Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2024 m. kovo–balandžio mėn.

2024 m. balandžio 12 d.

Išorės komunikacija

Valdančiosios tarybos pareiškimas dėl kapitalo rinkų sąjungos

2024 m. kovo 7 d. Valdančioji taryba pritarė pareiškimui dėl pažangos kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Tą pačią dieną pareiškimas buvo paskelbtas ECB interneto svetainėje. Pareiškime pabrėžiamos svarios priežastys, dėl kurių, Valdančiosios tarybos nuomone, šį projektą reikia remti ir plėsti. Be to, jame aprašomos kelios pagrindinės kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plane numatytos iniciatyvos, kurias Eurosistema laiko prioritetinėmis.

ECB Bankų priežiūros tarnyba persikels į pastatą „Gallileo“ Frankfurte iki 2025 m. pabaigos

2024 m. kovo 12 d. ECB paskelbė pasirašęs pastato „Gallileo“ Frankfurte, į kurį ECB Bankų priežiūros tarnybos darbuotojai persikels iki 2025 m. pabaigos, nuomos sutartį, kuriai anksčiau pritarė Valdančioji taryba. Jis taip pat paskelbė, kad pastato „Japan Center“ nuoma pratęsta iki 2028 m. pabaigos. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB 2023 metų ataskaita

2024 m. balandžio 5 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2023 metų ataskaitą. 2024 m. balandžio 18 d. ji bus pristatyta Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir paskelbta ECB interneto svetainėje 23 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Pinigų politika

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, kurių turi laikytis centriniai bankai

2024 m. kovo 7 d., vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų SESV 123 ir 124 straipsniuose bei susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2023 metų stebėsenos ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai pateikta šiam klausimui skirtame ECB 2023 metų ataskaitos skyriuje. Ataskaita bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2024 m. balandžio 18 d.

Rinkos operacijos

Pinigų politikos įgyvendinimo operacinės sistemos peržiūra

2024 m. kovo 13 d. Valdančioji taryba susipažino su 2022 m. gruodžio mėn. pradėtos pinigų politikos įgyvendinimo operacinės sistemos peržiūros rezultatais ir pritarė sistemos pakeitimams, kuriais siekiama užtikrinti, kad, normalizuojantis Eurosistemos balansui, jos pinigų politikos sprendimų įgyvendinimas ir toliau būtų veiksmingas, patikimas, lankstus ir efektyvus. Šie pakeitimai paaiškinti specialiame pareiškime, paskelbtame ECB interneto svetainėje kartu su atitinkamu pranešimu spaudai.

Eurosistemos įkaito sistemoje esančių priimtinų nereguliuojamų rinkų ir pripažintų agentūrų sąrašų metinė peržiūra

Atlikusi metinę sąrašų peržiūrą, 2024 m. kovo 14 d. Valdančioji taryba nusprendė nekeisti nei ECB priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašo, nei emitentų, kuriuos ECB pripažįsta kaip agentūras, tinkamas dalyvauti Eurosistemos įkaito sistemoje, sąrašo. Valdančioji taryba taip pat nusprendė priskirti Investitionsbank Berlin palankesnei įvertinimo mažesne nei rinkos verte kategorijai dėl jo atitikties atitinkamiems kiekybiniams kriterijams. Šiuo metu galiojantys sąrašai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

ECB atsakas į Rekomendaciją ESRB/2022/9 dėl grėsmių Europos ekonominės erdvės komercinės paskirties nekilnojamojo turto sektoriuje

2024 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba pritarė ECB atsakui į Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) Rekomendacijos ESRV/2022/9 dėl grėsmių Europos ekonominės erdvės komercinės paskirties nekilnojamojo turto sektoriuje įgyvendinimo veiksmus. Atsakas patvirtina, kad ECB visiškai laikosi A rekomendacijos „Dėl KNT rinkose kylančios sisteminės rizikos stebėsenos gerinimo“ nuostatų.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Naujos didmeninių atsiskaitymų centrinio banko pinigais paslaugų technologijos

2024 m. kovo 1 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad nuo 2024 m. gegužės iki lapkričio mėn. būtų vykdomas tiriamasis darbas, susijęs su naujomis didmeninių atsiskaitymų centrinio banko pinigais technologijomis, atitinkamomis operacinėmis ir teisinėmis sistemomis, taip pat su rinkos dalyvių ir rinkos paskirstytojo registro technologijos (PRT) operatorių, kurie dalyvaus pirmojoje bandymų ir eksperimentų grupėje nuo 2024 m. gegužės mėn., sąrašu. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje. Šie sprendimai priimti po to, kai 2023 m. buvo paskelbta, kad Eurosistema nagrinės, kaip už PRT platformose užregistruotus didmeninius finansinius sandorius būtų galima atsiskaityti centrinio banko pinigais. Tai yra dalis didesnių siekių užtikrinti, kad centrinio banko pinigų raida neatsiliktų nuo skaitmeninių inovacijų didmeninių ir mažmeninių mokėjimų srityje ir prie jų prisidėtų, ir kad centrinio banko pinigai ir toliau būtų pagrindas, padedantis užtikrinti Europos finansų sistemos ir mokėjimų sistemos stabilumą, integraciją ir veiksmingumą.

Valiutos dalyvavimo susitarimai su Danmarks Nationalbank ir Sveriges Riksbank

2024 m. kovo 5 d. Valdančioji taryba patvirtino du susitarimus dėl Danmarks Nationalbank naudojimosi sistema T2 ir TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) paslauga, taip pat patikslintą susitarimą dėl Sveriges Riksbank naudojimosi TIPS paslauga. Pirmaisiais dviem susitarimais įforminamas Danmarks Nationalbank prisijungimas prie T2 ir TIPS. Danijos kronos įtraukimas į šias dvi TARGET paslaugas numatytas 2025 m. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje. Eurosistemos centrinių bankų ir Sveriges Riksbank susitarimas patikslintas siekiant suderinti ir užtikrinti nuoseklumą su naujesnio susitarimo su Danmarks Nationalbank tekstu.

Atnaujinta finansų rinkų infrastruktūrų kibernetinio atsparumo priežiūros strategija

2024 m. kovo 28 d. Valdančioji taryba pritarė Rinkos infrastruktūros ir mokėjimų komiteto parengtai atnaujintai Eurosistemos kibernetinio atsparumo strategijai. Strategija atnaujinta atsižvelgiant į besikeičiančią kibernetinių grėsmių aplinką, patirtį, įgytą taikant pirminę strategiją nuo jos priėmimo 2017 m., ir tarptautinių gairių pokyčius. Strategijos tikslas – užtikrinti nuoseklų, holistinį požiūrį į kibernetinę riziką, su kuria susiduria finansų rinkų infrastruktūros. Atnaujinta strategija paskelbta ECB interneto svetainėje.

Sėkmingai pradėta teikti ES emisijų paslauga

2024 m. balandžio 5 d. Valdančioji taryba susipažino su atnaujinta informacija apie ES emisijų paslaugos (angl. EU issuance service (EIS)) statusą, patvirtinančia, kad paslauga sėkmingai pradėta teikti 2024 m. sausio mėn. ir atitinka principus, išdėstytus 2022 m. liepos mėn. Nationale Bank van Belgiė / Banque Nationale de Belgique, ECB (Eurosistemos vardu) ir Europos Komisijos pasirašytame susitarimo memorandume. EIS – šių institucijų parengta paslauga, kuria siekiama palengvinti Europos Komisijos vykdomą skolos vertybinių popierių išleidimą ir atsiskaitymą už šiuos vertybinius popierius, ECB veikiant kaip fiskalinis ir mokėjimo tarpininkas. Daugiau informacijos apie EIS paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank valdomos bendros iždo sąskaitos ir Magyar Nemzeti Bank stebėtojų tarybos kompetencijos

2024 m. vasario 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/5 Vengrijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Hrvatska narodna banka įgaliojimų, susijusių su Kroatijos naryste Tarptautiniame valiutos fonde

2024 m. vasario 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/6 Kroatijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimo

2024 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/7 Estijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl reikalavimo, kad kredito įstaigos teiktų būtinąją grynųjų pinigų infrastruktūrą

2024 m. kovo 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/8 Nyderlandų finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Austrijos kvotos padidinimo Tarptautiniame valiutos fonde

2024 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/9 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl paramos skolininkams ir hipotekos įmokų mokėjimo atidėjimo

2024 m. balandžio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2024/10 Lenkijos Seimo maršalkos prašymu.

Vidaus valdymas

Panaikintų neviešų teisės aktų dėl su nuostoliais susijusio rizikos paskirstymo paskelbimas

2024 m. vasario 27 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į prašymą leisti visuomenei susipažinti su ECB dokumentais, nusprendė, kad keli panaikinti nevieši ECB sprendimai dėl rizikos paskirstymo, susijusio su nuostoliais, atsirandančiais dėl pinigų politikos operacijų (ECB/1998/NP29, ECB/2003/NP13, ECB/2008/NP23 ir ECB/2010/NP01), gali būti išslaptinti, nes dauguma jų nuostatų nebėra ECB pinigų politikos ir operacinės sistemos dalimi. Taip pat buvo nuspręsta, kad juos atskleidus nekils pavojus sklandžiam ir efektyviam ECB pinigų politikos veikimui. Atitinkami teisės aktai bus viešai paskelbti ECB viešame dokumentų registre.

Kas trejus metus atliekama Audito komiteto įgaliojimų peržiūra

2024 m. kovo 20 d. Valdančioji taryba patvirtino peržiūrėtus Audito komiteto įgaliojimus po ketvirtosios peržiūros, kurią Audito komitetas atliko nuo 2007 m., kai jis buvo įsteigtas. Peržiūrėtuose įgaliojimuose aiškiai minimos su klimato kaita susijusios rizikos. Dokumentas visomis ES kalbomis bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Statistika

Susitarimo memorandumai dėl Jungtinio bankų atskaitomybės komiteto ir bendros duomenų vienetų modelio valdymo sistemos

2024 m. kovo 14 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) susitarimo memorandumą dėl Jungtinio bankų atskaitomybės komiteto įsteigimo ir susitarimo memorandumą dėl EBI, ECB ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos bendros duomenų vienetų modelio valdymo sistemos sukūrimo. Kapitalo reikalavimų reglamento 430c straipsnyje minimas tokio jungtinio komiteto, apimančio bent EBI ir Europos centrinių bankų sistemos atstovus, įsteigimas siekiant sukurti ir įgyvendinti integruotą statistinių, prudencinių ir pertvarkymo duomenų teikimo sistemą, kuria būtų siekiama sumažinti atskaitomybės išlaidas ir padidinti atskaitomybės proceso veiksmingumą. Abu susitarimo memorandumai ir susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Papildomi Integruotos atskaitomybės sistemos (IReF) papildomo sąnaudų ir naudos vertinimo rezultatai

2024 m. kovo 28 d. Valdančioji taryba susipažino su dar dviem ataskaitomis, kuriose pateikti papildomi IReF projekto dalių „papildoma analitinė vertė ir veiklos aspektai“ ir „glaudesnis suderinimas su individualiu FINREP elementu“ sąnaudų ir naudos vertinimo rezultatai. Abi ataskaitos kartu su atitinkamai atnaujinta apžvalginio pranešimo apie Eurosistemos IReF versija paskelbtos ECB interneto svetainėje.

ECB bankų priežiūra

ECB priežiūros veiklos 2023 metų ataskaita

2024 m. kovo 5 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB priežiūros veiklos 2023 metų ataskaitą, parengtą pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 (BPM reglamento) 20 straipsnį, ir suteikė leidimą ją skelbti ir teikti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Komisijai, Euro grupei ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ataskaita 2024 m. kovo 21 d. buvo paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainės dalyje. Tą pačią dieną Priežiūros valdybos pirmininkė ją pristatė ir Europos Parlamente.

ECB sprendimas dėl visos ECB taikomos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2023 m.

2024 m. kovo 8 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2024/8 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2023 m.

ECB ir Comisión Nacional del Mercado de Valores susitarimo memorandumas

Iki 2024 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti ECB ir Ispanijos nacionalinės vertybinių popierių rinkos komisijos (Comisión Nacional del Mercado de Valores) susitarimo memorandumą. Pagal įprastą tvarką susitarimo memorandumas buvo paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainės dalyje, kai jį pasirašė visos šalys.

ECB atstovų Priežiūros valdyboje atranka

2024 m. kovo 26 d. Valdančioji taryba patvirtino skelbimą apie ECB atstovo Priežiūros valdyboje atranką, nes trijų dabartinių jos narių kadencija baigsis prieš 2024 m. pabaigą. Skelbimas apie laisvą darbo vietą paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainės dalyje.

ECB vadovas dėl efektyvaus duomenų apie riziką rinkimo ir rizikos ataskaitų teikimo

Iki 2024 m. balandžio 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui, pasibaigus viešoms konsultacijoms, paskelbti ECB vadovo dėl efektyvaus duomenų apie riziką rinkimo ir rizikos ataskaitų teikimo bei konsultacijų rezultatus apibendrinančio pranešimo galutines versijas. Abu dokumentai bus paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainės dalyje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai