Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2024

21. června 2024

Měnová politika

Podnikové dluhopisy Eurosystému držené pro účely měnové politiky

Rada guvernérů schválila 5. června 2024 zveřejnění druhé zprávy ECB o vykazování finančních informací souvisejících s klimatem o aktivech Eurosystému držených pro účely měnové politiky a devizových rezervách ECB. Zpráva obsahuje informace o uhlíkové stopě portfolií Eurosystému a expozici vůči klimatickým rizikům, jakož i o řízení, strategii a řízení rizik v souvislosti s klimatem. Druhá zpráva také poskytuje informace o portfoliích ECB v eurech nevztahujících se k měnové politice, včetně jejího portfolia vlastních zdrojů a penzijního fondu zaměstnanců. Obě zprávy budou zveřejněny na internetových stránkách ECB do konce června 2024.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Zpráva ECB o finanční integraci a strukturách v eurozóně

Rada guvernérů schválila 14. června 2024 zprávu o finanční integraci a strukturách v eurozóně a vzala na vědomí její zveřejnění 18. června 2024 u příležitosti společné konference ECB a Evropské komise. Zpráva představuje hlavní strukturální vývoj, jako je proces finanční integrace, změny ve finančních strukturách a proces finančního vývoje a modernizace. Zpráva se rovněž zabývá vybranými politikami ve finančním sektoru, a to zejména v souvislosti s evropskou bankovní unií a unií kapitálových trhů. Zpráva je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Výroční zpráva TARGET za rok 2023

Rada guvernérů vzala 3. června 2024 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2023. Zpráva uvádí informace o provozu a výkonnosti i hlavních změnách, k nimž v roce 2023 v systémech TARGET2 a T2 došlo. Obsahuje také osm boxů k tématům, která měla v roce 2023 mimořádný význam, včetně podrobné analýzy plateb a obratu v systému T2, využívání delších provozních hodin systému T2 účastníky, určení různých úrovní účasti v systému T2, náhledu na přechod na konsolidační projekt TARGET2/T2S a prvních týdnů provozu, vývoje systému T2 a TIPS ve více měnách, vývoje systému TIPS a nového ocenění TIPS. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Přístup centrálních bank zemí západního Balkánu ke kopii platformy pro vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET (TIPS)

Dne 7. června 2024 Rada guvernérů schválila, že Banca d’Italia, která jedná jménem centrálních bank Eurosystému poskytujících služby, poskytne kopii eurosystémové platformy TIPS kromě albánské centrální banky, která jako první o přístup v rámci své práce na modernizaci platebního systému v Albánii a integraci do platebního prostředí EU požádala, centrálním bankám Černé Hory, Kosova, Severní Makedonie a Bosny a Hercegoviny. Přístup nabude účinnosti, jakmile všechny strany dořeší související podmínky.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke kybernetické bezpečnosti

Rada guvernérů přijala 13. května 2024 stanovisko CON/2024/14 na žádost Ministerstva financí Lotyšské republiky.

Stanovisko ECB ke změnám režimu minimálních rezerv

Rada guvernérů přijala 14. května 2024 stanovisko CON/2024/15 na žádost Banca Națională a României.

Stanovisko ECB k doporučení pro rozhodnutí Rady o změně měnové dohody s Andorrským knížectvím a měnové dohody s Republikou San Marino

Rada guvernérů přijala 15. května 2024 stanovisko CON/2024/16 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k účtům poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy vedeným u centrální banky

Rada guvernérů přijala 27. května 2024 stanovisko CON/2024/17 na žádost Ministerstva financí Lotyšské republiky.

Stanovisko ECB k rozšíření působnosti rejstříku lobbingu

Rada guvernérů přijala 31. května 2024 stanovisko CON/2024/18 na žádost irského ministra pro veřejné výdaje, plnění národního plánu rozvoje a reforem.

Stanovisko ECB k povinnosti úvěrových institucí zajistit minimální hotovostní infrastrukturu

Rada guvernérů přijala 31. května 2024 stanovisko CON/2024/19 na žádost Ministerstva financí Lotyšské republiky.

Stanovisko ECB ke zvýšení kvóty Litvy v Mezinárodním měnovém fondu

Rada guvernérů přijala 12. června 2024 stanovisko CON/2024/20 na žádost litevského ministerstva financí.

Správa a řízení

Harmonogram zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB v letech 2025 a 2026

ECB zveřejnila 17. května 2024 harmonogramy zasedání Rady guvernérů a Generální rady v letech 2025 a 2026. Rozvrh je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Doporučení ECB o externích auditorech Banque de France

Rada guvernérů přijala 4. června 2024 doporučení ECB/2024/15 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France.

Jmenování zástupců ECB do Rady dohledu

Rada guvernérů jmenovala 5. června 2024 Sharon Donneryovou (zástupkyni guvernéra irské centrální banky), Pedra Machada (člena Výkonné rady a ředitele pro plánování řešení krizí a rozhodování v Jednotném výboru pro řešení krizí) a Patricka Montagnera (prvního zástupce generálního tajemníka a vedoucího dohledu nad pojišťovnictvím a bankovními a pojišťovacími službami v Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) do funkce zástupců ECB v Radě dohledu bankovního dohledu ECB na období pěti let, jež nelze prodloužit. Nahradí stávající zástupce ECB Edouarda Fernandez-Bolloa, Kerstin af Jochnickovou a Elizabeth McCaulovou, jakmile v období od srpna do listopadu letošního roku skončí jejich příslušná funkční období. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Statistika

Každoroční aktualizace seznamu zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje o statistice držby cenných papírů

Rada guvernérů schválila 10. května 2024 aktualizovaný seznam zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje o statistice držby cenných papírů. Od roku 2016 je seznam aktualizován alespoň jednou za rok na základě kvantitativních a kvalitativních kritérií uvedených v čl. 2 odst. 4 nařízení ECB/2012/24. Subjekty dotčené změnami byly informovány příslušnou národní centrální bankou do deseti pracovních dnů ode dne rozhodnutí Rady guvernérů podle čl. 8 odst. 2 obecných zásad ECB/2013/7 (nové zpravodajské jednotky) a čl. 2 odst. 8 nařízení ECB/2012/24 (zpravodajské jednotky, které mají být odstraněny).

Zpráva o kvalitě statistik platební bilance eurozóny a jejích států a jejich investiční pozice vůči zahraničí 2023

Rada guvernérů schválila 23. května 2024 hodnocení obsažené ve zprávě o kvalitě statistik platební bilance eurozóny a jejích států a jejich investiční pozice vůči zahraničí v roce 2023 a jeho zveřejnění. Zpráva, která obsahuje aktualizované informace o zlepšeních provedených od zveřejnění zprávy o kvalitě v roce 2021 a poukazuje na oblasti dalšího zlepšování, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Zpráva o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 16. května 2024 znění zprávy o mezinárodní úloze eura z června 2024 a její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva, která podává přehled o vývoji v používání eura nerezidenty eurozóny v roce 2023, je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky a mince

Soutěž o návrh podoby třetí série eurobankovek

Rada guvernérů vzala 13. června 2024 na vědomí postupy pro soutěž o návrh na podobu bankovek a pro ustavení poroty pro návrh budoucí série eurobankovek. Soutěž o návrh umožní výběr návrhu podoby budoucích eurobankovek a bude založena na obecných zásadách veřejné, transparentní a nediskriminační soutěže. Tento postup bude zveřejněn v Úředním věstníku EU. V rámci tohoto procesu bude ustavena porota pro soutěž o návrh na podobu bankovek ES3, která bude sestávat z nezávislých odborníků a která připraví užší seznam návrhů pro výběr Radou guvernérů. Očekává se, že porota zahájí svou práci do konce roku 2024 a že soutěž o návrh bude zahájena počátkem roku 2025.

Bankovní dohled ECB

Dodržování obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) ze strany ECB k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu

Rada guvernérů nevznesla 10. května 2024 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi ECB již dodržuje obecné pokyny EBA k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu (EBA/GL/2023/10).

Dodržování obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) ze strany ECB pro srovnávání postupů v oblasti rozmanitosti

Rada guvernérů nevznesla 24. května 2024 námitky k návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že v případě významných institucí, které podléhají jejímu přímému dohledu, hodlá ECB, až budou dokončena nezbytná legislativní nebo regulatorní řízení, dodržovat obecné pokyny pro srovnávání postupů v oblasti rozmanitosti, včetně politik rozmanitosti a rozdílů v odměňování žen a mužů, podle směrnice 2013/36/EU a směrnice (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Memorandum o porozumění mezi ECB a Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

Rada guvernérů nevznesla 31. května 2024 námitky k návrhu Rady dohledu schválit memorandum o porozumění mezi ECB a Banco Central del Uruguay. V souladu s běžnou praxí bylo memorandum o porozumění po podepsání všemi stranami zveřejněno na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Veřejná konzultace o všeobecných zásadách ECB o externím zajištění cloudových služeb

Rada guvernérů nevznesla 31. května 2024 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o všeobecných zásadách ECB o externím zajištění cloudových služeb. Podklady související s touto konzultací, která potrvá do 15. července 2024, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Výroční zpráva o sankční činnosti SSM za rok 2023

Rada guvernérů nevznesla 5. června 2024 námitky vůči návrhu Rady dohledu zveřejnit výroční zprávu o sankční činnosti v rámci SSM za rok 2023. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média