Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
 • OŚWIADCZENIE RADY PREZESÓW

Zmiany w systemie operacyjnym realizacji polityki pieniężnej

13 marca 2024

 • Rada Prezesów będzie nadal realizować politykę pieniężną przez modyfikowanie stopy depozytu w banku centralnym
 • Płynność będzie dostarczana przy użyciu wielu różnych instrumentów
 • Podstawowe operacje refinansujące będą odgrywać centralną rolę w zaspokajaniu potrzeb płynnościowych banków i będą nadal prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem i szerokim zakresem kwalifikowanych zabezpieczeń
 • Od 18 września 2024 różnica między stopą podstawowych operacji refinansujących a stopą depozytu w banku centralnym będzie zmniejszona do 15 punktów bazowych
 • Przegląd podstawowych parametrów systemu operacyjnego, na podstawie doświadczeń zebranych w okresie przejściowym, ma się odbyć w 2026 lub w razie konieczności wcześniej

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podjęła dziś decyzje w sprawie zmian w systemie operacyjnym realizacji polityki pieniężnej. Wprowadzone zmiany wpłyną na sposób dostarczania płynności przez bank centralny w warunkach stopniowo coraz mniejszej – choć w nadchodzących latach wciąż dużej – nadpłynności w systemie bankowym. Celem systemu operacyjnego jest sterowanie krótkoterminowymi stopami rynku pieniężnego w ścisłej zgodzie z decyzjami Rady Prezesów w zakresie polityki pieniężnej. Przegląd systemu operacyjnego, ogłoszony w grudniu 2022, miał zapewnić jego dalszą skuteczność w warunkach normalizacji bilansu Eurosystemu.

Rada Prezesów uzgodniła zasady, według których polityka pieniężna będzie realizowana w przyszłości:

 • Skuteczność: Głównym celem systemu operacyjnego jest zapewnienie skutecznej realizacji polityki pieniężnej w myśl postanowień Traktatu UE. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest sterowanie krótkoterminowymi stopami rynku pieniężnego w ścisłej zgodzie z decyzjami w zakresie polityki pieniężnej. Pewna zmienność stóp na rynku pieniężnym może być tolerowana, o ile nie zakłóca sygnału informującego o zamierzonym nastawieniu polityki pieniężnej.
 • Niezawodność: System operacyjny musi się sprawdzać w różnych konfiguracjach polityki pieniężnej oraz różnych warunkach finansowych i płynnościowych, a także współgrać ze stosowaniem instrumentów polityki pieniężnej określonych w strategii polityki pieniężnej EBC. Eurosystem zamierza udostępniać rezerwy banku centralnego przy użyciu wielu różnych instrumentów, by zapewniać systemowi bankowemu skuteczne, elastyczne i stabilne źródło płynności, a tym samym także wspierać stabilność finansową.
 • Elastyczność: Sektor bankowy strefy euro jest duży i zróżnicowany pod względem wielkości, modelu biznesowego i geograficznej lokalizacji banków. Dlatego najbardziej odpowiednim sposobem na skuteczne zasilenie w płynność całego systemu bankowego w obrębie strefy euro i ułatwienie elastycznego łagodzenia szoków płynnościowych jest elastyczna podaż rezerw banku centralnego oparta na potrzebach płynnościowych banków.
 • Efektywność: Efektywny system operacyjny umożliwia realizację zamierzonego nastawienia polityki pieniężnej bez ingerowania w ten proces, w poszanowaniu zasady proporcjonalności i z uwzględnieniem bilansu efektów ubocznych, w tym czynników ryzyka dla stabilności finansowej. Ponadto system powinien służyć utrzymaniu dobrej kondycji finansowej. Zdrowy bilans pomaga bankowi centralnemu zachować niezależność i umożliwia skuteczną realizację polityki pieniężnej.
 • Otwarta gospodarka rynkowa: Konstrukcja systemu operacyjnego powinna współgrać ze sprawnym i uporządkowanym działaniem rynków – w tym rynków pieniężnych, które są ściślej powiązane z realizacją polityki pieniężnej. Sprzyja to efektywnej alokacji zasobów, skutecznemu wyznaczaniu cen i płynnej transmisji polityki pieniężnej.
 • Cel wtórny: W zakresie, w jakim różne konfiguracje systemu operacyjnego w równym stopniu przyczyniają się do zapewnienia skutecznej realizacji polityki pieniężnej, system operacyjny powinien ułatwiać EBC osiągnięcie celu wtórnego, jakim jest wspieranie ogólnej polityki gospodarczej w Unii Europejskiej – zwłaszcza przejścia na zieloną gospodarkę – bez uszczerbku dla pierwotnego celu EBC dotyczącego stabilności cen. W związku z tym system operacyjny będzie tak skonstruowany, by strukturalne operacje polityki pieniężnej uwzględniały problematykę zmiany klimatu.

Zgodnie z tymi zasadami Rada Prezesów uzgodniła następujące podstawowe parametry i elementy systemu operacyjnego:

 • Rada Prezesów będzie nadal realizować politykę pieniężną przez modyfikowanie stopy depozytu w banku centralnym. Oczekuje się, że krótkoterminowe stopy procentowe rynku pieniężnego będą kształtować się w pobliżu stopy depozytu w banku centralnym z pewną tolerancją na zmienność, o ile nie zakłóca ona sygnału informującego o zamierzonym nastawieniu polityki pieniężnej.
 • Eurosystem będzie dostarczać płynność przy użyciu wielu różnych instrumentów, w tym krótkoterminowych operacji kredytowych (czyli podstawowych operacji refinansujących) i trzymiesięcznych dłuższych operacji refinansujących (LTRO), a także – na późniejszym etapie – strukturalnych dłuższych operacji refinansujących i strukturalnego portfela papierów wartościowych.
 • Podstawowe operacje refinansujące będą nadal prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem. Mają odgrywać centralną rolę w zaspokajaniu potrzeb płynnościowych banków, a korzystanie z tych operacji przez kontrahentów jest integralną częścią realizacji polityki pieniężnej.
 • Trzymiesięczne operacje LTRO będą również nadal prowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem.
 • Stopa podstawowych operacji refinansujących zostanie zmodyfikowana tak, by różnica między nią a stopą depozytu w banku centralnym zmniejszyła się z obecnych 50 punktów bazowych do 15 punktów bazowych. Mniejsza różnica będzie zachęcać do uczestnictwa w cotygodniowych operacjach, tak że krótkoterminowe stopy rynku pieniężnego będą prawdopodobnie kształtować się w pobliżu stopy depozytu w banku centralnym, oraz będzie ograniczać potencjalny zakres zmienności krótkoterminowych stóp rynku pieniężnego. Jednocześnie pozostawi na rynku pieniężnym pole do aktywności i zapewni bankom zachęty do poszukiwania rynkowych źródeł finansowania. Stopa kredytu w banku centralnym również zostanie zmodyfikowana tak, by różnica między nią a stopą podstawowych operacji refinansujących pozostała na niezmienionym poziomie 25 punktów bazowych. Zmiany zaczną obowiązywać z dniem rozpoczęcia szóstego okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej w 2024, czyli 18 września 2024.
 • Nowe strukturalne dłuższe operacje refinansujące i strukturalny portfel papierów wartościowych zostaną wprowadzone na późniejszym etapie, gdy bilans Eurosystemu zacznie ponownie trwale się zwiększać, biorąc pod uwagę „stare” zasoby obligacji. Te operacje będą wnosić znaczny wkład w zaspokajanie strukturalnych potrzeb płynnościowych sektora bankowego wynikających z autonomicznych czynników płynności i wymogów utrzymywania rezerw obowiązkowych. Strukturalne operacje refinansujące i strukturalny portfel papierów wartościowych będą skalibrowane w zgodzie z powyższymi zasadami i w sposób zapobiegający ingerowaniu w nastawienie polityki pieniężnej. Zgodnie z decyzjami w zakresie polityki pieniężnej Rada Prezesów oczekuje, że portfele nabyte w ramach programu skupu aktywów (APP) i nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będą dalej wygaszane.
 • Stopa rezerwy obowiązkowej, służąca do ustalania wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych, pozostaje na niezmienionym poziomie 1%. Oprocentowanie rezerw obowiązkowych pozostaje na niezmienionym poziomie 0%.
 • Na potrzeby operacji refinansujących zostanie utrzymany szeroki zakres kwalifikowanych zabezpieczeń.

W miarę jak rynki, instytucje i kontrahenci finansowi będą dostosowywać się do zmieniających się warunków płynnościowych wraz ze zmniejszaniem się bilansu Eurosystemu, Rada Prezesów będzie uważnie monitorować kształtowanie się i rozkład nadpłynności, kształtowanie się stóp na rynku pieniężnym i zapotrzebowania banków na rezerwy oraz działanie rynków pieniężnych i ogólnych rynków finansowych z uwzględnieniem ogłoszonych dziś parametrów. Na podstawie zebranych doświadczeń Rada Prezesów w 2026 dokona przeglądu podstawowych parametrów systemu operacyjnego i jest gotowa zmodyfikować konstrukcję i parametry systemu wcześniej, jeśli będzie to konieczne do zachowania zgodności realizacji polityki pieniężnej z uzgodnionymi zasadami. Przeprowadzona zostanie też dogłębna analiza konstrukcji nowych dłuższych operacji refinansujących i nowego strukturalnego portfela.

Kontakt z mediami: Lena‑Sophie Demuth, tel. +49 162 2952316.

Uwagi

 • Celem systemu operacyjnego jest sterowanie krótkoterminowymi stopami rynku pieniężnego w ścisłej zgodzie z decyzjami Rady Prezesów w zakresie polityki pieniężnej, jednak realizacja polityki pieniężnej opiera się na przyjętej przez Radę Prezesów strategii polityki pieniężnej.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami