Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
 • IZJAVA UPRAVNOG VIJEĆA

Izmjene operativnog okvira za provedbu monetarne politike

13. ožujka 2024.

 • Upravno vijeće nastavit će usmjeravati stajalište monetarne politike prilagodbom stope na novčani depozit.
 • Likvidnost će se osiguravati širokom lepezom instrumenata.
 • Glavne operacije refinanciranja imat će središnju ulogu u zadovoljenju likvidnosnih potreba banaka te će se i dalje provoditi putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom stopom na osnovi različitih vrsta kolaterala.
 • Razlika između stope za glavne operacije refinanciranja i stope na novčani depozit smanjit će se i iznositi 15 baznih bodova od 18. rujna 2024.
 • Preispitivanje ključnih parametara okvira na osnovi stečenog iskustva predviđeno je za 2026., ali može se po potrebi provesti i prije.

Upravno vijeće Europske središnje banke (ESB) danas je donijelo odluku o izmjenama operativnog okvira za provedbu monetarne politike. Te će izmjene utjecati na načine osiguranja likvidnosti središnje banke u uvjetima postupnog smanjivanja viška likvidnosti, koji će u sljedećim godinama ostati znatan, u bankovnom sustavu. Svrha operativnog okvira jest usmjeravanje kratkoročnih stopa na tržištu novca kako bi se njihovo kretanje u velikoj mjeri uskladilo s odlukama Upravnog vijeća o monetarnoj politici. Preispitivanje operativnog okvira najavljeno je u prosincu 2022. kako bi taj okvir ostao primjeren u uvjetima normalizacije bilance Eurosustava.

Upravno vijeće dogovorilo je skup načela kojima će se voditi buduća provedba monetarne politike:

 • Djelotvornost: Glavna svrha operativnog okvira jest djelotvorna provedba stajališta monetarne politike u skladu s odredbama Ugovora o EU‑u. Najbolji način da se ta svrha postigne jest usmjeravanje kratkoročnih stopa na tržištu novca kako bi se njihovo kretanje u velikoj mjeri uskladilo s odlukama o monetarnoj politici. Određena kolebljivost stopa na tržištu novca može se tolerirati ako ne ugrožava jasnoću signala o ciljnom stajalištu monetarne politike.
 • Pouzdanost: Operativni okvir mora pouzdano djelovati u provedbi različitih konfiguracija monetarne politike te u različitim financijskim i likvidnosnim uvjetima. Osim toga, mora biti usklađen s uporabom instrumenata monetarne politike koji su predviđeni ESB‑ovom strategijom monetarne politike. Eurosustav se namjerava služiti širokom lepezom instrumenata u osiguranju pričuva središnje banke kako bi ponudio djelotvoran, fleksibilan i stabilan izvor likvidnosti za bankovni sustav te time pridonio financijskoj stabilnosti.
 • Fleksibilnost: Bankarski sektor europodručja velik je i raznolik po veličini banaka, njihovu poslovnom modelu i zemljopisnoj lokaciji. Elastična ponuda pričuva središnje banke ovisno o potrebama banaka stoga je najprimjereniji način djelotvornog usmjeravanja likvidnosti u cijelom bankovnom sustavu europodručja i pridonošenja fleksibilnom apsorbiranju likvidnosnih šokova.
 • Učinkovitost: Učinkovitim operativnim okvirom provodi se željeno stajalište monetarne politike. Takav okvir nema nepovoljan utjecaj na monetarnu politiku, u skladu je s načelom razmjernosti i njime se uzimaju u obzir neto popratni učinci, uključujući rizike za financijsku stabilnost. Nadalje, njime bi se trebalo održavati financijsko zdravlje. Financijski zdrava bilanca pridonosi neovisnosti središnje banke i omogućuje neometanu provedbu monetarne politike.
 • Otvoreno tržišno gospodarstvo: Operativni okvir mora biti oblikovan tako da je usklađen s neometanim i urednim funkcioniranjem tržišta, uključujući tržište novca, koje je bliže povezano s provedbom monetarne politike. Time se pridonosi učinkovitoj raspodjeli sredstava, djelotvornom mehanizmu utvrđivanja cijena i neometanoj transmisiji monetarne politike.
 • Sekundarni cilj: Postoje li različite konfiguracije operativnog okvira koje jednako pridonose djelotvornoj provedbi stajališta monetarne politike, operativni okvir trebao bi omogućiti ostvarivanje ESB‑ova sekundarnog cilja potpore općim ekonomskim politikama Europske unije, posebno prelasku na zeleno gospodarstvo, ne dovodeći u pitanje ESB‑ov primarni cilj održavanja stabilnosti cijena. Zato će se operativni okvir oblikovati tako da će se u strukturnim operacijama monetarne politike moći uzeti u obzir pitanja povezana s klimatskim promjenama.

U skladu s navedenim načelima Upravno vijeće dogovorilo je sljedeći skup ključnih parametara i obilježja operativnog okvira:

 • Upravno vijeće i dalje će upravljati stajalištem monetarne politike određujući kamatnu stopu na novčani depozit. Očekuje se da će se kratkoročne kamatne stope na tržištu novca kretati blizu stope na novčani depozit, pri čemu se tolerira određena kolebljivost ako ne ugrožava jasnoću signala o ciljnom stajalištu monetarne politike.
 • Eurosustav će osiguravati likvidnost širokom lepezom instrumenata, uključujući kratkoročne kreditne operacije (tj. glavne operacije refinanciranja) i tromjesečne operacije dugoročnijeg refinanciranja te, u kasnijoj fazi, strukturne dugoročnije kreditne operacije i strukturni portfelj vrijednosnih papira
 • Glavne operacije refinanciranja i dalje će se provoditi putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom stopom. Trebale bi imati središnju ulogu u zadovoljenju potreba banaka za likvidnošću. Sudjelovanje drugih ugovornih strana u tim operacijama sastavni je dio neometane provedbe monetarne politike.
 • Tromjesečne operacije dugoročnijeg refinanciranja također će se i dalje provoditi putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom stopom.
 • Stopa za glavne operacije refinanciranja prilagodit će se tako da se razlika između stope za glavne operacije refinanciranja i stope na novčani depozit smanji s trenutačnih 50 baznih bodova na 15 baznih bodova. Manjom će se razlikom potaknuti sudjelovanje u tjednim operacijama, tako da će se kratkoročne stope na tržištu novca vjerojatno kretati blizu stope na novčani depozit, te smanjiti moguća kolebljivost kratkoročnih stopa na tržištu novca. Istodobno će se ostaviti prostor za daljnju aktivnost na tržištu novca i pružiti poticaji bankama da potraže tržišno financiranje. Prilagodit će se i stopa za mogućnost posudbe na kraju dana tako da će razlika između stope za mogućnost posudbe na kraju dana i stope za glavne operacije refinanciranja ostati nepromijenjena te će i dalje iznositi 25 baznih bodova. Te će promjene stupiti na snagu u šestom razdoblju održavanja pričuva u 2024., koje počinje 18. rujna 2024.
 • Nove strukturne operacije dugoročnijeg refinanciranja i strukturni portfelj vrijednosnih papira uvest će se u kasnijoj fazi, kada bilanca Eurosustava ponovno počne održivo rasti, uzimajući u obzir držanja obveznica iz prošlih razdoblja. Tim će se operacijama dati znatan doprinos zadovoljenju strukturnih likvidnosnih potreba bankarskog sektora koje proizlaze iz autonomnih činitelja i minimalnih obveznih pričuva. Strukturne operacije refinanciranja i strukturni portfelj vrijednosnih papira kalibrirat će se u skladu s gornjim načelima te kako bi se izbjegao nepovoljan utjecaj na monetarnu politiku. Upravno vijeće, u skladu sa svojim odlukama o monetarnoj politici, očekuje daljnje smanjivanje portfelja stečenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) i hitnog programa kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP).
 • Stopa pričuve za potrebe određivanja minimalnih obveznih pričuva banaka ostaje nepromijenjena i iznosi 1 %. Stopa remuneracije minimalnih pričuva ostaje nepromijenjena i iznosi 0 %.
 • Za operacije refinanciranja održavat će se okvir za različite vrste kolaterala.

Kako se financijska tržišta, institucije i druge ugovorne stranke budu prilagođavali promjenama u likvidnosnom okružju usporedno sa smanjenjem bilance Eurosustava, Upravno vijeće pomno će pratiti kretanje i raspodjelu viška likvidnosti, određivanje stopa na tržištu novca, kretanje potražnje banaka za pričuvama te funkcioniranje tržišta novca i širih financijskih tržišta unutar danas objavljenih parametara. Upravno vijeće preispitat će, na temelju stečenog iskustva, ključne parametre operativnog okvira u 2026. a spremno je, po potrebi, i prije prilagoditi obilježja i parametre okvira kako bi se monetarna politika i dalje provodila u skladu s utvrđenim načelima. Osim toga, provest će se dubinska analiza obilježja novih operacija dugoročnijeg refinanciranja i novog strukturnog portfelja.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti službenici za novinare Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 162 2952316.

Bilješke

 • Svrha operativnog okvira jest usmjeravanje kratkoročnih stopa na tržištu novca kako bi se njihovo kretanje u velikoj mjeri uskladilo s odlukama Upravnog vijeća o monetarnoj politici a monetarna politika vodi se u skladu sa strategijom monetarne politike Upravnog vijeća.
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije