Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec – apríl 2024

12. apríla 2024

Externá komunikácia

Vyhlásenie Rady guvernérov o únii kapitálových trhov

Dňa 7. marca 2024 Rada guvernérov schválila vyhlásenie o ďalšom postupe v budovaní únie kapitálových trhov, ktoré bolo v ten istý deň zverejnené na internetovej stránke ECB. Vyhlásenie poukazuje na presvedčivé dôvody, na základe ktorých Rada guvernérov argumentuje v prospech podpory a rozšírenia tohto projektu, a opisuje viacero kľúčových iniciatív akčného plánu únie kapitálových trhov, ktoré Eurosystém považuje za prioritné.

Presťahovanie bankového dohľadu ECB do budovy Gallileo vo Frankfurte do konca roka 2025

Dňa 12. marca 2024 ECB oznámila podpísanie zmluvy o prenájme budovy Gallileo vo Frankfurte, ktorú predtým schválila Rada guvernérov. Do budovy sa do konca roka 2025 premiestnia zamestnanci bankového dohľadu ECB. Zároveň oznámila predĺženie prenájmu budovy Japan Center do konca roka 2028. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Výročná správa ECB za rok 2023

Dňa 5. apríla 2024 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2023, ktorá bude 18. apríla 2024 predložená Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci a zverejnená na internetovej stránke ECB v 23 úradných jazykoch Európskej únie.

Menová politika

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 7. marca 2024 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila monitorovaciu správu za rok 2023. Bližšie informácie budú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2023, ktorá bude zverejnená 18. apríla 2024 na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Revízia operačného rámca implementácie menovej politiky

Dňa 13. marca 2024 Rada guvernérov vzala na vedomie výsledok revízie operačného rámca implementácie menovej politiky, ktorá sa začala v decembri 2022, a schválila zmeny rámca s cieľom zabezpečiť naďalej účinnú, stabilnú, pružnú a efektívnu implementáciu menovopolitických rozhodnutí počas normalizácie súvahy Eurosystému. Prijaté zmeny sú objasnené v osobitnom vyhlásení, zverejnenom na internetovej stránke ECB spolu so súvisiacou tlačovou správou.

Ročná revízia zoznamu akceptovateľných neregulovaných trhov a zoznamu uznaných agentúr v kolaterálovom rámci Eurosystému

Dňa 14. marca 2024 Rada guvernérov na základe ročnej revízie týchto zoznamov rozhodla, že zoznam neregulovaných trhov akceptovaných ECB a zoznam emitentov, ktorým ECB povoľuje účasť v kolaterálovom rámci Eurosystému, ponechá nezmenený. Rada guvernérov zároveň na základe splnenia príslušných kvantitatívnych kritérií rozhodla o preradení Investitionsbank Berlin do priaznivejšej zrážkovej kategórie. Platné zoznamy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Reakcia ECB na odporúčanie ESRB/2022/9 o zraniteľných miestach sektora nehnuteľností určených na podnikanie v Európskom hospodárskom priestore

Dňa 15. marca 2024 Rada guvernérov schválila reakciu ECB na odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) ESRB/2022/9 o zraniteľných miestach sektora nehnuteľností určených na podnikanie v Európskom hospodárskom priestore. ECB vo svojej reakcii potvrdzuje, že v plnej miere spĺňa odporúčanie A „Zlepšenie monitorovania systémových rizík vyplývajúcich z trhu s nehnuteľnosťami určenými na podnikanie“.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Nové technológie vyrovnania veľkoobchodných transakcií v peniazoch centrálnej banky

Dňa 1. marca 2024 Rada guvernérov schválila spustenie prieskumu nových technológií vyrovnania veľkoobchodných transakcií v peniazoch centrálnej banky, ktorý sa má uskutočniť od mája do novembra 2024, súvisiace prevádzkové a právne rámce, ako aj zoznam účastníkov trhu a prevádzkovateľov technológie distribuovanej databázy transakcií (distributed ledger technology – DLT), ktorí sa zúčastnia na prvej vlne skúšok a pokusov od mája 2024. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Tieto rozhodnutia nadväzujú na oznámenie z roku 2023 o zámere Eurosystému skúmať možnosti vyrovnávania veľkoobchodných finančných transakcií zaznamenávaných na platformách DLT v peniazoch centrálnej banky, a to v rámci svojej širšej snahy zabezpečiť, aby vývoj peňazí centrálnej banky držal krok s digitálnymi inováciami v oblasti veľkoobchodných i maloobchodných platieb a prispieval k nim, a aby peniaze centrálnej banky zostávali menovou oporou stability, integrácie a efektívnosti európskeho finančného a platobného systému.

Dohody o účasti meny s Danmarks Nationalbank a Sveriges Riksbank

Dňa 5. marca 2024 Rada guvernérov schválila dve dohody o používaní systému T2 a služby TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) s Danmarks Nationalbank, ako aj upravenú dohodu o používaní TIPS so Sveriges Riksbank. Prvé dve dohody formalizujú zapojenie Danmarks Nationalbank do systémov T2 a TIPS, pričom prechod dánskej koruny na tieto dve služby systému TARGET sa má uskutočniť v priebehu roka 2025. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Zmeny dohody medzi centrálnymi bankami Eurosystému a Sveriges Riksbank zabezpečia zosúladenie a konzistentnosť so znením aktuálnejšej dohody s Danmarks Nationalbank.

Aktualizovaná stratégia dohľadu nad kybernetickou odolnosťou infraštruktúr finančného trhu

Dňa 28. marca 2024 Rada guvernérov schválila aktualizáciu stratégie Eurosystému v oblasti kybernetickej odolnosti, ktorú vypracoval Výbor pre trhovú infraštruktúru a platobný styk. Zmeny nadväzujú na vývoj v oblasti kybernetických hrozieb, poznatky získané pri uplatňovaní pôvodnej stratégie od jej prijatia v roku 2017 a vývoj v oblasti medzinárodných usmernení. Cieľom stratégie je poskytnúť konzistentný a holistický prístup k riešeniu kybernetických rizík, ktorým čelia infraštruktúry finančného trhu. Aktualizovaná verzia bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Úspešné spustenie emisnej služby EÚ

Dňa 5. apríla 2024 Rada guvernérov vzala na vedomie aktuálne informácie o stave emisnej služby EÚ (EU issuance service – EIS), ktoré potvrdzujú jej úspešné spustenie v januári 2024 a dodržiavanie zásad stanovených v memorande o porozumení, ktoré podpísali Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ECB (v mene Eurosystému) a Európska komisia v júli 2022. Službu EIS tieto inštitúcie vytvorili na uľahčenie emisie a vyrovnania dlhových cenných papierov Európskej komisie, pre ktorú ECB pôsobí ako finančný a platobný zástupca. Podrobnejšie informácie o službe EIS sú na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k jedinému účtu štátnej pokladnice vedenému v Magyar Nemzeti Bank a k právomociam dozornej rady Magyar Nemzeti Bank

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2024/5 dňa 26. februára 2024 na žiadosť maďarského ministra financií.

Stanovisko ECB k právomociam Hrvatska narodna banka, ktoré súvisia s členstvom Chorvátska v Medzinárodnom menovom fonde

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2024/6 dňa 26. februára 2024 na žiadosť chorvátskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k zaokrúhľovaniu platieb v hotovosti

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2024/7 dňa 4. marca 2024 na žiadosť estónskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k požiadavke, aby úverové inštitúcie poskytovali minimálnu hotovostnú infraštruktúru

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2024/8 dňa 7. marca 2024 na žiadosť holandského ministra financií.

Stanovisko ECB k navýšeniu kvóty Rakúska v Medzinárodnom menovom fonde

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2024/9 dňa 19. marca 2024 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k pomoci dlžníkom a hypotekárnym prázdninám

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2024/10 dňa 8. apríla 2024 na žiadosť maršálka poľského parlamentu.

Riadenie

Zverejnenie zrušených neverejných právnych predpisov o rozdelení rizík v súvislosti so stratami

Dňa 27. februára 2024 Rada guvernérov v nadväznosti na žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom ECB rozhodla o možnosti odtajniť viacero zrušených neverejných rozhodnutí ECB týkajúcich sa rozdelenia rizík v súvislosti so stratami vyplývajúcimi z operácií menovej politiky (ECB/1998/NP29, ECB/2003/NP13, ECB/2008/NP23 a ECB/2010/NP01), keďže väčšina ustanovení v týchto rozhodnutiach už nie je súčasťou rámca menovej politiky ani operačného rámca ECB a ich zverejnenie by neohrozilo plynulé fungovanie a účinnosť menovej politiky ECB. Príslušné právne predpisy budú zverejnené prostredníctvom verejného registra dokumentov ECB.

Trojročná revízia mandátu Výboru pre audit

Dňa 20. marca 2024 Rada guvernérov schválila revidovaný mandát Výboru pre audit v nadväznosti na štvrtú revíziu, ktorú vykonal Výbor pre audit od svojho zriadenia v roku 2007. Do revidovaného mandátu, ktorý bude v príslušnom čase zverejnený vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB, bola zahrnutá výslovná zmienka o rizikách spojených s klimatickými zmenami.

Štatistika

Memorandá o porozumení o spoločnom výbore pre vykazovanie bánk a o spoločnom rámci riadenia modelu dátových bodov

Dňa 14. marca 2024 Rada guvernérov schválila memorandum o porozumení o zriadení spoločného výboru pre vykazovanie bánk medzi ECB a Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) a memorandum o porozumení o vytvorení spoločného rámca riadenia modelu dátových bodov medzi EBA, ECB a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA). O zriadení takéhoto spoločného výboru, za účasti minimálne EBA a Európskeho systému centrálnych bánk, na účely vývoja a implementácie integrovaného systému vykazovania štatistických a prudenciálnych údajov a údajov v spojitosti s riešením krízových situácií s cieľom znížiť náklady a zvýšiť efektívnosť procesu vykazovania, hovorí článok 430c nariadenia o kapitálových požiadavkách. Obidve memorandá spolu so súvisiacou tlačovou správou sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Ďalšie výsledky doplňujúceho hodnotenia nákladov a prínosov integrovaného rámca pre vykazovanie

Dňa 28. marca 2024 Rada guvernérov vzala na vedomie ďalšie dve správy o ďalších výsledkoch doplňujúceho hodnotenia nákladov a prínosov projektu integrovaného rámca pre vykazovanie (Integrated Reporting Framework – IReF), o dodatočnom analytickom prínose a prevádzkových aspektoch a o užšom zosúladení so systémom FINREP solo. Obidve správy spolu s príslušnou aktualizovanou verziou všeobecného prehľadu systému IReF Eurosystému sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad ECB.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu za rok 2023

Dňa 5. marca 2024 Rada guvernérov prijala výročnú správu ECB o činnosti dohľadu za rok 2023 vypracovanú v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 („nariadenia o SSM“) a schválila jej zverejnenie a odovzdanie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej komisii, Euroskupine a národným parlamentom zúčastnených členských štátov. Správa bola zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 21. marca 2024 a predsedníčka Rady pre dohľad ju v ten istý deň predstavila v Európskom parlamente.

Rozhodnutie ECB o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad, ktoré účtuje ECB za rok 2023

Dňa 8. marca 2024 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2024/8 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2023.

Memorandum o porozumení medzi ECB a Comisión Nacional del Mercado de Valores

Dňa 19. marca 2024 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť memorandum o porozumení medzi ECB a španielskou národnou komisiou pre trhy s cennými papiermi Comisión Nacional del Mercado de Valores. V súlade s bežnou praxou bolo memorandum po podpísaní všetkými stranami zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Vymenovanie zástupcov ECB do Rady pre dohľad

Dňa 26. marca 2024 Rada guvernérov schválila oznámenie o voľnej pozícii v rámci výberu zástupcov ECB v Rade pre dohľad vzhľadom na skončenie funkčného obdobia troch z jej súčasných členov v pred skončením roka 2024. Oznámenie je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa účinnej agregácie údajov o rizikách a vykazovania rizík

Dňa 2. apríla 2024 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť konečné verzie všeobecných zásad ECB týkajúcich sa účinnej agregácie údajov o rizikách a vykazovania rizík a súhrnu odpovedí na pripomienky v nadväznosti na závery súvisiacej verejnej konzultácie. Obidva dokumenty budú v príslušnom čase zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá