Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by
 • RÁITEAS ÓN GCOMHAIRLE RIALAITHE

Athruithe ar an gcreat oibríochtúil chun beartas airgeadaíochta a chur chun feidhme

13 Márta 2024

 • Tá an Chomhairle Rialaithe chun leanúint den seasamh maidir le beartas airgeadaíochta a stiúradh tríd an ráta saoráide taisce a choigeartú (DFR)
 • Tá leachtacht le soláthar trí mheascán leathan ionstraimí
 • Tá príomhoibríochtaí athmhaoiniúcháin (MROnna) chun ról lárnach a bheith acu maidir le riachtanais leachtachta banc a chomhlíonadh agus tá siad ag leanúint de bheith á ndéanamh trí thairiscintí ar ráta seasta a bhfuil leithroinnt iomlán acu i gcoinne comhthaobhachta leithne
 • Tá an raon difríochta idir an ráta ar MROnna agus ar DFR le laghdú go 15 bhonnphointe ón 18 Meán Fómhair 2024 ar aghaidh
 • Athbhreithniú ar na príomh-chreatpharaiméadair a mheastar a bheidh ann in 2026, bunaithe ar thaithí a fuarthas san idirthréimhse, nó níos luaithe más gá

Chinn Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh (BCE) inniu ar athruithe ar an gcreat oibríochtúil chun beartas airgeadaíochta a chur chun feidhme. Beidh tionchar ag na hathruithe sin ar an gcaoi a soláthrófar leachtacht bainc ceannais de réir mar a thiocfaidh laghdú de réir a chéile ar leachtacht iomarcach, cé go mbeidh sí fós suntasach sna blianta amach romhainn, sa chóras baincéireachta. Is é is cuspóir don chreat oibríochtúil rátaí gearrthéarmacha margaidh airgid a stiúradh go dlúth i gcomhréir le cinntí na Comhairle Rialaithe maidir le beartas airgeadaíochta. Fógraíodh an t-athbhreithniú ar an gcreat oibríochtúil i mí na Nollag 2022 lena áirithiú go mbeidh sé fós iomchuí de réir mar a dhéantar normalú ar chlár comhardaithe an Eurochórais.

D’aontaigh an Chomhairle Rialaithe ar thacar prionsabal a threoróidh cur chun feidhme an bheartais airgeadaíochta amach anseo:

 • Éifeachtúlacht: Is é is príomhchuspóir don chreat oibríochtúil a áirithiú go gcuirtear an seasamh maidir le beartas airgeadaíochta chun feidhme go héifeachtúil i gcomhréir le forálacha Chonradh an Aontais Eorpaigh. Is é an bealach is fearr chun é sin a bhaint amach rátaí gearrthéarmach margaidh airgid a stiúradh go dlúth i gcomhréir le cinntí beartais airgeadaíochta. Is féidir glacadh le roinnt luaineachta i rátaí margaidh airgid chomh fada agus nach ndéanann sé an comhartha faoin seasamh maidir le beartas airgeadaíochta atá beartaithe a dhoiléiriú.
 • Láidreacht: Ní mór don chreat oibríochtúil a bheith láidir maidir le foirmíochtaí éagsúla beartais airgeadaíochta chomh maith le timpeallachtaí éagsúla airgeadais agus leachtachta, agus ní mór dó a bheith comhsheasmhach le húsáid na n-ionstraimí beartais airgeadaíochta a leagtar amach i straitéis beartais airgeadaíochta an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Tá sé beartaithe ag an Eurochóras cúlchistí bainc ceannais a chur ar fáil trí mheascán leathan ionstraimí d’fhonn foinse éifeachtach, sholúbtha agus chobhsaí leachtachta a chur ar fáil don chóras baincéireachta, agus ar an gcaoi sin tacú le cobhsaíocht airgeadais freisin.
 • Solúbthacht: Tá earnáil baincéireachta an limistéir euro mór agus éagsúil ó thaobh mhéid na mbanc, samhlacha gnó agus suíomhanna geografacha de. Dá bhrí sin, is é soláthar leaisteach de chúlchistí na mbanc ceannais atá bunaithe ar riachtanais na mbanc is oiriúnaí chun leachtacht a threorú go héifeachtach ar fud an chórais baincéireachta ina iomláine ar fud an limistéir euro agus chun rannchuidiú le turraingí leachtachta a mhaolú go solúbtha.
 • Éifeachtúlacht: Le creat oibríochtúil éifeachtúil, cuirtear chun feidhme an seasamh inmhianaithe maidir le beartas airgeadaíochta agus ní chuirtear isteach air, lena urramaítear prionsabal na comhréireachta agus lena gcuirtear san áireamh fo-éifeachtaí glana, lena n-áirítear rioscaí don chobhsaíocht airgeadais. Thairis sin, ba cheart don chreat fóntacht airgeadais a chaomhnú. Tacaíonn clár comhardaithe atá fónta ó thaobh airgeadais de le neamhspleáchas banc ceannais agus is féidir beartas airgeadaíochta a sheoladh go rianúil.
 • Geilleagar margaidh oscailte: Ba cheart go mbeadh dearadh an chreata oibríochtúil comhsheasmhach le feidhmiú rianúil agus ordúil na margaí – lena n-áirítear margaí airgid, atá nasctha níos dlúithe le cur chun feidhme an bheartais airgeadaíochta. Éascaíonn sé sin leithdháileadh éifeachtúil acmhainní, sásra éifeachtach praghas-aimsithe agus tarchur rianúil an bheartais airgeadaíochta.
 • Cuspóir tánaisteach: A mhéid a bheidh foirmíochtaí éagsúla an chreata oibríochtúil chomh fabhrach céanna le cur chun feidhme éifeachtach an tseasaimh maidir le beartas airgeadaíochta a áirithiú, éascóidh an creat oibríochtúil don Bhanc Ceannais Eorpach a chuspóir tánaisteach a shaothrú, is é sin tacú leis na beartais eacnamaíocha ghinearálta san Aontas Eorpach – go háirithe an t-aistriú chuig geilleagar glas – gan dochar do phríomhchuspóir an Bhainc Ceannais Eorpaigh maidir le cobhsaíocht praghsanna. Sa chomhthéacs sin, beidh sé d’aidhm ag dearadh an chreata oibríochtúil breithnithe a bhaineann leis an athrú aeráide a ionchorprú sna hoibríochtaí beartais airgeadaíochta struchtúracha.

I gcomhréir leis na prionsabail seo, d’aontaigh an Chomhairle Rialaithe ar an tacar príomhpharaiméadair agus príomhghnéithe seo a leanas dá creat oibríochtúil:

 • Leanfaidh an Chomhairle Rialaithe den seasamh maidir le beartas airgeadaíochta a stiúradh tríd an ráta saoráide taisce. Táthar ag súil go dtiocfaidh athrú ar rátaí úis gearrthéarmacha an mhargaidh airgid i gcóngar an ráta saoráide taisce le lamháltas do roinnt luaineachta a fhad is nach ndéanann sé an comhartha faoin seasamh beartais airgeadaíochta atá beartaithe a dhoiléiriú.
 • Cuirfidh an tEurochóras leachtacht ar fáil trí mheascán leathan ionstraimí, lena n-áirítear oibríochtaí creidmheasa gearrthéarmacha (i.e. MROnna) agus oibríochtaí athmhaoinithe níos fadtéarmaí trí mhí (LTROnna) chomh maith le – ag céim níos déanaí – oibríochtaí creidmheasa struchtúracha fadtéarmacha agus punann struchtúrach urrús.
 • Leanfar de MROnna a dhéanamh trí nósanna imeachta tairisceana ar ráta seasta le leithroinnt iomlán. Tá sé beartaithe go mbeidh ról lárnach acu maidir le riachtanais leachtachta na mbanc a chomhlíonadh agus is cuid lárnach de chur chun feidhme rianúil an bheartais airgeadaíochta í an úsáid a bhaineann contrapháirtithe astu.
 • Leanfar de na LTROnna trí mhí a dhéanamh freisin trí nósanna imeachta tairisceana ar ráta seasta le leithroinnt iomlán.
 • Déanfar an ráta ar na MROnna a choigeartú sa chaoi go ndéanfar an raon difríochta ar an ráta ar na MROnna agus an DFR a laghdú go 15 bhonnphointe ón raon difríochta reatha de 50 bonnphointe. Spreagfaidh an raon difríochta níos cúinge sin tairiscint sna hoibríochtaí seachtainiúla, ionas gur dócha go dtiocfaidh athrú ar rátaí margaidh airgid gearrthéarmacha i gcóngar DFR, agus cuirfidh sé teorainn leis an scóip luaineachta a d’fhéadfadh a bheith ann i rátaí margaidh airgid gearrthéarmacha. Ag an am céanna, fágfaidh sé spás do ghníomhaíocht sa mhargadh airgid agus tabharfaidh sé spreagadh do bhainc réitigh chistiúcháin mhargadhbhunaithe a lorg. Déanfar an ráta ar an tsaoráid iasachta imeallach (MLF) a choigeartú freisin ionas go bhfanfaidh an raon difríochta idir an ráta ar an MLF agus an ráta ar na MROnna gan athrú ag 25 bhonnphointe. Tiocfaidh na hathruithe sin i bhfeidhm leis an séú tréimhse chothabhála de 2024, a thosóidh an 18 Meán Fómhair 2024.
 • Tabharfar oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha struchtúracha nua agus punann struchtúrach urrús isteach ag céim níos déanaí, nuair a thosaíonn clár comhardaithe an Eurochórais ag fás go marthanach arís, agus sealúchais bannaí leagáide á gcur san áireamh. Rannchuideoidh na hoibríochtaí sin go mór le riachtanais leachtachta struchtúracha earnáil na baincéireachta a chumhdach, riachtanais a eascraíonn as fachtóirí uathrialacha agus as ceanglais íosta cúlchistí. Déanfar na hoibríochtaí athmhaoiniúcháin struchtúracha agus an phunann struchtúrach urrús a chalabrú i gcomhréir leis na prionsabail thuas agus ionas nach gcuirfear isteach ar an seasamh maidir le beartas airgeadaíochta. I gcomhréir lena cinntí maidir le beartas airgeadaíochta, tá an Chomhairle Rialaithe ag súil go leanfaidh na punanna a fuarthas faoin gclár ceannaithe sócmhainní (CSS) agus faoin gclár ceannaigh le haghaidh éigeandáil na paindéime (CCÉP) de bheith ina gcaillteanais.
 • Níor tháinig aon athrú ar an gcóimheas cúlchiste chun íoscheanglais chúlchistí na mbanc a chinneadh agus é fós ag 1%. Níor tháinig aon athrú ar luach saothair na gcúlchistí íosta agus é fós ag 0%.
 • Déanfar creat leathan comhthaobhachta a chaomhnú le haghaidh oibríochtaí athmhaoinithe.

De réir mar a théann margaí airgeadais, institiúidí agus contrapháirtithe in oiriúint d’athruithe sa timpeallacht leachtachta in éineacht le clár comhardaithe an Eurochórais a laghdú, déanfaidh an Chomhairle Rialaithe monatóireacht chúramach ar éabhlóid agus ar dháileadh na leachtachta barrachais, ar fhoirmiú rátaí an mhargaidh airgid, ar fhorás éileamh na mbanc ar chúlchistí, agus ar fheidhmiú na margaí airgid agus na margaí airgeadais i gcoitinne laistigh de na paraiméadair a fógraíodh inniu. Ar bhonn na taithí a fuarthas, déanfaidh an Chomhairle Rialaithe athbhreithniú ar phríomhpharaiméadair an chreata oibríochtúil in 2026 agus tá sí réidh chun dearadh agus paraiméadair an chreata a choigeartú níos luaithe, más gá, chun a áirithiú go bhfanfaidh cur chun feidhme an bheartais airgeadaíochta i gcomhréir leis na prionsabail bhunaithe. Déanfar anailís dhomhain ar dhearadh na n-oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha nua agus ar an bpunann struchtúrach nua freisin.

Le haghaidh ceisteanna ó na meáin, téigh i dteagmháil le Lena-Sophie Demuth, teil.: +49 162 2952316.

Nótaí

 • Cé gurb é cuspóir an chreata oibríochtúil rátaí margaidh airgid gearrthéarmacha a stiúradh go dlúth i gcomhréir le cinntí na Comhairle Rialaithe maidir le beartas airgeadaíochta, tá an beartas airgeadaíochta á threorú ag straitéis bheartas airgeadaíochta na Comhairle Rialaithe.
TEAGMHÁIL

Banc Ceannais Eorpach

Stiúrthóireacht Cumarsáide

Ceadaítear atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse.

An Oifig Preasa