Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
 • PROHLÁŠENÍ RADY GUVERNÉRŮ

Změny provozního rámce pro provádění měnové politiky

13. března 2024

 • Rada guvernérů bude nadále řídit nastavení měnové politiky pomocí úprav sazby vkladové facility (DFR).
 • Likvidita bude poskytována prostřednictvím široké škály nástrojů.
 • Jednu z ústředních úloh při uspokojování poptávky bank po likviditě budou plnit hlavní refinanční operace (MRO), které budou nadále prováděny prostřednictvím nabídkových řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením oproti širokému zajištění.
 • Rozpětí mezi sazbou MRO a sazbou DFR bude od 18. září 2024 sníženo na 15 bazických bodů.
 • V roce 2026, nebo v případě potřeby i dříve, se předpokládá provedení přezkumu nejdůležitějších parametrů rámce, a to na základě zkušeností získaných v mezidobí.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes rozhodla o změnách provozního rámce pro provádění měnové politiky. Tyto změny budou mít vliv na způsob poskytování likvidity centrální banky v podmínkách postupného poklesu objemu přebytečné likvidity v bankovním systému, i když tento objem zůstane v následujících letech významný. Účelem provozního rámce je řídit krátkodobé sazby peněžního trhu tak, aby byly v úzkém souladu s měnovými rozhodnutími Rady guvernérů. Přezkum provozního rámce byl oznámen v prosinci 2022 s cílem i nadále zajistit vhodnost rámce v podmínkách návratu rozvahy Eurosystému k obvyklým hodnotám.

Rada guvernérů se shodla na souboru zásad, které budou v budoucnu vodítkem při provádění měnové politiky.

 • Účinnost: Provozní rámec má za cíl v prvé řadě zajistit účinné uplatňování nastavení měnové politiky v souladu s ustanoveními Smlouvy EU. Toho se nejlépe dosáhne řízením krátkodobých sazeb peněžního trhu tak, aby byly v úzkém souladu s měnovými rozhodnutími. Určitou volatilitu sazeb na peněžním trhu lze tolerovat, pokud nebude docházet k rozostření signálu zamýšleného nastavení měnové politiky.
 • Robustnost: Provozní rámec musí být robustní při různých konfiguracích měnové politiky, jakož i v různých finančních a likviditních prostředích, a být v souladu s používáním nástrojů měnové politiky uvedených ve strategii měnové politiky ECB. Eurosystém má v úmyslu poskytovat rezervy centrální banky prostřednictvím široké škály nástrojů tak, aby bankovnímu systému nabízel účinný, flexibilní a stabilní zdroj likvidity a tím podporoval finanční stabilitu.
 • Flexibilita: Bankovní sektor eurozóny je rozsáhlý a různorodý, pokud jde o velikost, obchodní modely a zeměpisnou polohu bank. Elastická nabídka rezerv centrální banky založená na poptávce bank je tudíž nejlépe uzpůsobena tomu, aby účinně směrovala likviditu napříč celým bankovním systémem po celé eurozóně a přispívala k flexibilní absorpci likviditních šoků.
 • Účinnost: Účinný provozní rámec provádí žádoucí nastavení měnové politiky a nezasahuje do něj při respektování zásady proporcionality a po zohlednění čistých vedlejších účinků, včetně rizik pro finanční stabilitu. Rámec by navíc měl uchovávat finanční zdraví. Finančně zdravá rozvaha podporuje nezávislost centrální banky a umožňuje hladké provádění měnové politiky.
 • Otevřené tržní hospodářství: Koncepce provozního rámce by měla být v souladu s hladkým a řádným fungováním trhů, a to včetně těch peněžních, které mají na provádění měnové politiky užší vazbu. Jsou tak podporovány efektivní alokace zdrojů, účinný mechanismus tvorby cen a hladká transmise měnové politiky.
 • Sekundární cíl: Pokud budou různé konfigurace provozního rámce rovnocenně napomáhat k zajištění účinného provádění nastavení měnové politiky, provozní rámec usnadní ECB plnit její sekundární cíl – podporovat obecné hospodářské politiky v Evropské unii, zejména přechod na zelenou ekonomiku, aniž by tím byl dotčen prvořadý cíl ECB v oblasti cenové stability. V této souvislosti bude koncepce provozního rámec zaměřena na začlenění faktorů souvisejících se změnou klimatu do strukturálních operací měnové politiky.

V souladu s těmito zásadami schválila Rada guvernérů následující soubor klíčových parametrů a prvků pro svůj provozní rámec:

 • Rada guvernérů bude nadále řídit své nastavení měnové politiky prostřednictvím DFR. Krátkodobé úrokové sazby peněžního trhu by se měly pohybovat poblíž DFR, s tolerancí určité volatility, pokud nebude docházet k rozostření signálu zamýšleného nastavení měnové politiky.
 • Eurosystém bude poskytovat likviditu prostřednictvím široké škály nástrojů včetně krátkodobých úvěrových operaci (tj. MRO) a tříměsíčních dlouhodobějších refinančních operací (LTRO) a později také strukturálních dlouhodobějších úvěrových operací a strukturálního portfolia cenných papírů.
 • Operace MRO budou nadále prováděny prostřednictvím nabídkových řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením. Měly by sehrávat ústřední úlohu při plnění poptávky bank po likviditě a jejich používání protistranami je nedílnou součástí hladkého provádění měnové politiky.
 • Tříměsíční operace LTRO budou rovněž nadále prováděny prostřednictvím nabídkových řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením.
 • Sazba MRO bude upravena tak, aby rozpětí mezi sazbami MRO a DFR bylo ze stávajícího rozpětí 50 bazických bodů sníženo na 15 bazických bodů. Toto užší rozpětí podpoří nabídky v týdenních operacích tak, aby bylo pravděpodobné, že se krátkodobé sazby peněžního trhu budou pohybovat poblíž DFR, a omezí potenciální rozsah volatility krátkodobých sazeb peněžního trhu. Současně ponechá prostor pro aktivitu na peněžním trhu a bude motivovat banky, aby hledaly tržní řešení financování. Sazba mezní zápůjční facility (MLF) bude rovněž upravena tak, aby rozpětí mezi sazbou MLF a sazbou MRO zůstalo beze změny na úrovni 25 bazických bodů. Tyto změny nabydou účinnosti od šestého udržovacího období roku 2024, které začíná 18. září 2024.
 • Nové strukturální dlouhodobější refinanční operace a strukturální portfolio cenných papírů budou zavedeny v pozdější etapě, jakmile rozvaha Eurosystému začne opět setrvale růst, s přihlédnutím k dluhopisům z dřívější doby. Tyto operace výraznou měrou přispějí k pokrytí potřeby strukturální likvidity bankovního sektoru vyplývající z autonomních faktorů a povinných minimálních rezerv. Strukturální refinanční operace a strukturální portfolio cenných papírů budou nastaveny v souladu s výše uvedenými zásadami a tak, aby nedocházelo k narušení nastavení měnové politiky. V souladu s měnovými rozhodnutími Rada guvernérů předpokládá, že portfolia získaná v rámci programu nákupu aktiv (APP) a nouzového pandemického programu nákupu aktiv (PEPP) poběží do ukončení.
 • Sazba minimálních rezerv pro povinné minimální rezervy bank zůstává beze změny na 1 %. Úročení povinných minimálních rezerv zůstává beze změny na 0 %.
 • Pro refinanční operace zůstane zachován široký rámec zajištění.

S tím, jak se finanční trhy, instituce a protistrany budou přizpůsobovat změnám likviditního prostředí v podmínkách zmenšování rozvahy Eurosystému, bude Rada guvernérů v rámci dnes oznámených parametrů pozorně sledovat vývoj a rozdělování nadbytečné likvidity, tvorbu sazeb peněžního trhu, vývoj poptávky bank po rezervách a fungování peněžních trhů a širších finančních trhů. Na základě získaných zkušeností vyhodnotí Rada guvernérů klíčové parametry provozního rámce v roce 2026 a podle potřeby je připravena upravit koncepci a parametry rámce dříve, aby zajistila, že provádění měnové politiky zůstane v souladu se zavedenými zásadami. Rovněž bude provedena hloubková analýza nových dlouhodobějších refinančních operací a nového strukturálního portfolia.

Na dotazy sdělovacích prostředků odpoví Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 162 2952316.

Poznámky

 • I když účelem provozního rámce je řídit krátkodobé sazby peněžního trhu úzce v souladu s měnovými rozhodnutími Rady guvernérů, měnová politika se řídí strategií měnové politiky Rady guvernérů.
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média