SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
 • ERKLÆRING FRA STYRELSESRÅDET

Ændringer af de operationelle rammer for gennemførelse af pengepolitikken

13 March 2024

 • Styrelsesrådet vil fortsat styre den pengepolitiske linje ved at tilpasse renten på indlånsfaciliteten
 • Likviditet tilføres gennem en bred vifte af forskellige instrumenter
 • De primære markedsoperationer skal spille en central rolle i opfyldelsen af bankernes likviditetsbehov og vil fortsat finde sted som auktioner til fast rente med fuld tildeling mod bred sikkerhedsstillelse
 • Spændet mellem renten ved de primære markedsoperationer og renten på indlånsfaciliteten indsnævres til 15 basispoint fra 18. september 2024
 • En gennemgang af rammernes nøgleparametre forventes i 2025 – på grundlag af erfaringer høstet i den mellemliggende periode – eller tidligere, hvis det er nødvendigt

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) besluttede i dag at ændre de operationelle rammer for gennemførelse af pengepolitikken. Ændringerne vil påvirke måden, hvorpå centralbanklikviditet tilføres, efterhånden som overskudslikviditeten i banksystemet gradvis mindskes, selvom den fortsat vil være betydelig i de kommende år. Formålet med de operationelle rammer er at styre de korte pengemarkedsrenter i tæt overensstemmelse med Styrelsesrådets pengepolitiske beslutninger. Gennemgangen af de operationelle rammer blev offentliggjort i december 2022 for at sikre, at de fortsat er passende, når Eurosystemets balance normaliserer sig.

Styrelsesrådet nåede til enighed om en række principper for gennemførelsen af pengepolitikken i fremtiden:

 • Effektivitet: Det primære formål med de operationelle rammer er at sikre en effektiv gennemførelse af den pengepolitiske linje i overensstemmelse med EU-traktatens bestemmelser. Det opnås bedst ved at styre de korte pengemarkedsrenter i tæt overensstemmelse med de pengepolitiske beslutninger. En vis volatilitet i pengemarkedsrenterne kan tolereres, så længe den ikke forstyrrer signalet om den tilsigtede pengepolitiske linje.
 • Robusthed: De operationelle rammer skal være robuste over for forskellige pengepolitiske konfigurationer samt forskellige finans- og likviditetsmiljøer, og de skal være i tråd med anvendelsen af de pengepolitiske instrumenter som fastlagt i ECB's pengepolitiske strategi. Eurosystemet har til hensigt at tilføre centralbankreserver gennem en bred vifte af forskellige instrumenter for at tilbyde banksystemet en effektiv, fleksibel og stabil kilde til likviditet og derved også støtte den finansielle stabilitet.
 • Fleksibilitet: Banksektoren i euroområdet er stor og forskelligartet, hvad angår bankernes størrelse, forretningsmodeller og geografiske beliggenhed. En elastisk tilførsel af centralbankreserver ud fra bankernes behov er derfor den bedste metode til effektiv kanalisering af likviditet til hele banksystemet på tværs af euroområdet og til at bidrage til en fleksibel absorbering af likviditetsstød.
 • Produktivitet: Produktive operationelle rammer gennemfører den ønskede pengepolitiske linje og griber ikke ind i den, idet proportionalitetsprincippet respekteres, og der tages hensyn til bivirkningerne på nettobasis, herunder risici for den finansielle stabilitet. Desuden bør rammerne fastholde den finansielle soliditet. En finansielt solid balance understøtter centralbankuafhængighed og giver mulighed for en smidig gennemførelse af pengepolitikken.
 • Åben markedsøkonomi: De operationelle rammers udformning bør være i overensstemmelse med markedernes smidige og velordnede funktion. Det gælder bl.a. pengemarkederne, som er tættere forbundet med gennemførelsen af pengepolitikken. Det gavner en produktiv ressouceallokering, en effektiv kursdannelsesmekanisme og en smidig pengepolitisk transmission.
 • Den sekundære målsætning For så vidt som de operationelle rammers forskellige konfigurationer i samme grad bidrager til at sikre en effektiv gennemførelse af den pengepolitiske linje skal rammerne gøre det nemmere for ECB at forfølge sin sekundære målsætning om at støtte de generelle økonomiske politikker i EU – herunder navnlig omstillingen til en grøn økonomi – uden at dette berører ECB's primære målsætning om prisstabilitet. I den sammenhæng vil sigtet med de operationelle rammers udformning være at indarbejde klimahensyn i de strukturelle pengepolitiske operationer.

I overensstemmelse med disse parametre nåede Styrelsesrådet til enighed om følgende nøgleparametre og karakteristika for de pengepolitiske rammer:

 • Styrelsesrådet vil fortsat styre den pengepolitiske linje gennem renten på indlånsfaciliteten. Udviklingen i de korte pengemarkedsrenter forventes at ligge tæt på udviklingen i renten på indlånsfaciliteten, idet en vis volatilitet tolereres, så længe den ikke forstyrrer signalet om den tilsigtende pengepolitiske linje.
 • Eurosystemet vil tilføre likviditet gennem en bred vifte af forskellige instrumenter, herunder kortfristede kreditoperationer (dvs. primære markedsoperationer) og 3-måneders langfristede markedsoperationer samt – på et senere tidspunkt – strukturelle langfristede kreditoperationer og en strukturel portefølje af værdipapirer.
 • De primære markedsoperationer vil fortsat finde sted som auktioner til fast rente med fuld tildeling. Hensigten er, at de skal spille en central rolle i at opfylde bankernes likviditetsbehov, og modparternes brug af dem er en integreret del af en smidig gennemførelse af pengepolitikken.
 • De 3-måneders langfristede markedsoperationer vil fortsat finde sted som auktioner til fast rente med fuld tildeling.
 • Renten ved de primære markedsoperationer tilpasses, så spændet mellem renten ved de primære markedsoperationer og renten på indlånsfaciliteten indsnævres til 15 basispoint fra det aktuelle spænd på 50 basispoint. Det mindre spænd vil føre til mere intensiv afgivelse af bud i de ugentlige markedsoperationer, så udviklingen i de korte pengemarkedsrenter sandsynligvis vil ligge tæt på udviklingen i renten på indlånsfaciliteten, og det vil begrænse potentialet for volatilitet i de korte pengemarkedsrenter. Samtidig vil det give plads til aktivitet på pengemarkedet og give bankerne incitamenter til at søge markedsbaserede finansieringsløsninger. Renten på den marginale udlånsfacilitet tilpasses også, så spændet mellem renten på den marginale udlånsfacilitet og renten ved de primære markedsoperationer forbliver uændret på 25 basispoint. Ændringerne vil træde i kraft med den sjette reservekravsperiode i 2024, som begynder 18. september 2024.
 • Nye strukturelle langfristede markedsoperationer og en strukturel portefølje af værdipapirer indføres på et senere tidspunkt, når Eurosystemets balance igen begynder at vise holdbar vækst, idet der tages højde for gamle beholdninger af obligationer. Disse operationer vil i betydelig grad bidrage til at dække bankernes strukturelle likviditetsbehov, der opstår som følge af autonome faktorer og reservekravene. De strukturelle markedsoperationer og den strukturelle portefølje af værdipapirer kalibreres i overensstemmelse med de ovennævnte principper og for at undgå at gribe ind i den pengepolitiske linje. I overensstemmelse med sine pengepolitiske beslutninger forventer Styrelsesrådet, at de porteføljer, der er opkøbt under programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP), fortsat vil blive udfaset.
 • Reservekravskoefficienten for bestemmelse af bankernes reservekrav fastholdes på 1 pct. Forrentningen af mindstereserver fastholdes på 0 pct.
 • Brede rammer for sikkerhedsstillelse vil fortsat gælde for markedsoperationerne.

Efterhånden som markederne, insitutterne og modparterne tilpasser sig ændringer i likviditetsforholdene parallelt med reduktionen af Eurosystemets balance, vil Styrelsesrådet omhyggeligt overvåge udviklingen og fordelingen af overskudslikviditet, dannelsen af pengemarkedsrenterne, udviklingen i bankernes efterspørgsel efter reserver og pengemarkedernes og de bredere finansielle markeders funktion inden for de parametre, der offentliggøres i dag. På grundlag af de høstede erfaringer vil Syrelsesrådet gennemgå de operationelle rammers vigtigste parametre i 2026 og være parat til at tilpasse rammernes udformning og parametre tidligere, hvis det er nødvendigt, for at sikre, at gennemførelsen af pengepolitikken fortsat er i overensstemelse med de fastlagte principper. Der udføres også en dybdegående analyse af udformningen af de nye langfristede markedsoperationer og den nye strukturelle portefølje.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Lena-Sophie Demuth, tlf.: +49 162 2952316.

Bemærkninger

 • Ganske vist har de operationelle rammer til formål at styre de korte pengemarkedsrenter i tæt overensstemmelse med Styrelsesrådets pengepolitiske beslutninger, men pengepolitikken styres efter Styrelsesrådets pengepolitiske strategi.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt