Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
 • ИЗЯВЛЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Промени в оперативната рамка за провеждане на паричната политика

13 март 2024 г.

 • Управителният съвет ще продължи да задава курса на паричната политика чрез лихвения процент по депозитното улеснение
 • Ликвидност ще се предоставя чрез широк набор от инструменти
 • Основните операции по рефинансиране (ООР) ще имат водеща роля за посрещане на нуждите на банките от ликвидност и все така ще се провеждат посредством търгове с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение срещу широк диапазон от обезпечения
 • Спредът между лихвените проценти по основните операции по рефинансиране и по депозитното улеснение ще бъде намален до 15 базисни пункта, считано от 18 септември 2024 г.
 • През 2026 г. се предвижда преглед на основните параметри на рамката въз основа на натрупания междувременно опит, или по-рано, ако е необходимо

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение за промени в оперативната рамка за провеждане на паричната политика. Те ще се отразят на начина, по който ще се предоставя ликвидност от централната банка, тъй като свръхликвидността в банковата система постепенно намалява, макар че ще остане значителна през следващите години. Целта на оперативната рамка е да се насочат краткосрочните лихви на паричния пазар към близко съответствие с решенията на Управителния съвет по паричната политика. Прегледът на оперативната рамка бе обявен през декември 2022 г., като целта беше да се осигури нейната целесъобразност при нормализирането на баланса на Евросистемата.

Управителният съвет постигна съгласие по редица принципи, които ще ръководят занапред провеждането на паричната политика:

 • Ефективност: Главната цел на оперативната рамка е да се осигури ефективно провеждане на курса на паричната политика в съответствие с разпоредбите на Договора за ЕС. Най-добрият начин това да бъде постигнато е като се насочват краткосрочните лихвени проценти на паричния пазар към близко съответствие с решенията по паричната политика. Допустими са известни колебания на лихвените проценти на паричния пазар, стига това да не внася неяснота за избраната ориентация на паричната политика.
 • Солидност: Оперативната рамка трябва да бъде подходяща за различни конфигурации на паричната политика и различни финансови и ликвидни условия, както и да отговаря на използването на инструментите на паричната политика, посочени в стратегията на ЕЦБ за нея. Евросистемата възнамерява да предоставя централнобанкови резерви посредством широк набор от инструменти, така че да предложи на банковата система ефективен, гъвкав и стабилен източник на ликвидност, допринасяйки по този начин и за финансовата стабилност.
 • Гъвкавост: Банковият сектор в еврозоната е голям и разнороден що се отнася до размера, бизнес моделите и географското местоположение на банките. Ето защо гъвкаво предоставяне на централнобанкови резерви въз основа на нуждите на банките е най-подходящо за ефективното насочване на ликвидност в цялата банкова система в цялата еврозона и ще допринесе за гъвкаво справяне със сътресения, свързани с ликвидността.
 • Ефикасност: Една ефикасна оперативна рамка прилага желаната ориентация на паричната политика и не я възпрепятства, спазвайки принципа на пропорционалност и отчитайки нетните странични ефекти, включително рисковете за финансовата стабилност. Освен това рамката трябва да остане финансово устойчива. Финансово устойчивият баланс допринася за независимостта на централната банка и позволява безпрепятствено провеждане на паричната политика.
 • Отворена пазарна икономика: Устройството на оперативната рамка трябва да бъде в съзвучие с безпрепятственото и организирано функциониране на пазарите – включително паричните пазари, които са по-тясно свързани с провеждането на паричната политика. Стремежът е към ефикасно разпределяне на ресурсите, ефективен механизъм за определяне на цените и безпрепятствено функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика.
 • Второстепенната цел: Доколкото различни конфигурации на оперативната рамка допринасят в еднаква степен за осигуряването на ефективно прилагане на ориентацията на паричната политика, тя трябва да способства за осъществяването на второстепенната цел на ЕЦБ – да подкрепя основните икономически политики на Европейския съюз, и по-специално прехода към екологосъобразна икономика, без да се засяга първостепенната ѝ цел по отношение на ценовата стабилност. Във връзка с това в устройството на оперативната рамка ще се цели включване на съображения, свързани с изменението на климата, в структурните операции по паричната политика.

В съответствие с тези принципи Управителният съвет постигна съгласие по следните основни параметри и характеристики на оперативната рамка:

 • Управителният съвет ще продължи да задава курса на паричната политика посредством лихвените проценти по депозитното улеснение. Очаква се краткосрочните лихви на паричния пазар да бъдат близки до лихвените проценти по депозитното улеснение, като е допустимо те да се колебаят донякъде, стига това да не внася неяснота за избраната ориентация на паричната политика.
 • Евросистемата ще предоставя ликвидност посредством широк набор от инструменти, включително краткосрочните кредитни операции (т.е. основните операции по рефинансиране) и тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране, както и, на по-късен етап, посредством структурни дългосрочни кредитни операции и структурен портфейл от ценни книжа.
 • ООР и занапред ще се провеждат посредством тръжни процедури с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение. Предвидено е те да изпълняват основна роля за посрещане на нуждите на банките от ликвидност и използването им от контрагентите е неделима част от безпрепятственото провеждане на паричната политика.
 • Тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране също ще продължат да се провеждат посредством тръжни процедури с фиксиран лихвен процент и пълно разпределение.
 • Лихвените проценти по ООР ще бъдат коригирани по такъв начин, че спредът между тях и лихвените проценти по депозитното улеснение да бъде намален от сегашните 50 базисни пункта на 15 базисни пункта. Този по-тесен спред ще стимулира заявките в седмичните операции, така че с голяма вероятност краткосрочните лихви на паричния пазар да бъдат близки до тези по депозитното улеснение; освен това ще се ограничи потенциалът за колебания на краткосрочните лихви на паричния пазар. Същевременно ще има възможност за дейност на паричния пазар и стимули за банките да търсят пазарно финансиране. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение също ще бъде коригиран, така че спредът между него и този по ООР да остане непроменен – 25 базисни пункта. Тези промени ще влязат в сила от шестия период на поддържане на резервите през 2024 г., който започва на 18 септември.
 • На по-късен етап ще бъдат въведени нови структурни операции по дългосрочно рефинансиране и структурен портфейл от ценни книжа, след като балансът на Евросистемата започне отново да нараства трайно, като ще бъдат взети предвид старите наличности от облигации. Тези операции ще допринесат значително за посрещането на структурните нужди на банковия сектор от ликвидност, произтичащи от автономни фактори и от изискванията за минимални резерви. Структурните операции по рефинансиране и структурният портфейл от ценни книжа ще бъдат калибрирани в съответствие с гореизложените принципи и по такъв начин, че да не се допусне възпрепятстване на ориентацията на паричната политика. В съответствие с решенията си по паричната политика Управителният съвет очаква ликвидирането на портфейлите, придобити по програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) да продължи.
 • Ставката на задължителните минимални резерви на банките остава непроменена – 1%. Олихвяването на минималните резерви остава непроменено – 0%.
 • За операциите по рефинансиране ще се поддържа широка рамка за обезпечения.

Докато финансовите пазари, институциите и контрагентите се приспособяват към промените в условията на ликвидност успоредно със свиването на баланса на Евросистемата, Управителният съвет ще наблюдава внимателно развитието и разпределението на свръхликвидността, формирането на лихвените проценти на паричния пазар, развитието на търсенето на резерви от банките и функционирането на паричните пазари и на финансовите пазари в по-широк план в рамките на обявените днес параметри. Въз основа на натрупания опит през 2026 г. Управителният съвет ще подложи на преглед основните параметри на оперативната рамка и има готовност да внесе корекции в устройството и параметрите на рамката и по-рано, ако е необходимо, за да осигури провеждането на паричната политика в съответствие с установените принципи. Ще бъде извършен и задълбочен анализ на параметрите на новите операции по дългосрочно рефинансиране и на новия структурен портфейл.

Медиите могат да се обръщат за информация към Лена-Софи Демут, тел.: +49 162 2952316.

Забележки

 • Макар че целта на оперативната рамка е да се насочват краткосрочните лихви на паричния пазар към близко съответствие с решенията на Управителния съвет по паричната политика, тази политика се ръководи от стратегията за нея.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите