome 2024. gada 31. maijā pieņēma Atzinumu CON/2024/18 pēc Īrijas valsts izdevumu, nacionālā attīstības plāna izpildes un reformu ministra lūguma.

ECB atzinums par prasību kredītiestādēm nodrošināt skaidrās naudas infrastruktūras minimumu

Padome 2024. gada 31. maijā pieņēma Atzinumu CON/2024/19 pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Lietuvas kvotas palielināšanu Starptautiskajā Valūtas fondā

Padome 2024. gada 12. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2024/20 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju 2025. un 2026. gada grafiki

ECB 2024. gada 17. maijā publicēja Padomes un Ģenerālpadomes sanāksmju 2025. un 2026. gada grafikus. Kalendārs pieejams ECB interneta vietnē.

ECB ieteikums par Banque de France ārējiem revidentiem

Padome 2024. gada 4. jūnijā pieņēma Ieteikumu ECB/2024/15 Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem.

ECB pārstāvju iecelšana Uzraudzības valdē

Padome 2024. gada 5. jūnijā iecēla Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland prezidenta vietnieci Šeronu Doneriju (Sharon Donnery), Vienotās noregulējuma valdes locekli un noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru Pedro Mačado (Pedro Machado) un Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ģenerālsekretāra pirmo vietnieku un Banku un apdrošināšanas sektoru apdrošināšanas uzraudzības un komercdarbības struktūrvienības vadītāju Patriku Montaņjē (Patrick Montagner) par ECB pārstāvjiem ECB banku uzraudzības funkcijas Uzraudzības valdē. Visi pārstāvji iecelti uz pieciem gadiem bez atkārtotas iecelšanas tiesībām. Viņi stāsies pašreizējo ECB pārstāvju Eduāra Fernandesa-Bolo (Edouard Fernandez-Bollo), Kerstinas af Johnikas (Kerstin af Jochnick) un Elizabetes Makolas (Elizabeth McCaul) vietā pēc viņu amata termiņu beigām laika periodā no šā gada augusta līdz novembrim. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Statistika

Vērtspapīru turējumu statistikas grupas datu pārskatu sniedzēju saraksta ikgadējā aktualizēšana

Padome 2024. gada 10. maijā apstiprināja grupas datu pārskatu sniedzēju aktualizēto sarakstu attiecībā uz vērtspapīru turējumu statistiku. Šis saraksts kopš 2016. gada tiek aktualizēts vismaz reizi gadā, balstoties uz Regulas ECB/2012/24 2. panta 4. punktā noteiktajiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem. Attiecīgās nacionālās centrālās bankas 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ECB Padomē informēja iestādes, uz kurām attiecas izmaiņas, saskaņā ar Pamatnostādnes ECB/2013/7 8. panta 2. punktu (jaunu pārskatu sniedzēju gadījumā) un Regulas ECB/2012/24 2. panta 8. punktu (gadījumā, kad pārskata sniedzēji tiek svītroti no saraksta).

2023. gada kvalitātes ziņojums par eurozonas un valsts maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku

Padome 2024. gada 23. maijā apstiprināja 2023. gada kvalitātes ziņojumā par eurozonas un valsts maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku sniegto novērtējumu un atļāva to publicēt. Ziņojums, kas sniedz aktualizētu informāciju par uzlabojumiem, kuri veikti kopš 2021. gada kvalitātes ziņojuma publicēšanas, un norāda uz turpmāku uzlabojumu jomām, pieejams ECB interneta vietnē.

Starptautiskā un Eiropas līmeņa sadarbība

Ziņojums par euro starptautisko nozīmi

Padome 2024. gada 16. maijā apstiprināja ziņojuma par euro starptautisko nozīmi 2024. gada jūnija izdevumu un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Ziņojums, kas sniedz pārskatu par norisēm saistībā ar ārpus eurozonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro 2023. gadā, kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Banknotes un monētas

Trešā izlaiduma euro banknošu dizaina konkurss

Padome 2024. gada 13. jūnijā pieņēma zināšanai ar nākamā izlaiduma euro banknošu dizaina konkursu un dizaina konkursa žūrijas izveidi saistītos procesus. Dizaina konkurss ļaus izvēlēties nākamā izlaiduma euro banknošu dizainu un balstīsies uz vispārējiem publiska, pārredzama un nediskriminējoša konkursa principiem. Procedūra tiks publicēta "ES Oficiālajā Vēstnesī". Šā procesa ietvaros tiks izveidota dizaina konkursa žūrija, kuras sastāvā būs neatkarīgi eksperti un kuras uzdevums būs sagatavot atlasīto dizaina risinājumu sarakstu, uz kuru pamatojoties, Padome izdarīs izvēli. Gaidāms, ka žūrija sāks darbu līdz 2024. gada beigām, un dizaina konkursu plānots uzsākts 2025. gada sākumā.

ECB banku uzraudzība

ECB atbilstība Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu rādītāju specifikāciju un informācijas atklāšanu

Padome 2024. gada 10. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB jau nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu rādītāju specifikāciju un informācijas atklāšanu (EBA/GL/2023/10).

ECB atbilstība Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm par dažādības prakses salīdzinošo novērtēšanu

Padome 2024. gada 24. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm ECB pēc nepieciešamā likumdošanas un regulatīvā procesa pabeigšanas paredz nodrošināt atbilstību Pamatnostādnēm par dažādības prakses, tostarp dažādības politikas un vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, salīdzinošo novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu (ES) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Saprašanās memorands starp ECB un Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

Padome 2024. gada 31. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt Saprašanās memorandu starp ECB un Banco Central del Uruguay. Saskaņā ar standarta praksi pēc tam, kad Saprašanās memorandu bija parakstījušas visas puses, tas tika publicēts ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar ECB norādījumiem par mākoņpakalpojumu nodošanu ārpakalpojumā mākoņpakalpojumu sniedzējiem

Padome 2024. gada 31. maijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu sākt sabiedrisko apspriešanu saistībā ar ECB norādījumiem par mākoņpakalpojumu nodošanu ārpakalpojumā mākoņpakalpojumu sniedzējiem. Ar apspriešanu, kas ilgs līdz 2024. gada 15. jūlijam, saistītie materiāli pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

2023. gada pārskats par VUM sankciju piemērošanas darbībām

Padome 2024. gada 5. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt gada pārskatu par sankciju piemērošanas darbībām VUM ietvaros 2023. gadā. Pārskats pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem