Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
 • VYHLÁSENIE RADY GUVERNÉROV

Zmeny operačného rámca implementácie menovej politiky

13. marca 2024

 • Rada guvernérov bude pokračovať v riadení nastavenia menovej politiky stanovovaním sadzby jednodňových sterilizačných operácií.
 • Na poskytovanie likvidity sa bude uplatňovať rozsiahly súbor nástrojov.
 • Pri krytí likviditných potrieb bánk budú ústrednú úlohu zohrávať hlavné refinančné operácie, ktoré sa budú naďalej realizovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov, zabezpečovaných širokým spektrom kolaterálu.
 • Rozpätie medzi sadzbou hlavných refinančných operácií a sadzbou jednodňových sterilizačných operácií bude od 18. septembra 2024 znížené na 15 bázických bodov.
 • V roku 2026, v prípade potreby i skôr, sa má uskutočniť revízia hlavných parametrov rámca na základe dovtedy získaných skúseností.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes rozhodla o zmenách operačného rámca implementácie menovej politiky. Tieto zmeny sa dotknú spôsobu poskytovania likvidity centrálnej banky v období, keď nadbytočná likvidita v bankovom systéme, hoci v nadchádzajúcich rokoch naďalej výrazná, postupne klesá. Účelom operačného rámca je riadenie krátkodobých mier peňažného trhu v úzkom súlade s menovopolitickými rozhodnutiami Rady guvernérov. Revízia operačného rámca bola oznámená v decembri 2022 s cieľom zachovať jeho primeranosť popri normalizácii súvahy Eurosystému.

Rada guvernérov sa zhodla na súbore zásad implementácie menovej politiky v budúcnosti:

 • Účinnosť: Hlavným cieľom operačného rámca je zabezpečovať účinnú implementáciu nastavenia menovej politiky v súlade s ustanoveniami Zmluvy o EÚ. To možno najlepšie dosiahnuť prostredníctvom riadenia krátkodobých mier peňažného trhu v úzkom súlade s rozhodnutiami menovej politiky. Určitú volatilitu mier peňažného trhu je možné tolerovať, pokiaľ nenarúša signalizáciu plánovaného nastavenia menovej politiky.
 • Odolnosť: Operačný rámec musí byť odolný voči rôznym konfiguráciám menovej politiky, ako aj rôznym finančným a likviditným podmienkam, a zároveň konzistentný s používaním nástrojov menovej politiky, ktoré sú súčasťou menovopolitickej stratégie ECB. Eurosystém zamýšľa poskytovať rezervy centrálnej banky prostredníctvom rozsiahleho súboru nástrojov s cieľom ponúkať bankovému systému účinný, flexibilný a stabilný zdroj likvidity, a tým zároveň prispievať k finančnej stabilite.
 • Flexibilita: Bankový sektor eurozóny sa vyznačuje rozsiahlosťou a rozmanitosťou, pokiaľ ide o veľkosť, obchodné modely a geografickú polohu bánk. Pružná ponuka rezerv centrálnej banky na základe potrieb bánk je tak najlepším prostriedkom účinného dodávania likvidity v rámci bankového systému v celej eurozóne a flexibilného absorbovania likviditných šokov.
 • Efektívnosť: Efektívny operačný rámec implementuje zamýšľané nastavenie menovej politiky a nenarúša ho, pričom rešpektuje zásadu proporcionality a prihliada na čisté vedľajšie účinky vrátane rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu. Rámec by mal okrem toho zachovávať finančnú odolnosť. Finančne zdravá súvaha podporuje nezávislosť centrálnej banky a umožňuje plynulý výkon menovej politiky.
 • Otvorené trhové hospodárstvo: Koncepcia operačného rámca by mala byť konzistentná s hladkým a riadnym fungovaním trhov – vrátane peňažných trhov, ktoré sú viac spojené s implementáciou menovej politiky. To prispieva k efektívnemu rozdeľovaniu zdrojov, účinnému mechanizmu určovania cien a nerušenej transmisii menovej politiky.
 • Sekundárny cieľ: Za predpokladu, že rôzne konfigurácie operačného rámca rovnako prispievajú k zabezpečovaniu účinnej implementácie nastavenia menovej politiky, operačný rámec umožňuje, aby ECB plnila svoj sekundárny cieľ, ktorým je podpora všeobecných hospodárskych politík Európskej únie – predovšetkým prechodu na ekologické hospodárstvo – rešpektujúc hlavný cieľ ECB udržiavať cenovú stabilitu. V tejto súvislosti bude cieľom koncepcie operačného rámca začlenenie aspektov súvisiacich s klimatickými zmenami do štrukturálnych operácií menovej politiky.

V súlade s týmito zásadami sa Rada guvernérov zhodla na nasledujúcom súbore hlavných parametrov a funkcií svojho operačného rámca:

 • Rada guvernérov bude pokračovať v riadení nastavenia menovej politiky prostredníctvom sadzby jednodňových sterilizačných operácií (deposit facility rate – DFR). Očakáva sa, že krátkodobé miery peňažného trhu sa budú pohybovať v blízkosti sadzby DFR, pričom sa bude tolerovať určitá volatilita, pokiaľ nebude narúšať signalizáciu plánovaného nastavenia menovej politiky.
 • Eurosystém bude poskytovať likviditu prostredníctvom rozsiahleho súboru nástrojov vrátane krátkodobých úverových operácií (t. j. hlavných refinančných operácií (main refinancing operations – MRO)) a trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií (longer-term refinancing operations – LTRO), ako aj – v neskoršom štádiu – štrukturálnych dlhodobejších úverových operácií a štrukturálneho portfólia cenných papierov.
 • Operácie MRO sa budú naďalej realizovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov. Majú zohrávať ústrednú úlohu pri krytí likviditných potrieb bánk. Ich využívanie centrálnymi protistranami je neoddeliteľnou súčasťou plynulej implementácie menovej politiky.
 • Trojmesačné operácie LTRO sa takisto budú naďalej realizovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov.
 • Sadzba MRO bude upravená tak, aby sa rozpätie medzi sadzbami MRO a DFR znížilo zo súčasných 50 na 15 bázických bodov. Užšie rozpätie podnieti účasť v týždňových operáciách, aby sa krátkodobé miery peňažného trhu pohybovali v blízkosti sadzby DFR, a obmedzí potenciálnu volatilitu týchto mier. Zároveň zachová priestor na aktivitu na peňažnom trhu a bankám poskytne stimuly, aby hľadali trhové možnosti financovania. Upravená bude i sadzba jednodňových refinančných operácií (marginal lending facility – MLF), aby rozpätie medzi sadzbou MLF a sadzbou MRO zostalo nezmenené na úrovni 25 bázických bodov. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť v šiestom období udržiavania povinných minimálnych rezerv roka 2024, ktoré sa začína 18. septembra 2024.
 • Nové štrukturálne dlhodobejšie refinančné operácie a štrukturálne portfólio cenných papierov budú zavedené neskôr, keď začne súvaha Eurosystému opäť stabilne rásť, prihliadajúc na existujúce portfóliá dlhopisov. Tieto operácie sa budú v podstatnej miere podieľať na krytí štrukturálnych likviditných potrieb bankového sektora vyplývajúcich z autonómnych faktorov a povinných minimálnych rezerv. Kalibrácia štrukturálnych refinančných operácií a štrukturálneho portfólia cenných papierov sa uskutoční v súlade s uvedenými zásadami a s cieľom zabrániť narušeniu nastavenia menovej politiky. V súlade so svojimi rozhodnutiami o menovej politike Rada guvernérov očakáva pokračovanie redukcie portfólií aktív nadobudnutých v rámci programu nákupu aktív a núdzového pandemického programu nákupu aktív.
 • Sadzba povinných minimálnych rezerv bánk zostáva nezmenená na úrovni 1 %. Nemení sa ani sadzba úročenia minimálnych rezerv, ktorá predstavuje 0 %.
 • V rámci refinančných operácií sa bude uplatňovať široký kolaterálový rámec.

V prostredí meniacich sa likviditných podmienok popri redukcii súvahy Eurosystému, ktorým sa finančné trhy, inštitúcie a protistrany priebežne prispôsobujú, bude Rada guvernérov pozorne sledovať vývoj a distribúciu nadbytočnej likvidity, tvorbu úrokových mier peňažného trhu, vývoj dopytu bánk po rezervách a fungovanie peňažných trhov a širších finančných trhov v rámci dnes oznámených parametrov. V roku 2026 Rada guvernérov na základe získaných skúseností uskutoční revíziu hlavných parametrov operačného rámca, pričom je pripravená upraviť jeho koncepciu a parametre podľa potreby i skôr, aby implementácia menovej politiky bola naďalej v súlade s určenými zásadami. Zároveň sa uskutoční hĺbková analýza koncepcie nových dlhodobejších refinančných operácií a nového štrukturálneho portfólia.

Kontaktná osoba pre médiá: Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 162 2952316.

Poznámka

 • Zatiaľ čo účelom operačného rámca je riadenie krátkodobých mier peňažného trhu v úzkom súlade s menovopolitickými rozhodnutiami Rady guvernérov, menová politika sa riadi stratégiou menovej politiky Rady guvernérov.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá