Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
 • IZJAVA SVETA ECB

Spremembe operativnega okvira za izvajanje denarne politike

13. marec 2024

 • Svet ECB bo naravnanost denarne politike še naprej usmerjal s prilaganjem obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita.
 • Likvidnost se bo zagotavljala s široko paleto instrumentov.
 • Operacije glavnega refinanciranja bodo imele osrednjo vlogo pri zadovoljevanju likvidnostnih potreb bank in se bodo še naprej izvajale v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo na podlagi obsežnega nabora finančnega premoženja za zavarovanje terjatev.
 • Razmik med obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja in obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita se bo 18. septembra 2024 zmanjšal na 15 bazičnih točk.
 • Glavni parametri okvira bodo na podlagi pridobljenih izkušenj predvidoma pregledani leta 2026 oziroma prej, če bo potrebno.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes potrdil spremembe operativnega okvira za izvajanje denarne politike. Te spremembe bodo vplivale na to, kako se bo zagotavljala centralnobančna likvidnost v prihodnjem obdobju, ko se bo obseg presežne likvidnosti v bančnem sistemu postopno zmanjševal, čeprav bo v prihodnjih letih še vedno ostal precejšen. Namen operativnega okvira je usmerjati kratkoročne obrestne mere denarnega trga tako, da tesno sledijo sklepom Sveta ECB o denarni politiki. Pregled operativnega okvira je bil napovedan decembra 2022, njegov namen pa je zagotoviti, da okvir ostane ustrezen v času, ko se bilanca stanja Eurosistema normalizira.

Svet ECB je sprejel sklop načel, ki bodo usmerjala izvajanje denarne politike v prihodnosti:

 • Uspešnost: glavni cilj operativnega okvira je zagotavljati uspešno izvajanje naravnanosti denarne politike v skladu z določbami Pogodbe o Evropski uniji. To se najbolje dosega z usmerjanjem kratkoročnih obrestnih mer denarnega trga tako, da se gibajo tesno v skladu s sklepi o denarni politiki. Dopustne je nekaj volatilnosti obrestnih mer denarnega trga, če to ne vpliva na jasnost signala o želeni naravnanosti denarne politike.
 • Zanesljivost: operativni okvir mora biti zanesljiv ob različnih konfiguracijah denarne politike ter v različnih finančnih in likvidnostnih razmerah. Biti mora skladen z uporabo instrumentov denarne politike, ki so določeni v strategiji denarne politike ECB. Eurosistem namerava zagotavljati centralnobančne rezerve s široko paleto instrumentov, da bi vzdrževal učinkovit, prožen in stabilen vir likvidnosti v bančnem sistemu, s čimer bo obenem podpiral tudi finančno stabilnost.
 • Prožnost: bančni sektor euroobmočja je velik in raznolik, kar zadeva velikost bank, njihove poslovne modele in geografsko lokacijo. Elastična ponudba centralnobančnih rezerv na podlagi potreb bank je zato najprimernejši način za učinkovito usmerjanje likvidnosti po celotnem bančnem sistemu euroobmočja. Obenem prispeva tudi k temu, da se prožno blažijo likvidnostni šoki.
 • Učinkovitost: učinkovit operativni okvir izvaja želeno naravnanost denarne politike in z njo ne prihaja v navzkrižje. Spoštuje načelo sorazmernosti in upošteva neto stranske učinke, vključno s tveganji za finančno stabilnost. Poleg tega mora okvir varovati finančno trdnost. Finančno trdna bilanca stanja podpira neodvisnost centralne banke in omogoča nemoteno izvajanje denarne politike.
 • Odprto tržno gospodarstvo: operativni okvir mora biti zasnovan tako, da omogoča nemoteno in urejeno delovanje trgov – vključno z denarnim trgom, ki je tesneje povezan z izvajanjem denarne politike. To spodbuja učinkovito razporejanje virov, uspešno delovanje mehanizma odkrivanja cene in nemoteno transmisijo denarne politike.
 • Sekundarni cilj: v kolikor so različne konfiguracije operativnega okvira enako primerne za uspešno izvajanje naravnanosti denarne politike, bi moral operativni okvir omogočati ECB, da zasleduje tudi svoj sekundarni cilj podpiranja splošnih ekonomskih politik v Evropski uniji – zlasti prehoda v zeleno gospodarstvo – brez poseganja v primarni cilj ECB, da vzdržuje cenovno stabilnost. Zato bo operativni okvir zasnovan tako, da bo pri strukturnih operacijah denarne politike mogoče upoštevati tudi dejavnike, povezane s podnebnimi spremembami.

V skladu s temi načeli se je Svet ECB dogovoril o naslednjem sklopu ključnih parametrov in značilnosti operativnega okvira:

 • Svet ECB bo naravnanost denarne politike še naprej usmerjal z obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita. Pričakuje se, da se bodo kratkoročne obrestne mere denarnega trga gibale blizu obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita ob dopuščanju določene volatilnosti, če to ne bo vplivalo na jasnost signala o želeni naravnanosti denarne politike.
 • Eurosistem bo likvidnost zagotavljal s široko paleto instrumentov, ki vključuje kratkoročne kreditne operacije (tj. operacije glavnega refinanciranja) in trimesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja ter – v poznejši fazi – strukturne dolgoročnejše kreditne operacije in strukturni portfelj vrednostnih papirjev.
 • Operacije glavnega refinanciranja so bodo še naprej izvajale v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo. Imele bodo osrednjo vlogo pri zadovoljevanju likvidnostnih potreb bank in njihova uporaba s strani nasprotnih strank je pomemben element za nemoteno izvajanje denarne politike.
 • Trimesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja so bodo prav tako še naprej izvajale v obliki avkcij s fiksno obrestno mero in polno dodelitvijo.
 • Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja bo prilagojena tako, da se bo razmik med to obrestno mero in obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita zmanjšal s sedanjih 50 na 15 bazičnih točk. Manjši razmik bo spodbujal k sodelovanju v tedenskih operacijah, tako da se bodo kratkoročne obrestne mere denarnega trga načeloma gibale blizu obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita ter da bo manj možnosti za volatilnost kratkoročnih obrestnih mer denarnega trga. Obenem bo to puščalo prostor za aktivnost na denarnem trgu in banke spodbujalo k temu, da financiranje pridobivajo na denarnem trgu. Obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila bo prav tako prilagojena tako, da bo razmik med to obrestno mero in obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ostal nespremenjen na ravni 25 bazičnih točk. Te spremembe bodo v veljavo stopile s šestim obdobjem izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2024, ki se začne 18. septembra 2024.
 • Nove strukturne operacije dolgoročnejšega refinanciranja in strukturni portfelj vrednostnih papirjev bodo uvedeni v poznejši fazi, ko se bo bilanca stanja Eurosistema ponovno začela trajno povečevati, upoštevajoč obstoječa imetja obveznic. Te operacije bodo veliko prispevale k zadovoljevanju strukturnih likvidnostnih potreb bančnega sektorja, ki izhajajo iz avtonomnih dejavnikov in obveznih rezerv. Strukturne operacije refinanciranja in strukturni portfelj vrednostnih papirjev bodo kalibrirani tako, da bodo usklajeni z zgornjimi načeli in da ne bodo posegali v naravnanost denarne politike. Skladno s sklepi o denarni politiki Svet ECB pričakuje, da se bodo portfelji, ki so bili pridobljeni v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP) ter v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP) še naprej zmanjševali.
 • Stopnja za določanje obveznih rezerv bank ostaja nespremenjena na ravni 1%. Obrestovanje obveznih rezerv ostaja nespremenjeno na ravni 0%.
 • Za operacije refinanciranja se bo vzdrževal širok sistem zavarovanja terjatev.

Ko se bodo finančni trgi, institucije in nasprotne stranke prilagajali spremembam v likvidnostnem okolju ter zmanjševanju bilance stanja Eurosistema, bo Svet ECB pozorno spremljal gibanje in porazdelitev presežne likvidnosti, oblikovanje obrestnih mer denarnega trga, dinamiko povpraševanja bank po centralnobančnih rezervah ter delovanje denarnega trga in širših finančnih trgov v okviru danes objavljenih parametrov. Na podlagi pridobljenih izkušenj bo ključne parametre operativnega okvira ponovno pregledal v letu 2026 ter je pripravljen prilagoditi zasnovo in parametre operativnega okvira, če bo to potrebno, da se bo denarna politika lahko še naprej izvajala v skladu s sprejetimi načeli. Izvedena bo tudi poglobljena analiza zasnove novih operacij dolgoročnejšega refinanciranja in novega strukturnega portfelja.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Lena-Sophie Demuth, tel. +49 162 2952316.

Opomba

 • Medtem ko je namen operativnega okvira usmerjati kratkoročne obrestne mere denarnega trga tesno v skladu s sklepi Sveta ECB o denarni politiki, pa denarno politiko usmerja strategija denarne politike Sveta ECB.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije