Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2024

21 juni 2024

Penningpolitik

Eurosystemets innehav av företagsobligationer i penningpolitiskt syfte

Den 5 juni 2024 godkände ECB-rådet offentliggörandet av den andra ECB-rapporten om den klimatrelaterade finansiella redovisningen av Eurosystemets tillgångar som innehas i penningpolitiskt syfte och av ECB:s valutareserver. Rapporten innehåller information om koldioxidavtrycket och exponeringen mot klimatrisker i Eurosystemets portfölj, liksom om klimatrelaterad styrning, strategi och riskhantering. Det finns även en annan rapport, som innehåller information om ECB:s portföljer i euro som inte innehas i penningpolitiskt syfte, som portföljen med egna medel och pensionsfonden för personalen. Båda rapporterna offentliggörs på ECB:s webbplats i slutet av juni 2024.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

ECB:s rapport om finansiell integration och finansiella strukturer i euroområdet

Den 14 juni 2024 godkände ECB-rådet rapporten om finansiell integration och finansiella strukturer i euroområdet och att den skulle offentliggöras den 18 juni 2024 vid en konferens som ECB och Europeiska kommissionen höll tillsammans. I rapporten beskrivs den strukturella utvecklingen vad gäller sådant som finansiell integration, finansiella strukturförändringar och finansiell utveckling och modernisering. I rapporten diskuteras även utvalda politiska frågor som angår den finansiella sektorn, främst sådana som rör den europeiska bankunionen och den europeiska kapitalmarknadsunionen. Rapporten och tillhörande pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Årsrapport för Target 2023

Den 3 juni 2024 tog ECB-rådet del av årsrapporten för Target 2023. Rapporten ger information om betalningstrafiken i systemet och dess performans samt beskriver de viktigaste förbättringarna som ägt rum i både Target2 och T2 under 2023. Den innehåller även åtta rutor om frågor som var av särskilt intresse 2023, som en noggrann analys av trafiken och omsättningen i T2, hur mycket användarna har utnyttjat T2:s utökade öppettider, fastställande av deltagande på olika nivåer i T2, slutsatser om övergången i Target2-/T2S-sammanslagningsprojektet och de första två veckornas drift, hur avveckling i flera valutor används i T2 och TIPS samt om den nya prissättningen i TIPS. Rapporten finns på ECB:s webbplats.

Tillgång till en klon av TIPS-plattformen för omedelbara betalningar (TARGET Instant Payment Settlement) för centralbankerna på västra Balkan

Den 7 juni 2024 godkände ECB-rådet att Banca d’Italia som företrädare för de tjänstelevererande centralbankerna i Eurosystemet, skulle få ge tillgång till en klon av Eurosystemets TIPS-plattform till centralbankerna i Montenegro, Kosovo, Nordmakedonien och Bosnien och Hercegovina, samt till Albaniens centralbank, som var den centralbank som först hade efterfrågat tillgång till plattformen som en del av arbetet med att modernisera betalningssystemet i Albanien och integrera det i EU:s betalningslandskap. De kommer att få tillgång till plattformen så fort alla parter har enats om villkoren.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om cybersäkerhet

Den 13 maj 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/14 på begäran av Republiken Lettlands finansministerium.

ECB:s yttrande om ändrade regler för kassakrav

Den 14 maj 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/15 på begäran av Banca Națională a României.

ECB:s yttrande om en rekommendation till rådets beslut om ändring av det monetära avtalet med Furstendömet Andorra och av det monetära avtalet med Republiken San Marino

Den 15 maj 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/16 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om konton för leverantörer av kryptotillgångstjänster hos en centralbank

Den 27 maj 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/17 på begäran av Republiken Lettlands finansministerium.

ECB:s yttrande om en förlängning av registret över lobbying

Den 31 maj 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/18 på begäran av Irlands minister för offentliga utgifter, nationella utvecklingsplaner och reformer.

ECB:s yttrande om krav på kreditinstitut att tillhandahålla en grundläggande infrastruktur för kontanter

Den 31 maj 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/19 på begäran av Republiken Lettlands finansministerium.

ECB:s yttrande om en ökning av Litauens IMF-kvot

Den 12 juni 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/20 på begäran av finansministeriet i Litauen.

Organisationsstyrning

Översikt över ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden 2025 och 2026

Den 17 maj 2024 publicerade ECB tidsplanerna för ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden 2025 och 2026. Tidsplanerna finns på ECB:s webbplats.

ECB-rekommendation om Banque de France externa revisorer

Den 4 juni 2024 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2024/15 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France.

Utnämning av ECB:s företrädare i tillsynsnämnden

Den 5 juni 2024 utnämnde ECB-rådet Sharon Donnery (vice centralbankschef på Central Bank of Ireland), Pedro Machado (ledamot och ansvarig för resolutionsplanering och resolutionsbeslut vid den gemensamma resolutionsnämnden) och Patrick Montagner (förste ställföreträdande generalsekreterare och ansvarig för försäkringstillsyn och affärsmetoder i bank- och försäkringsbranschen vid Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) som ECB:s företrädare i tillsynsnämnden för en femårsperiod som inte kan förlängas. De efterträder ECB:s nuvarande företrädare Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick och Elizabeth McCaul när deras mandatperioder löper ut mellan augusti och november i år. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Statistik

Årlig uppdatering av lista över statistiska uppgifter från uppgiftslämnare av gruppdata om innehav av värdepapper

Den 10 maj 2024 godkände ECB-rådet den uppdaterade listan över statistiska uppgifter från uppgiftslämnare av gruppdata om innehav av värdepapper. Sedan 2016 har listan uppdaterats åtminstone en gång per år utifrån kvantitativa och kvalitativa kriterier fastställda i artikel 2.4 i förordning ECB/2012/24. De enheter som berördes av ändringarna underrättades av berörd nationell centralbank inom tio arbetsdagar efter dagen för ECB-rådets beslut enligt artikel 8.2 i riktlinje ECB/2013/7 (nya uppgiftslämnare) och artikel 2.8 i förordning ECB/2012/24 (uppgiftslämnare som ska tas bort).

2023 års kvalitetsrapport om statistik över betalningsbalansen och den finansiella utlandsställningen för euroområdet och de enskilda medlemsstaterna

Den 23 maj 2024 godkände ECB-rådet den bedömning som gjorts i 2023 års kvalitetsrapport om statistik över betalningsbalansen och den finansiella utlandsställningen för euroområdet och de enskilda medlemsstaterna samt godkände att den publiceras. Rapporten innehåller uppdaterad information om de förbättringar som skett sedan den förra kvalitetsrapporten kom 2021 och förslag på områden som kan förbättras framöver. Den finns på ECB:s webbplats.

Internationellt och europeiskt samarbete

Rapport om eurons internationella roll

Den 16 maj 2024 godkände ECB-rådet den rapport om eurons internationella roll som skulle publiceras i juni 2024 och godkände att den publiceras på ECB:s webbplats. Rapporten ger en översikt över utvecklingen när det gäller hur euron har använts av hemmahörande utanför euroområdet under 2023. Den finns på ECB:s webbplats tillsammans med ett pressmeddelande.

Sedlar och mynt

Formgivningstävling för den tredje serien eurosedlar

Den 13 juni 2024 tog ECB-rådet del av information om formgivningstävlingen och sammansättningen av en jury för tävlingen om hur sedlarna i den kommande serien ska formges. Genom formgivningstävlingen, som följer de allmänna principerna om offentlighet, öppenhet och lika behandling, ska man välja en utformning för de kommande eurosedlarna i tredje serien. Förfarandet kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. En tävlingsjury bestående av oberoende experter kommer att sättas samman, och de ska välja ut de bästa tävlingsbidragen som ECB-rådet sedan ska välja mellan. Juryn förväntas påbörja sitt arbete i slutet av 2024, och tävlingen förväntas inledas i början av 2025.

ECB:s banktillsyn

ECB:s efterlevnad av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer

Den 10 maj 2024 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela EBA om att ECB, för betydande institut under dess direkta tillsyn, redan följer EBA:s riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2023/10).

ECB:s efterlevnad av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om riktmärkning av metoder för diversifiering

Den 24 maj 2024 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela EBA att ECB, för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn, avser att, när erforderliga lagstiftnings- eller regleringsförfaranden har avslutats, följa EBA:s riktlinjer om riktmärkning av metoder för diversifiering, inbegripet mångfaldspolicy och lönegapet mellan könen, i enlighet med direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

Samförståndsavtal mellan ECB och Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay

Den 31 maj 2024 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att godkänna ett samförståndsavtal mellan ECB och Banco Central del Uruguay. I enlighet med praxis kommer samförståndsavtalet, så snart det har undertecknats av alla parter, att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Offentligt samråd om ECB:s vägledning om utkontraktering av molntjänster till molntjänstleverantörer

Den 31 maj 2024 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om ECB:s vägledning om utkontraktering av molntjänster till molntjänstleverantörer. Materialet för detta samråd, som kommer att pågå till och med den 15 juli 2024, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Årsrapporten om SSM:s sanktioner 2023

Den 5 juni 2024 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera årsrapporten om sanktionsverksamhet i SSM 2023. Rapporten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media