Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Март – април 2024 г.

12 април 2024 г.

Външни комуникации

Изявление на Управителния съвет относно съюза на капиталовите пазари

На 7 март 2024 г. Управителният съвет одобри изявление относно ускоряване на съюза на капиталовите пазари, което беше публикувано на уебсайта на ЕЦБ на същата дата. В изявлението се изтъкват сериозните причини, поради които Управителният съвет смята, че следва да подкрепя този проект и да допринася за него, и се описват редица ключови инициативи в плана за действие за съюза на капиталовите пазари, които Евросистемата счита за приоритетни.

Банковият надзор в ЕЦБ ще се премести в сградата „Галилео“ във Франкфурт до края на 2025 г.

На 12 март 2024 г. ЕЦБ обяви, че е подписала предварително одобрен от Управителния съвет договор за наем на сградата „Галилео“ във Франкфурт, в която до края на 2025 г. ще се преместят служителите на банковия надзор в ЕЦБ. Тя обяви също така, че срокът на договора за наем на Японския център е удължен до края на 2028 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен доклад на ЕЦБ за 2023 г.

На 5 април 2024 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2023 г., който ще бъде представен на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 23 официални езика на Европейския съюз на 18 април 2024 г.

Парична политика

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 7 март 2024 г. Управителният съвет одобри доклада относно наблюдението за 2023 г. съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и в свързаните регламенти. Допълнителна информация по този въпрос ще бъде предоставена в посветен на темата раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2023 г., който ще бъде публикуван на уебсайта ѝ на 18 април 2024 г.

Пазарни операции

Преглед на оперативната рамка за провеждане на паричната политика

На 13 март 2024 г. Управителният съвет прие за сведение резултата от прегледа на оперативната рамка за провеждане на паричната политика, започнал през декември 2022 г., и одобри промени в рамката, чиято цел е да се гарантира, че изпълнението на решенията ѝ за паричната политика продължава да е ефективно, надеждно, гъвкаво и ефикасно, докато балансът на Евросистемата се нормализира. Тези промени са разяснени в специално изявление, публикувано на уебсайта на ЕЦБ заедно с прессъобщение по този въпрос.

Годишен преглед на списъка на приемливи нерегулирани пазари и списъка на признати агенции в рамката на Евросистемата за обезпеченията

На 14 март 2024 г. Управителният съвет реши да остави без промяна списъка на нерегулираните пазари, приети от ЕЦБ, и списъка на емитентите, които тя признава като допустими агенции за участие в рамката на Евросистемата за обезпеченията, след годишния преглед на тези списъци. Управителният съвет реши също така да класифицира Investitionsbank Berlin в по-благоприятна категория за дисконтиране, след като тя е изпълнила съответните количествени критерии. Актуалните списъци са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Отговор на ЕЦБ на Препоръка ЕССР/2022/9 относно уязвимости в сектора на търговските недвижими имоти в Европейското икономическо пространство

На 15 март 2024 г. Управителният съвет одобри отговора на ЕЦБ на последващите действия по Препоръка ЕССР/2022/9 на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) относно уязвимости в сектора на търговските недвижими имоти в Европейското икономическо пространство. В отговора се потвърждава, че ЕЦБ спазва изцяло Препоръка А относно „Подобряване на наблюдението на системните рискове, произтичащи от пазара на ТНИ“.

Пазарна инфраструктура и плащания

Нови технологии за услуги за сетълмент на трансакции на едро с централнобанкови пари

На 1 март 2024 г. Управителният съвет одобри започването на проучвателна дейност по нови технологии за сетълмент на трансакции на едро с централнобанкови пари, която трябва да се извърши от май до ноември 2024 г., съответните оперативни и правни рамки и списъка на участниците на пазара и операторите на пазарни инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър (ТДР), които ще участват в първата вълна от изпитвания и експерименти, които ще започнат през май 2024 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ. Тези решения следват съобщението от 2023 г., че Евросистемата ще проучи как сетълментът на финансови трансакции на едро, регистрирани на основани на ТДР платформи, може да се извършва с резервни пари като част от по-общите ѝ усилия да гарантира, че централнобанковите пари не изостават от цифровите иновации в плащанията на едро и дребно и допринасят за тях, както и че продължават да бъдат парична котва, която подкрепя стабилността, интеграцията и ефикасността на европейската финансова и платежна система.

Споразумения за участие със собствена валута с Danmarks Nationalbank и Sveriges riksbank

На 5 март 2024 г. Управителният съвет одобри две споразумения относно използването от Danmarks Nationalbank на системата Т2 и услугата TARGET за сетълмент на незабавни плащания (TIPS), както и преработено споразумение за използването на TIPS от Sveriges riksbank. Първите две споразумения формализират включването на Danmarks Nationalbank в системите Т2 и TIPS с миграция на датската крона към тези две услуги в TARGET, което се предвижда да се осъществи през 2025 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ. Преразглеждането на споразумението между централните банки от Евросистемата и Sveriges riksbank осигурява съответствие и съгласуваност с текста на по-скорошното споразумение с Danmarks Nationalbank.

Актуализирана стратегия за надзор на киберустойчивостта на инфраструктурите на финансовите пазари

На 28 март 2024 г. Управителният съвет одобри актуализация на стратегията на Евросистемата за киберустойчивост, изготвена от Комитета за пазарна инфраструктура и плащания. Корекциите отразяват променящите се киберзаплахи, поуките, извлечени от прилагането на първоначалната стратегия след приемането ѝ през 2017 г., и тенденциите в международните практики. Целта на стратегията е да се осигури последователен и цялостен подход за справяне с киберрисковете, пред които са изправени инфраструктурите на финансовите пазари. Актуализираната версия ще бъде публикувана скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Успешно стартиране на емисионната услуга на ЕС

На 5 април 2024 г. Управителният съвет прие за сведение актуализация на състоянието на емисионната услуга на ЕС, като потвърди нейното успешно стартиране през януари 2024 г. и съответствието ѝ с принципите, залегнали в Меморандума за разбирателство, подписан през юли 2022 г. от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ЕЦБ (от името на Евросистемата) и Европейската комисия. Емисионната услуга на ЕС е договореност, установена от тези институции, за да се улесни емитирането и сетълментът на дългови ценни книжа от Европейската комисия, за които ЕЦБ действа като фискален и платежен агент. Подробна информация за емисионната услуга на ЕС е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно единната държавна сметка, управлявана от Magyar Nemzeti Bank, и правомощията на Надзорния съвет на Magyar Nemzeti Bank

На 26 февруари 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/5 по искане на министъра на финансите на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно компетенциите на Hrvatska narodna banka, свързани с членството на Хърватия в Международния валутен фонд

На 26 февруари 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/6 по искане на министъра на финансите на Хърватия.

Становище на ЕЦБ относно закръглянето на плащания в брой

На 4 март 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/7 по искане на Министерството на финансите на Естония.

Становище на ЕЦБ относно изискването кредитните институции да предоставят минимална парична инфраструктура

На 7 март 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/8 по искане на министъра на финансите на Нидерландия.

Становище на ЕЦБ относно увеличаването на квотата на Австрия в Международния валутен фонд

На 19 март 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/9 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно подкрепата за кредитополучателите и ипотечните ваканции

На 8 април 2024 г. Управителният съвет прие Становище CON/2024/10 по искане на маршала на полския парламент.

Административно управление

Публикуване на отменени непублични правни актове относно разпределението на рискове във връзка със загуби

В отговор на искане за публичен достъп до документи на ЕЦБ на 27 февруари 2024 г. Управителният съвет реши, че няколко отменени непублични решения на ЕЦБ относно разпределението на рисковете във връзка със загуби, произтичащи от операции по паричната политика (ЕЦБ/1998/NP29, ЕЦБ/2003/NP13, ЕЦБ/2008/NP23 и ЕЦБ/2010/NP01), могат да бъдат декласифицирани, тъй като повечето от съдържащите се в тях разпоредби вече не са част от паричната политика и оперативната рамка на ЕЦБ, и че тяхното оповестяване не би изложило на риск гладкото функциониране и ефективността на паричната политика на ЕЦБ. Съответните правни актове ще бъдат достъпни за обществеността чрез публичния регистър на документи на ЕЦБ.

Тригодишен преглед на мандата на Комитета за одит

На 20 март 2024 г. Управителният съвет одобри преразгледания мандат на Комитета за одит след четвъртия преглед, извършен от Комитета за одит след създаването му през 2007 г. Рисковете, свързани с изменението на климата, са изрично посочени в преразгледания мандат, който ще бъде публикуван своевременно на всички езици на ЕС на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Меморандуми за разбирателство относно Съвместния комитет по банкова отчетност и относно общата рамка за управление на модел за точка за данни

На 14 март 2024 г. Управителният съвет одобри Меморандум за разбирателство относно създаването на Съвместен комитет по банкова отчетност между ЕЦБ и Европейския банков орган (ЕБО) и Меморандум за разбирателство относно създаването на обща рамка за управление на информационния модел за точка за данни между ЕБО, ЕЦБ и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). Член 430в от Регламента за капиталовите изисквания се отнася до създаването на такъв съвместен комитет, включващ най-малко ЕБО и Европейската система на централните банки, за разработването и въвеждането на интегрирана система за отчетност за събиране на статистически и пруденциални данни и данни, свързани с преструктурирането, чиято цел е да се намалят разходите за отчетността и да се повиши ефективността в процеса на отчетност. Двата меморандума за разбирателство и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

По-нататъшни резултати от Интегрираната отчетна рамка (IReF) – допълнителна оценка на ползите и разходите

На 28 март 2024 г. Управителният съвет прие за сведение два други доклада, представящи нови резултати от допълнителна оценка на ползите и разходите от проекта за Интегрирана отчетна рамка на ЕСЦБ, съответно относно допълнителна аналитична стойност и оперативни аспекти и относно по-близко съответствие с индивидуалното финансово отчитане. Двата доклада заедно със съответно актуализираната версия на общата обзорна бележка относно Интегрираната отчетна рамка (IReF) на Евросистемата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор в ЕЦБ

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност 2023

На 5 март 2024 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност за 2023 г., изготвен в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 („Регламента за ЕНМ“), и одобри неговото публикуване и изпращането му до Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия, Еврогрупата и националните парламенти на участващите държави членки. Докладът е публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на 21 март 2024 г. и е представен на Европейския парламент от председателя на Надзорния съвет на същата дата.

Решение на ЕЦБ относно общата сума на налаганите от ЕЦБ годишни надзорни такси за 2023 година

На 8 март 2024 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2024/8 относно общата сума на годишните надзорни такси за 2023 година.

Меморандум за разбирателство между ЕЦБ и Comisión Nacional del Mercado de Valores

На 19 март 2024 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри Меморандум за разбирателство между ЕЦБ и Comisión Nacional del Mercado de Valores – Националната комисия за пазара на ценни книжа на Испания. В съответствие със стандартната практика, след като беше подписан от всички страни, меморандумът за разбирателство беше публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Избор на представители на ЕЦБ в Надзорния съвет

На 26 март 2024 г. Управителният съвет одобри обявление за избор на представители на ЕЦБ в Надзорния съвет предвид изтичането на мандата на трима от настоящите членове преди края на 2024 г. Обявлението е публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Ръководство на ЕЦБ относно ефикасно агрегиране на данните за риск и отчитане на риска

На 2 април 2024 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува окончателните версии на ръководството на ЕЦБ относно ефикасно агрегиране на данните за риск и отчитане на риска и обобщаващия документ след приключването на публичната консултация по темата. Двата документа ще бъдат публикувани своевременно на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите