Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

marzec–kwiecień 2024

12 kwietnia 2024

Komunikacja zewnętrzna

Oświadczenie Rady Prezesów w sprawie unii rynków kapitałowych

7 marca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła oświadczenie w sprawie przyspieszenia budowy unii rynków kapitałowych, które w tym samym dniu zostało opublikowane na stronie internetowej EBC. W oświadczeniu podkreślono istotne powody, które według Rady Prezesów uzasadniają wsparcie dla tego projektu i jego rozwój, oraz opisano ważne inicjatywy z planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych uznane przez Eurosystem za priorytetowe.

Przenosiny Nadzoru Bankowego EBC do budynku Gallileo we Frankfurcie do końca 2025

12 marca 2024 EBC ogłosił, że podpisał umowę dzierżawy – wcześniej zatwierdzoną przez Radę Prezesów – dotyczącą budynku Gallileo we Frankfurcie, do którego przeniosą się pracownicy Nadzoru Bankowego EBC do końca 2025. EBC ogłosił także, że dzierżawa budynku Japan Center została przedłużona do końca 2028. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Raport roczny EBC za rok 2023

5 kwietnia 2024 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC za rok 2023, który zostanie przedstawiony Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego oraz udostępniony na stronie internetowej EBC w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej 18 kwietnia 2024.

Polityka pieniężna

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w którym powierzono EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne z UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 TFUE oraz odnośnych rozporządzeniach, 7 marca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie w sprawie przestrzegania tych zakazów za rok 2023. Więcej informacji na ten temat będzie dostępne w odpowiedniej części raportu rocznego EBC za rok 2023, który ukaże się na stronie internetowej EBC 18 kwietnia 2024.

Operacje rynkowe

Przegląd systemu operacyjnego realizacji polityki pieniężnej

13 marca 2024 Rada Prezesów zapoznała się z wynikami rozpoczętego w grudniu 2022 przeglądu systemu operacyjnego realizacji polityki pieniężnej i zatwierdziła zmiany w tym systemie, które mają zapewnić dalszą skuteczność, niezawodność, elastyczność i efektywność wdrażania decyzji Rady Prezesów w sprawie polityki pieniężnej w miarę normalizacji bilansu Eurosystemu. Przyjęte zmiany objaśniono w specjalnym oświadczeniu opublikowanym wraz z odnośnym komunikatem prasowym na stronie internetowej EBC.

Coroczny przegląd listy akceptowanych rynków nieregulowanych i listy uznanych agencji ujętych w zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń

14 marca 2024 Rada Prezesów, w wyniku corocznego przeglądu wspomnianych list, podjęła decyzję o niewprowadzaniu zmian ani na liście nieregulowanych rynków akceptowanych przez EBC, ani na liście emitentów uznanych przez EBC za agencje kwalifikujące się do udziału w zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń. Rada Prezesów postanowiła także zaliczyć Investitionsbank Berlin, który wcześniej spełnił odpowiednie kryteria ilościowe, do korzystniejszej kategorii redukcji wartości. Obie aktualne listy są dostępne na stronie internetowej EBC.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Odpowiedź EBC na zalecenie ERRS/2022/9 w sprawie podatności na zagrożenia w sektorze nieruchomości komercyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym

15 marca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź EBC na zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2022/9 w sprawie podatności na zagrożenia w sektorze nieruchomości komercyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zatwierdzonej odpowiedzi potwierdzono, że EBC w pełni przestrzega zalecenia A „Poprawa monitorowania ryzyka systemowego wynikającego z rynku nieruchomości komercyjnych”.

Infrastruktura rynku i płatności

Nowe technologie na potrzeby usług hurtowego rozrachunku w pieniądzu banku centralnego

1 marca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła rozpoczęcie prac badawczych nad nowymi technologiami na potrzeby hurtowego rozrachunku w pieniądzu banku centralnego, które mają trwać od maja do listopada 2024, odnośne ramy operacyjne i prawne oraz listę uczestników rynku i rynkowych podmiotów z branży technologii rozproszonych rejestrów (DLT), którzy wezmą udział w pierwszej turze badań i eksperymentów rozpoczynającej się w maju 2024. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC. Odnośne decyzje podjęto w następstwie ogłoszenia opublikowanego w 2023, że Eurosystem zamierza przeanalizować możliwe sposoby rozrachunku hurtowych transakcji finansowych rejestrowanych na platformach DLT w pieniądzu banku centralnego; prace są częścią szerszych działań mających spowodować, że rozwój pieniądza banku centralnego nadąży za innowacjami cyfrowymi w płatnościach hurtowych i detalicznych i przyczyni się do takich innowacji, a pieniądz banku centralnego pozostanie monetarną „kotwicą” służącą stabilności, integracji i efektywności europejskiego systemu finansowego i systemu płatności.

Umowy o udziale waluty z Danmarks Nationalbank i Sveriges riksbank

5 marca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła dwie umowy w sprawie korzystania przez Danmarks Nationalbank z systemu T2 i usługi natychmiastowego rozliczania płatności w systemie TARGET (TIPS), a także zmienioną umowę w sprawie korzystania przez Sveriges riksbank z usługi TIPS. Pierwsze dwie z wymienionych umów formalizują przystąpienie Danmarks Nationalbank do systemów T2 i TIPS, przy czym migracja korony duńskiej do tych dwóch usług TARGET ma nastąpić w 2025. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC. Zmiany w umowie między bankami centralnymi z Eurosystemu a Sveriges riksbank mają na celu zgodność i spójność z tekstem nowszej umowy zawartej z Danmarks Nationalbank.

Aktualizacja strategii nadzoru w sprawie cyberodporności infrastruktur rynku finansowego

28 marca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła aktualizację strategii Eurosystemu w sprawie cyberodporności, przygotowaną przez Komitet ds. Infrastruktury Rynku i Płatności. Wprowadzone zmiany są odzwierciedleniem ewolucji krajobrazu zagrożeń cybernetycznych, wniosków wynikających ze stosowania pierwotnej strategii od czasu jej przyjęcia w 2017, a także zmian w międzynarodowych wytycznych. Celem strategii jest zapewnienie spójnego i kompleksowego podejścia do przeciwdziałania cyberryzyku, na jakie narażone są infrastruktury rynku finansowego. Aktualna wersja strategii ukaże się wkrótce na stronie internetowej EBC.

Skuteczne uruchomienie unijnej usługi emisji

5 kwietnia 2024 Rada Prezesów zapoznała się z najnowszymi informacjami o stanie unijnej usługi emisji (EU Issuance Service, EIS), potwierdzającymi, że ta usługa została z powodzeniem uruchomiona w styczniu 2024 i jest zgodna z zasadami określonymi w protokole ustaleń podpisanym w lipcu 2022 przez Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, EBC (w imieniu Eurosystemu) i Komisję Europejską. Unijna usługa emisji to mechanizm stworzony przez wspomniane instytucje, żeby wesprzeć Komisję Europejską w emitowaniu i rozliczaniu dłużnych papierów wartościowych, przy czym EBC pełni tu funkcję agenta skarbowego i agenta płatności. Więcej informacji o tej usłudze można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie jednego rachunku skarbowego zarządzanego przez Magyar Nemzeti Bank oraz kompetencji rady nadzorczej Magyar Nemzeti Bank

26 lutego 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/5 wydaną na wniosek ministra finansów Węgier.

Opinia EBC w sprawie kompetencji Hrvatska narodna banka w zakresie członkostwa Chorwacji w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

26 lutego 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/6 wydaną na wniosek ministra finansów Chorwacji.

Opinia EBC w sprawie zaokrąglania płatności gotówkowych

4 marca 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/7 wydaną na wniosek estońskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie nałożenia na instytucje kredytowe wymogu zapewnienia minimalnej infrastruktury gotówkowej

7 marca 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/8 wydaną na wniosek ministra finansów Holandii.

Opinia EBC w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Austrii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

19 marca 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/9 wydaną na wniosek austriackiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie wsparcia kredytobiorców i wakacji kredytowych

8 kwietnia 2024 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2024/10 wydaną na wniosek Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Publikacja uchylonych niepublicznych aktów prawnych w sprawie alokacji ryzyka związanego ze stratami

27 lutego 2024 Rada Prezesów, w reakcji na wniosek o publiczny dostęp do dokumentów EBC, postanowiła, że można odtajnić kilka uchylonych niepublicznych decyzji EBC dotyczących alokacji ryzyka związanego ze stratami wynikającymi z operacji polityki pieniężnej (EBC/1998/NP29, EBC/2003/NP13, EBC/2008/NP23 i EBC/2010/NP01), ponieważ większość przepisów zawartych w tych decyzjach nie podlega już polityce pieniężnej i systemowi operacyjnemu EBC, a ich ujawnienie nie będzie stanowić zagrożenia dla płynnego funkcjonowania i skuteczności polityki pieniężnej EBC. Odnośne akty prawne zostaną udostępnione w publicznym rejestrze dokumentów EBC.

Cotrzyletni przegląd mandatu Komitetu ds. Audytu

20 marca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła zmianę mandatu Komitetu ds. Audytu, w wyniku przeglądu, który został przeprowadzony przez Komitet ds. Audytu po raz czwarty od jego utworzenia w 2007. Zmieniony mandat zawiera wyraźne odniesienie do ryzyka związanego ze zmianą klimatu. Zostanie w odpowiednim czasie opublikowany na stronie internetowej EBC we wszystkich językach UE.

Statystyka

Porozumienia w sprawie wspólnego komitetu ds. sprawozdawczości banków i w sprawie wspólnych zasad zarządzania modelem punktów danych

14 marca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła porozumienie EBC i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) o ustanowieniu wspólnego komitetu ds. sprawozdawczości banków oraz porozumienie EUNB, EBC i Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) o ustanowieniu wspólnych zasad zarządzania modelem punktów danych. W art. 430c rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych jest mowa o ustanowieniu takiego wspólnego komitetu, z udziałem przynajmniej EUNB i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, na potrzeby stworzenia i wdrożenia zintegrowanego systemu przekazywania danych statystycznych, ostrożnościowych i restrukturyzacyjno‑likwidacyjnych mającego na celu zmniejszenie kosztów sprawozdawczości i zwiększenie efektywności procesu sprawozdawczego. Oba porozumienia oraz komunikat prasowy na ten temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Dodatkowe wyniki uzupełniającej oceny kosztów i korzyści ram sprawozdawczości zintegrowanej (IReF)

28 marca 2024 Rada Prezesów zapoznała się z dwoma kolejnymi raportami przedstawiającymi dodatkowe wyniki uzupełniającej oceny kosztów i korzyści projektu IReF: pierwszy raport dotyczy dodatkowej wartości analitycznej i aspektów operacyjnych, a drugi – większej zgodności z jednostkową sprawozdawczością FINREP. Oba raporty oraz odpowiednio zaktualizowana ogólna synteza na temat ram sprawozdawczości zintegrowanej Eurosystemu są dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór Bankowy EBC

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2023

5 marca 2024 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2023, sporządzony zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 (rozporządzenie SSM), oraz zatwierdziła jego publikację i przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji Europejskiej, Eurogrupie i parlamentom krajowym uczestniczących państw członkowskich. Raport został opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 21 marca 2024; w tym samym dniu przewodnicząca Rady ds. Nadzoru przedstawiła go Parlamentowi Europejskiemu.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych nakładanych przez EBC za rok 2023

8 marca 2024 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2024/8 w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za rok 2023.

Protokół ustaleń między EBC a Comisión Nacional del Mercado de Valores

19 marca 2024 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie protokołu ustaleń między EBC a Comisión Nacional del Mercado de Valores (hiszpańska komisja ds. rynku papierów wartościowych). Zgodnie z normalną praktyką protokół ustaleń, po podpisaniu go przez wszystkie strony, został opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Nabór przedstawicieli EBC do Rady ds. Nadzoru

26 marca 2024 Rada Prezesów zatwierdziła ogłoszenie o naborze przedstawicieli EBC do Rady ds. Nadzoru, ponieważ kadencja trzech jej obecnych członków upływa przed końcem 2024. Ogłoszenie o naborze jest dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przewodnik EBC dotyczący efektywnej agregacji danych o ryzyku i sprawozdawczości na temat ryzyka

2 kwietnia 2024 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację ostatecznej wersji przewodnika EBC dotyczącego efektywnej agregacji danych o ryzyku i sprawozdawczości na temat ryzyka oraz ostatecznej wersji podsumowania wyników zakończonych konsultacji publicznych na ten temat. Oba dokumenty ukażą się w odpowiednim czasie na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami