Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset
(muut kuin korkopäätökset)

Kesäkuu 2024

21.6.2024

Rahapolitiikka

Rahapoliittisista syistä hankitut eurojärjestelmän yrityslainaomistukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.6.2024 julkaistavaksi EKP:n toisen raportin rahapolitiikan harjoittamista varten hankittuja eurojärjestelmän arvopaperiomistuksia ja EKP:n valuuttavarantoja koskevien ilmastotietojen julkistamisesta. Raportissa on tietoa eurojärjestelmän sijoitusten hiilijalanjäljestä ja alttiudesta ilmastoriskeille sekä ilmastostrategiasta ja ilmastoasioiden ja ‑riskien hallinnasta. EKP on laatinut myös toisen raportin, jossa on tietoa EKP:n rahapolitiikkaan liittymättömistä euromääräisistä sijoituksista, kuten EKP:n omien varojen sijoituksista ja työntekijöiden eläkerahastosta. Molemmat raportit julkaistaan EKP:n verkkosivuilla kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

EKP:n raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä ja rakenteista

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.6.2024 euroalueen rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja rakenteita koskevan raportin ja tutustui 18.6.2024 sen julkaistuun versioon EKP:n ja Euroopan komission yhteisessä konferenssissa. Raportissa tarkastellaan rahoitusmarkkinarakenteiden keskeisiä kehityssuuntia, kuten markkinoiden yhdentymisprosessia, markkinarakenteiden muutoksia sekä rahoitusalan kehittämis- ja uudistusprosessia. Siinä käsitellään myös esimerkiksi EU:n pankkiunioniin ja EU:n pääomamarkkinaunioniin liittyviä linjauksia. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

TARGET-järjestelmän vuosikertomus 2023

EKP:n neuvosto tutustui 3.6.2024 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2023. Vuosikertomuksessa annetaan tietoa järjestelmän maksuliikenteestä ja suorituskyvystä sekä TARGET2- ja T2-järjestelmien kehityksestä vuonna 2023. Kertomuksessa on myös kahdeksan tekstikehikkoa, joissa käsitellään vuoden 2023 tärkeimpiä aiheita. Näitä ovat muun muassa yksityiskohtainen analyysi T2:n maksuliikenteestä ja maksujen kokonaisarvosta, T2-järjestelmän pidennettyjen aukioloaikojen hyödyntämisestä, T2:n epäsuoran osallistumisen järjestelyjen määrityksestä, TARGET2/T2S-yhdistämishankkeesta ja uuden järjestelmän ensimmäisten viikkojen toiminnasta, T2- ja TIPS-järjestelmien monivaluuttatoiminnon kehityksestä sekä TIPSin kehityksestä ja uudesta hinnoittelusta. Raportti on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Länsi-Balkanin keskuspankkien mahdollisuus käyttää TARGET-pikamaksupalvelun (TIPS) alustan kopiota

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.6.2024, että palvelutarjonnasta vastaavien eurojärjestelmän keskuspankkien puolesta toimiva Italian keskuspankki tarjoaisi Albanian, Montenegron, Kosovon, Pohjois-Makedonian sekä Bosnia ja Hertsegovinan keskuspankkien käyttöön kopion eurojärjestelmän TIPS-alustasta. Pyynnön TIPS-alustan käyttömahdollisuudesta oli esittänyt Albanian keskuspankki, joka on uudistamassa maan maksujärjestelmää ja yhdenmukaistamassa sitä EU:n maksujärjestelmän kanssa. Käyttömahdollisuus alkaa, kun kaikki osapuolet ovat viimeistelleet palvelua koskevat ehdot.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto kyberturvallisuudesta

EKP:n neuvosto antoi 13.5.2024 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2024/14.

EKP:n lausunto vähimmäisvarantojärjestelmän muutoksista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 14.5.2024 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2024/15.

EKP:n lausunto suosituksesta neuvoston päätökseksi Andorran ruhtinaskunnan kanssa tehdyn valuuttasopimuksen ja San Marinon tasavallan kanssa tehdyn valuuttasopimuksen muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 15.5.2024 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2024/16.

EKP:n lausunto kryptovarapalvelun tarjoajien tileistä keskuspankissa

EKP:n neuvosto antoi 27.5.2024 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2024/17.

EKP:n lausunto lobbaajia koskevan rekisterin laajentamisesta

EKP:n neuvosto antoi 31.5.2024 Irlannin julkisista menoista, kansallisesta kehittämissuunnitelmasta ja uudistuksista vastaavan ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2024/18.

EKP:n lausunto luottolaitosten velvollisuudesta tarjota vähimmäisvaatimukset täyttävä käteisrahan infrastruktuuri

EKP:n neuvosto antoi 31.5.2024 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2024/19.

EKP:n lausunto Liettuan rahoitusosuuden lisäämisestä Kansainvälisessä valuuttarahastossa

EKP:n neuvosto antoi 12.6.2024 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2024/20.

Hallinto ja valvonta

EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston kokousaikataulut vuosille 2025 ja 2026

EKP julkisti 17.5.2024 EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston vuosien 2025 ja 2026 kokousaikataulut. Aikataulut ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Ranskan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 4.6.2024 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2024/15 Banque de Francen ulkopuolisista tilintarkastajista.

Uusien EKP:n edustajien nimittäminen valvontaelimeen

EKP:n neuvosto nimitti 5.6.2024 Sharon Donneryn (Irlannin keskuspankin varapääjohtaja), Pedro Machadon (kriisinratkaisuneuvoston jäsen sekä kriisinratkaisusuunnittelusta ja ‑päätöksistä vastaava johtaja) ja Patrick Montagnerin (Ranskan vakavaraisuusvalvonta- ja kriisinratkaisuviranomaisen ensimmäinen varapääsihteeri sekä vakuutusvalvonnasta ja pankki- ja vakuutusalan kauppatavoista vastaavan toimialan johtaja) EKP:n edustajiksi EKP:n pankkivalvonnan valvontaelimeen viiden vuoden toimikaudeksi, jota ei voida uusia. He ottavat toimensa vastaan sitä mukaa, kun EKP:n nykyisten edustajien Edouard Fernandez-Bollon, Kerstin af Jochnickin ja Elizabeth McCaulin toimikaudet päättyvät tämän vuoden elo–marraskuussa. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Tilastot

Pankkiryhmien arvopaperiomistusten raportointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.5.2024 päivitetyn luettelon pankkiryhmien arvopaperiomistuksia raportoivista tiedonantajista. Luettelo on vuodesta 2016 lähtien päivitetty vähintään kerran vuodessa asetuksen EKP/2012/24 artiklan 2 kohdassa 4 esitettyjen määrä- ja laatukriteerien pohjalta. Yhteisöt, joihin muutokset vaikuttavat, saivat päivityksestä ilmoituksen kansallisilta keskuspankeiltaan kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun EKP:n neuvosto teki päivityspäätöksen suuntaviivojen EKP/2013/7 artiklan 8 kohdan 2 nojalla (uudet tiedonantajat) ja asetuksen EKP/2012/24 artiklan 2 kohdan 8 (poistettavat tiedonantajat) nojalla.

Vuoden 2023 laaturaportti euroalueen ja sen valtioiden maksutasetilastoista ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevista tilastoista

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.5.2024 vuoden 2023 laaturaportin sisältämät arviot euroalueen ja sen valtioiden maksutasetilastoista ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevista tilastoista. EKP:n verkkosivuilla julkaistu raportti sisältää päivitettyjä tietoja vuoden 2021 laaturaportin jälkeen tehdyistä parannuksista ja lisäparannuksia edellyttävistä osa-alueista.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Katsaus euron kansainväliseen asemaan

EKP:n neuvosto tutustui 16.5.2024 euron kansainvälistä asemaa koskevaan katsaukseen kesäkuulta 2024 ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Katsauksessa on tietoa euron käytöstä euroalueen ulkopuolella vuonna 2023. Katsaus ja siihen liittyvä lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Setelit ja kolikot

Kolmannen eurosetelisarjan suunnittelukilpailu

EKP:n neuvosto tutustui 13.6.2024 tulevaa eurosetelisarjaa koskevaan suunnittelukilpailuun ja valintalautakunnan perustamiseen. Uusien eurosetelien ulkoasu valitaan suunnittelukilpailulla, jossa noudatetaan julkisen, avoimen ja syrjimättömän kilpailun yleisperiaatteita. Kilpailu julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä. Kilpailua varten perustetaan riippumattomien asiantuntijoiden muodostama valintalautakunta, joka laatii esivalintaluettelon EKP:n neuvoston valintapäätöksen tueksi. Valintalautakunnan on määrä aloittaa työnsä vuoden 2024 lopussa, ja suunnittelukilpailun on määrä käynnistyä vuoden 2025 alussa.

EKP:n pankkivalvonta

Järjestelmällisen merkittävyyden indikaattoreita koskevien Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 10.5.2024 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa pankkiviranomaiselle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä ohjeita EBA/GL/2023/10 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta.

Monimuotoisuutta edistäviä käytäntöjä koskevien Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 24.5.2024 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa pankkiviranomaiselle, että kun tarvittavat lainsäädäntö- tai sääntelymenettelyt on saatu päätökseen, EKP aikoo noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä ohjeita EBA/GL/2023/08 monimuotoisuutta edistävien käytäntöjen (sisältäen monimuotoisuutta edistävät järjestelmät ja sukupuolten palkkaerot) vertailusta direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesti.

EKP:n ja Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguayn välinen yhteistyöpöytäkirja

EKP:n neuvosto jätti 31.5.2024 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä EKP:n ja Uruguayn keskuspankin välinen yhteistyöpöytäkirja. Vakiintuneen käytännön mukaan yhteistyöpöytäkirja julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla sen jälkeen, kun kaikki osapuolet olivat sen allekirjoittaneet.

EKP:n opas pilvipalvelujen ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille – julkinen kuuleminen

EKP:n neuvosto jätti 31.5.2024 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen oppaasta, jossa käsitellään pilvipalvelujen ulkoistamista pilvipalvelujen tarjoajille. Julkiseen kuulemiseen voi osallistua 15.7.2024 saakka. Asiakirjat ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Vuoden 2023 raportti seuraamustoimista yhteisessä valvontamekanismissa

EKP:n neuvosto jätti 5.6.2024 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista vuoden 2023 raportti seuraamustoimista yhteisessä valvontamekanismissa. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle