Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
 • VALDANČIOSIOS TARYBOS PAREIŠKIMAS

Pinigų politikos įgyvendinimo operacinės sistemos pakeitimai

2024 m. kovo 13 d.

 • Valdančioji taryba ir toliau valdys pinigų politikos poziciją keisdama palūkanų normas už naudojimąsi indėlių galimybe.
 • Likvidumas bus teikiamas naudojantis plačiu priemonių spektru.
 • Pagrindinėms refinansavimo operacijoms (PRO) teks pagrindinis vaidmuo patenkinant bankų likvidumo poreikius; jos ir toliau bus vykdomos taikant fiksuotųjų palūkanų normų konkurso procedūrą paskirstant visą sumą už plataus spektro įkaitą.
 • Nuo 2024 m. rugsėjo 18 d. skirtumas tarp PRO taikomų palūkanų normų ir palūkanų normų už naudojimąsi indėlių galimybe bus sumažintas iki 15 bazinių punktų.
 • Esminių sistemos kriterijų peržiūra numatoma 2026 m. atsižvelgiant į per šį laikotarpį įgytą patirtį. Prireikus, peržiūra gali būti atlikta ir anksčiau.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba šiandien priėmė sprendimą dėl pinigų politikos įgyvendinimo operacinės sistemos pakeitimų. Šie pokyčiai turės įtakos tam, kaip bus teikiamas centrinio banko likvidumas bankų sistemoje nuosekliai mažėjant pertekliniam likvidumui, kuris dar keletą ateinančių metų tebebus didelis. Operacinės sistemos tikslas yra nukreipti trumpalaikes pinigų rinkos palūkanų normas taip, kad jos tiksliai atitiktų Valdančiosios tarybos sprendimus dėl pinigų politikos. Apie operacinės sistemos peržiūrą buvo paskelbta 2022 m. gruodžio mėn., siekiant užtikrinti, kad ji būtų tinkama ir normalizuojantis Eurosistemos balansui.

Valdančioji taryba susitarė dėl tam tikrų principų, kuriais bus vadovaujamasi įgyvendinant pinigų politiką ateityje. Tai:

 • Veiksmingumas. Pagrindinė operacinės sistemos paskirtis – užtikrinti, kad pinigų politika būtų veiksmingai įgyvendinama laikantis ES sutarties nuostatų. Geriausiai tai galima pasiekti kreipiant trumpalaikes pinigų rinkos palūkanų normas taip, kad jos tiksliai atitiktų pinigų politikos sprendimus. Tam tikri pinigų rinkos palūkanų normų svyravimai gali būti toleruojami, jei jie netrukdys suprasti signalizuojamos pinigų politikos pozicijos.
 • Atsparumas. Operacinė sistema turi būti atspari įvairioms pinigų politikos pozicijoms bei įvairioms finansų ir likvidumo sąlygoms. Be to, ji turi derėti su ECB pinigų politikos strategijoje apibrėžtu pinigų politikos priemonių taikymu. Kad bankų sistema turėtų veiksmingą, lankstų ir stabilų likvidumo šaltinį, o kartu būtų palaikomas ir finansinis stabilumas, Eurosistema ketina teikti centrinio banko atsargas pasitelkusi platų priemonių spektrą.
 • Lankstumas. Euro zonos bankų sektorius yra didelis ir pasižymi bankų dydžių, verslo modelių ir geografinės padėties įvairove. Todėl elastinga centrinio banko atsargų pasiūla, pagrįsta bankų poreikiais, yra geriausias būdas veiksmingai paskirstyti likvidumą po visą euro zonos bankų sistemą ir padėti lanksčiai švelninti likvidumo sukrėtimų poveikį.
 • Efektyvumas. Efektyvi operacinė sistema padeda įgyvendinti siekiamą pinigų politikos poziciją, ir netampa jos trikdžiu; vadovaujamasi proporcingumo principu ir atsižvelgiama į šalutinius padarinius, įskaitant riziką finansiniam stabilumui. Be to, sistema turėtų užtikrinti, kad būtų saugomas finansinis patikimumas. Finansiškai patikimas balansas padeda užtikrinti centrinio banko nepriklausomumą ir sklandų pinigų politikos įgyvendinimą.
 • Atvirosios rinkos ekonomika. Operacinės sistemos struktūra turėtų būti suderinama su sklandžiu ir tvarkingu rinkų veikimu, įskaitant pinigų rinkas, kurios yra glaudžiau susijusios su pinigų politikos įgyvendinimu. Tai skatina efektyvų išteklių pasiskirstymą, veiksmingą kainos susidarymo mechanizmą ir sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą.
 • Antrinis tikslas. Kadangi įvairios operacinės sistemos konfigūracijos gali vienodai sėkmingai prisidėti užtikrinant veiksmingą pinigų politikos pozicijos įgyvendinimą, operacinė sistema turi padėti ECB siekti jo antrinio tikslo – remti Europos Sąjungos bendrą ekonominę politiką, o konkrečiai, perėjimą prie žaliosios ekonomikos – nedarant poveikio pirminiam ECB tikslui siekti kainų stabilumo. Atsižvelgiant į tai, operacinės sistemos struktūra bus rengiama siekiant į struktūrines pinigų politikos operacijas įtraukti su klimato kaita susijusius aspektus.

Vadovaudamasi šiais principais, Valdančioji taryba sutarė dėl toliau išvardytų pagrindinių savo operacinės sistemos kriterijų ir ypatumų:

 • Valdančioji taryba ir toliau valdys pinigų politikos poziciją per palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe. Tikimasi, kad trumpalaikės pinigų rinkos palūkanų normos bus artimos palūkanų normai už naudojimąsi indėlių galimybe, o šiokie tokie jų svyravimai bus toleruojami, jei netrukdys suprasti signalizuojamos pinigų politikos pozicijos.
 • Eurosistema teiks likvidumą naudodamasi įvairiomis priemonėmis, įskaitant trumpalaikes kreditavimo operacijas (t. y. PRO) ir trijų mėn. ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas (ITRO), o vėliau taip pat ir struktūrines ilgesnės trukmės kreditavimo operacijas bei struktūrinį vertybinių popierių portfelį.
 • PRO ir toliau bus vykdomos taikant fiksuotųjų palūkanų konkurso procedūrą paskirstant visą sumą. Jos turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį tenkinant bankų likvidumo poreikius, o sandorio šalių naudojimasis šiomis operacijomis yra labai svarbi sklandaus pinigų politikos įgyvendinimo dalis.
 • Trijų mėn. ITRO taip pat bus toliau vykdomos taikant fiksuotųjų palūkanų konkurso procedūrą paskirstant visą sumą.
 • PRO palūkanų norma bus koreguojama taip, kad dabartinis 50 bazinių punktų skirtumas tarp PRO palūkanų normos ir palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe būtų sumažintas iki 15 bazinių punktų. Šis mažesnis skirtumas bus paskata dalyvauti savaitinėse operacijose, todėl tikėtina, kad trumpalaikės pinigų rinkos palūkanų normos priartės prie palūkanų normos už naudojimąsi indėlių galimybe, o tai sumažins galimą trumpalaikių pinigų rinkos palūkanų normų kintamumą. Be to, tai suteiks erdvės pinigų rinkai ir skatins bankus finansavimosi sprendimų ieškoti rinkoje. Palūkanų norma už naudojimąsi ribinio skolinimosi galimybe taip pat bus pakoreguota, kad skirtumas tarp šios palūkanų normos ir PRO palūkanų normos nesikeistų ir būtų 25 baziniai punktai. Šie pakeitimai įsigalios 2024 m. šeštąjį atsargų laikymo laikotarpį, prasidėsiantį 2024 m. rugsėjo 18 d.
 • Naujos struktūrinės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos ir struktūrinis vertybinių popierių portfelis bus įdiegti vėliau, kai Eurosistemos balansas vėl pradės tvariai didėti, atsižvelgiant į iš seniau turimus obligacijų portfelius. Šios operacijos svariai prisidės tenkinant bankų sektoriaus struktūrinius likvidumo poreikius, kylančius dėl autonominių veiksnių ir privalomųjų atsargų reikalavimų. Struktūrinės refinansavimo operacijos ir struktūrinis vertybinių popierių portfelis bus sukalibruoti vadovaujantis pirmiau išvardytais principais ir siekiant išvengti nepageidaujamo poveikio pinigų politikos pozicijai. Vadovaudamasi savo priimtais sprendimais dėl pinigų politikos, Valdančioji taryba numato, kad pagal turto pirkimo programą (TPP) ir specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP) įsigytų vertybinių popierių portfeliai bus ir toliau mažinami, kol jų nebeliks.
 • Atsargų norma, taikoma bankų privalomųjų atsargų reikalavimams nustatyti, nesikeičia – ji toliau bus 1 %. Nesikeičia ir atlyginimas už privalomųjų atsargų laikymą – jis bus 0 %.
 • Refinansavimo operacijoms toliau bus galima naudoti plataus spektro įkaitą.

Finansų rinkoms, institucijoms ir sandorio šalims prisitaikant prie likvidumo sąlygų pokyčių ir mažėjant Eurosistemos balansui, Valdančioji taryba, vadovaudamasi šiandien paskelbtais kriterijais, atidžiai stebės perteklinio likvidumo raidą ir jo pasiskirstymą, pinigų rinkos palūkanų normų formavimąsi, bankų atsargų poreikio raidą ir pinigų rinkų bei platesnių finansų rinkų veikimą. Atsižvelgdama į sukauptą patirtį, Valdančioji taryba 2026 m. peržiūrės pagrindinius savo operacinės sistemos kriterijus. Ji yra pasirengusi sistemos struktūrą ir kriterijus keisti ir anksčiau, jei tai bus būtina, kad užtikrintų, jog pinigų politika ir toliau būtų įgyvendinama laikantis nustatytų principų. Bus išsamiai išanalizuota ir naujų ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų ir naujo struktūrinio portfelio struktūra.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Lenai-Sophie Demuth telefonu +49 162 2952316.

Pastaba

 • Operacinės sistemos tikslas yra nukreipti trumpalaikes pinigų rinkos palūkanų normas taip, kad jos tiksliai atitiktų Valdančiosios tarybos sprendimus dėl pinigų politikos, o pinigų politiką Valdančioji taryba įgyvendina vadovaudamasi pinigų politikos strategija.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai