Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2024 m. birželio mėn.

2024 m. birželio 21 d.

Pinigų politika

Pinigų politikos tikslais Eurosistemos laikomos bendrovių obligacijos

2024 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą paskelbti antrą ECB ataskaitą apie su klimatu susijusios finansinės informacijos apie pinigų politikos tikslais Eurosistemos turimą portfelį ir ECB užsienio atsargas atskleidimą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie Eurosistemos portfelių anglies pėdsaką ir su klimatu susijusią jų riziką, taip pat apie klimato srities klausimų valdymą, strategiją ir rizikos valdymą. Antrojoje ataskaitoje taip pat pateikiama informacijos apie ECB ne pinigų politikos portfelius eurais, įskaitant nuosavų lėšų portfelį ir darbuotojų pensijų fondą. Abi ataskaitos bus paskelbtos ECB interneto svetainėje iki 2024 m. birželio pabaigos.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

ECB ataskaita apie finansinę integraciją ir struktūras euro zonoje

2024 m. birželio 14 d. Valdančioji taryba patvirtino ataskaitą apie finansinę integraciją ir struktūras euro zonoje ir buvo informuota apie tai, kad ji bus paskelbta 2024 m. birželio 18 d. bendros ECB ir Europos Komisijos konferencijos proga. Ataskaitoje pristatomi pagrindiniai struktūriniai pokyčiai, pavyzdžiui, finansinės integracijos procesas, finansinių struktūrų pokyčiai bei finansinės plėtros ir modernizavimo procesas. Joje aptariamos ir kai kurios finansų sektoriaus politikos kryptys, visų pirma kryptys, susijusios su Europos bankų sąjunga ir Europos kapitalo rinkų sąjunga. Ataskaita ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Sistemos TARGET 2023 metų ataskaita

2024 m. birželio 3 d. Valdančioji taryba susipažino su sistemos TARGET 2023 metų ataskaita. Ataskaitoje pateikiama informacija apie sistemos srautus, veiklos rezultatus ir 2023 m. įvykusius svarbiausius sistemų TARGET2 ir T2 pokyčius. Į ją taip pat įtraukti aštuoni intarpai itin aktualiomis 2023 m. temomis, įskaitant išsamią T2 srautų ir apyvartos analizę, dalyvių naudojimąsi T2 prailgintomis veikimo valandomis, pakopinio dalyvavimo sistemoje T2 priemonių nustatymą, įžvalgas apie sistemų TARGET2 ir T2S konsolidavimo projekto perkėlimą ir pirmąsias operacijų savaites, įvairių valiutų raidą sistemose T2 ir TIPS, TIPS raidą ir naują TIPS kainodarą. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Vakarų Balkanų šalių centrinių bankų prieiga prie TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) platformos klono

2024 m. birželio 7 d. Valdančioji taryba patvirtino, kad Banca d’Italia, veikdamas paslaugas teikiančių Eurosistemos centrinių bankų vardu, suteiks Eurosistemos TIPS platformos kloną Juodkalnijos, Kosovo, Šiaurės Makedonijos, Bosnijos ir Hercegovinos centriniams bankams, kaip jau yra suteikęs Albanijos bankui, kuris pirmas paprašė prieigos, vykdydamas mokėjimo sistemos Albanijoje modernizavimą ir integravimą į ES mokėjimų aplinką. Prieiga pradės galioti, kai visos šalys baigs rengti susijusias nuostatas ir sąlygas.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kibernetinio saugumo

2024 m. gegužės 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/14 Latvijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl privalomųjų atsargų taisyklių dalinių pakeitimų

2024 m. gegužės 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/15 Banca Națională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Andoros Kunigaikštyste ir Susitarimo dėl pinigų su San Marino Respublika dalinio pakeitimo

2024 m. gegužės 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/16 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl kriptoturto paslaugų teikėjų sąskaitų centriniame banke

2024 m. gegužės 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/17 Latvijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Lobistinės veiklos registro išplėtimo

2024 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/18 Airijos valstybės išlaidų, nacionalinio plėtros plano įgyvendinimo ir reformų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl reikalavimo, kad kredito įstaigos teiktų būtinąją grynųjų pinigų infrastruktūrą

2024 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/19 Latvijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Lietuvos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde didinimo

2024 m. birželio 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/20 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

Vidaus valdymas

2025 ir 2026 m. ECB valdančiosios tarybos ir bendrosios tarybos posėdžių tvarkaraščiai

2024 m. gegužės 17 d. ECB paskelbė Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos posėdžių 2025 ir 2026 m. tvarkaraščius. Šie tvarkaraščiai paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija dėl Banque de France išorės auditoriaus

2024 m. birželio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2024/15, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banque de France išorės auditorių.

ECB atstovų Priežiūros valdyboje skyrimas

2024 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba paskyrė Sharon Donnery (Central Bank of Ireland valdytojo pavaduotoja), Pedro Machado (Valdybos narys ir už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingas Bendros pertvarkymo valdybos direktorius) ir Patrick Montagner (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution bankų ir draudimo sektorių draudimo priežiūros ir komercinės praktikos vadovo pirmasis pavaduotojas) ECB atstovais ECB Bankų priežiūros tarnybos Priežiūros valdyboje neatnaujinamai penkerių metų kadencijai. Jie pakeis dabartinius ECB atstovus Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick ir Elizabeth McCaul, pasibaigus pastarųjų kadencijoms šių metų rugpjūčio–lapkričio mėn. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Statistika

Metinis grupės duomenų atskaitingųjų agentų sąrašo atnaujinimas, susijęs su statistine informacija apie turimus vertybinius popierius

2024 m. gegužės 10 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą grupės duomenų atskaitingųjų agentų sąrašą, kiek tai susiję su statistine informacija apie turimus vertybinius popierius. Nuo 2016 m. sąrašas atnaujinamas bent kartą per metus, atsižvelgiant į kiekybinius ir kokybinius kriterijus, nustatytus Reglamento ECB/2012/24 2 straipsnio 4 dalyje. Atitinkami nacionaliniai centriniai bankai informavo subjektus, kuriuos paveikė pakeitimai, per dešimt darbo dienų nuo Valdančiosios tarybos sprendimo priėmimo pagal Gairių ECB/2013/7 (nauji atskaitingieji agentai) 8 straipsnio 2 dalį ir Reglamento ECB/2012/24 2 straipsnio 8 dalį (iš sąrašo išbraukiami atskaitingieji agentai) dienos.

Euro zonos ir nacionalinių mokėjimų balanso bei tarptautinių investicijų balanso statistikos 2023 m. kokybės ataskaita

2024 m. gegužės 23 d. Valdančioji taryba patvirtino vertinimą, išdėstytą euro zonos ir nacionalinių mokėjimų balanso bei tarptautinių investicijų balanso statistikos 2023 m. kokybės ataskaitoje, ir suteikė leidimą šią ataskaitą paskelbti. Ataskaitoje skelbiama naujausia informacija apie patobulinimus, atliktus po 2021 m. kokybės ataskaitos paskelbimo, ir atkreipiamas dėmesys į tolesnio tobulinimo sritis. Ataskaita paskelbta ECB interneto svetainėje.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

Ataskaita apie tarptautinį euro vaidmenį

2024 m. gegužės 16 d. Valdančioji taryba patvirtino 2024 m. birželio mėn. ataskaitą apie tarptautinį euro vaidmenį ir suteikė leidimą ją paskelbti ECB interneto svetainėje. Ataskaita, kurioje apžvelgiami pokyčiai, kaip ne euro zonos rezidentai naudojo eurą 2023 m., ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Banknotai ir monetos

Trečiosios eurų banknotų serijos dizaino konkursas

2024 m. birželio 13 d. Valdančioji taryba susipažino su būsimos eurų banknotų serijos dizaino konkurso rengimo ir šio konkurso vertinimo komisijos sudarymo procesu. Būsimų eurų banknotų dizainas bus atrinktas surengus dizaino konkursą, kuris bus pagrįstas bendraisiais viešo, skaidraus ir nediskriminacinio konkurso principais. Procedūros aprašas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Rengiantis konkursui, iš nepriklausomų ekspertų bus sudaryta vertinimo komisija, kuriai bus pavesta parengti trumpąjį dizaino projektų sąrašą, padėsiantį Valdančiajai tarybai atrinkti galutinį dizainą. Vertinimo komisija savo darbą turėtų pradėti 2024 m. pabaigoje, o dizaino konkursas turėtų būti paskelbtas 2025 m. pradžioje.

ECB bankų priežiūra

ECB laikosi Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl sisteminės svarbos rodiklių nurodymo ir atskleidimo

2024 m. gegužės 10 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB jau laikosi EBI gairių dėl sisteminės svarbos rodiklių nurodymo ir atskleidimo (EBA/GL/2023/10).

ECB laikosi Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl įvairovės skatinimo praktikos lyginamosios analizės

2024 m. gegužės 24 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB ketina, kai bus baigtos būtinos teisėkūros ar reguliavimo procedūros, laikytis Gairių dėl įvairovės skatinimo praktikos, įskaitant įvairovės politiką bei vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, lyginamosios analizės pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Direktyvą (ES) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).

ECB ir Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay susitarimo memorandumas

2024 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti ECB ir Banco Central del Uruguay susitarimo memorandumą. Pagal įprastą tvarką susitarimo memorandumas buvo paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainės dalyje, kai jį pasirašė visos šalys.

Viešos konsultacijos dėl ECB vadovo dėl debesijos užsakomųjų paslaugų pirkimo iš debesijos paslaugų teikėjų

2024 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl ECB vadovo dėl debesijos užsakomųjų paslaugų pirkimo iš debesijos paslaugų teikėjų. Su šiomis konsultacijomis (jos vyks iki 2024 m. liepos 15 d.) susijusi medžiaga paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainės dalyje.

2023 m. metinė ataskaita dėl BPM sankcijų skyrimo veiklos

Iki 2024 m. birželio 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti Metų ataskaitą apie BPM 2023 m. vykdytą sankcijų skyrimą. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainės dalyje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai