Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts – aprill 2024

12. aprill 2024

Avalikkuse teavitamine

EKP nõukogu avaldus kapitaliturgude liidu kohta

7. märtsil 2024 kiitis EKP nõukogu heaks kapitaliturgude liidu edasiarendamist käsitleva avalduse, mis avaldati EKP veebilehel samal päeval. Avalduses tuuakse esile nõukogu hinnangul mõjuvad põhjused projekti toetamiseks ja edendamiseks ning kirjeldatakse mitmeid kapitaliturgude liidu tegevuskava põhialgatusi, mida eurosüsteem peab esmatähtsaks.

EKP pangandusjärelevalve kolib 2025. aasta lõpuks Gallileo hoonesse Frankfurdis

12. märtsil 2024 teatas EKP, et on sõlminud EKP nõukogu eelneval heakskiidul Frankfurdis asuva Gallileo hoonega seotud rendilepingu. EKP pangandusjärelevalve töötajad kolivad sinna 2025. aasta lõpuks. Samuti teatas EKP, et Japan Center’i hoone rendilepingut on pikendatud kuni 2028. aasta lõpuni. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP aastaaruanne 2023

5. aprillil 2024 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2023. aasta aruande. 18. aprillil 2024 tutvustatakse aastaaruannet Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonis ning see avaldatakse EKP veebilehel 23 ELi ametlikus keeles.

Rahapoliitika

Keskpankade laenukeelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

7. märtsil 2024 kiitis EKP nõukogu heaks vastavusaruande 2023. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt on EKP-le antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2023. aasta aruandest, mis avaldatakse EKP veebilehel 18. aprillil 2024.

Turuoperatsioonid

Rahapoliitika rakendamise operatsioonilise raamistiku läbivaatamine

13. märtsil 2024 tutvus EKP nõukogu 2022. aasta detsembris alustatud rahapoliitika rakendamise operatsioonilise raamistiku läbivaatamise tulemustega ning kiitis heaks raamistiku muudatused, et tagada eurosüsteemi bilansi normaliseerumise keskkonnas oma rahapoliitikaotsuste jätkuvalt tulemuslik, jõuline, paindlik ja tõhus rakendamine. Muudatusi selgitatakse temaatilises avalduses, mis on EKP veebilehel avaldatud koos sellekohase pressiteatega.

Aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetelu ja eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus tunnustatud asutuste loetelu iga-aastane läbivaatamine

14. märtsil 2024 otsustas EKP nõukogu pärast nimetatud loetelude iga-aastast läbivaatamist jätta muutmata EKP poolt aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetelu ja nende emitentide loetelu, keda EKP tunnustab eurosüsteemi tagatiste raamistikus osalemise nõuetele vastavate asutustena. Ühtlasi tegi EKP nõukogu otsuse määrata Investitionsbank Berlin soodsamasse väärtuskärbete kategooriasse pärast seda, kui see on täitnud asjakohased kvantitatiivsed kriteeriumid. Kehtivad loetelud on kättesaadavad EKP veebilehel.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

EKP vastus soovitusele ESRN/2022/9 Euroopa Majanduspiirkonna ärikinnisvarasektori haavatavuse kohta

15. märtsil 2024 kiitis EKP nõukogu heaks EKP vastuse seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) soovitusega ESRN/2022/9 Euroopa Majanduspiirkonna ärikinnisvarasektori haavatavuste kohta. Vastuses kinnitatakse, et EKP järgib täielikult soovitust A, mis käsitleb ärikinnisvaraturust tulenevate süsteemsete riskide seire parandamist.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Keskpangarahas hulgiarveldusteenuste uued tehnoloogiad

1. märtsil 2024 kiitis EKP nõukogu heaks ettevalmistuste alustamise keskpangarahas hulgiarvelduste uute tehnoloogiate väljatöötamiseks, seonduvad tegevus- ja õigusraamistikud ning loetelud turuosalistest ja hajusraamatu tehnoloogia (DLT) turukorraldajatest, kes osalevad 2024. aasta mais algavates esimestes proovides ja katsetustes. Ettevalmistusetapp kestab kavakohaselt 2024. aasta maist novembrini. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. Enne neid otsuseid avaldas EKP 2023. aastal teate eurosüsteemi kavatsuse kohta uurida võimalikke lahendusi hajusraamatu tehnoloogia platvormidel registreeritavate hulgifinantstehingute keskpangarahas arveldamiseks. See on osa laiemast püüdlusest tagada, et keskpangaraha valdkonnas toimuv areng peaks sammu hulgi- ja jaemaksete digitaalse innovatsiooniga ja toetaks seda ning et keskpangaraha oleks endiselt rahapoliitiline tugisammas, mis toetab Euroopa finants- ja maksesüsteemi stabiilsust, lõimumist ja tõhusust.

Vääringu lisamise lepingud Taani keskpanga ja Rootsi keskpangaga

5. märtsil 2024 kiitis EKP nõukogu heaks kaks lepingut T2 süsteemi ja TARGETi välkmaksete arveldussüsteemi (TIPS) teenuse kasutamise kohta Taani keskpanga poolt ning muudetud lepingu TIPS teenuse kasutamise kohta Rootsi keskpanga poolt. Esimese kahe lepinguga vormistatakse Taani keskpanga ühinemine süsteemidega T2 ja TIPS. Kavakohaselt liitub Taani kroon nende kahe TARGETi teenusega 2025. aasta jooksul. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. Eurosüsteemi keskpankade ja Rootsi keskpanga vahelise lepingu muudatuste eesmärk on tagada kooskõla ja järjepidevus Taani keskpangaga sõlmitud hiljutisema lepingu tekstiga.

Ajakohastatud strateegia finantsturu infrastruktuuride kübervastupidavusvõime järelevalveks

28. märtsil 2024 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi küberkerksuse ajakohastatud strateegia, mille koostas turuinfrastruktuuri ja maksete komitee. Muudatused kajastavad küberohtude muutuvat keskkonda, algse strateegia elluviimisel saadud õppetunde alates selle vastuvõtmisest 2017. aastal ning rahvusvaheliste suuniste valdkonnas toimuvat arengut. Strateegia eesmärk on pakkuda järjepidevat ja terviklikku lähenemisviisi finantsturutaristuid ohustavate küberriskide käsitlemiseks. Ajakohastatud strateegia avaldatakse peagi EKP veebilehel.

ELi emissiooniteenuse edukas käivitamine

5. aprillil 2024 tutvus EKP nõukogu ELi emissiooniteenuse (EIS) projekti seisuga ning kinnitas selle eduka käivitamise 2024. aasta jaanuaris ja vastavuse põhimõtetele, mis on sätestatud vastastikuse mõistmise memorandumis, mille Belgia keskpank, EKP (eurosüsteemi nimel) ja Euroopa Komisjon allkirjastasid 2022. aasta juulis. ELi emissiooniteenus on nende institutsioonide loodud kokkulepe, mille eesmärk on hõlbustada Euroopa Komisjonil emiteerida ja arveldada võlaväärtpabereid. Sealjuures tegutseb EKP fiskaal- ja makseagendina. Üksikasjalikum teave EISi kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Magyar Nemzeti Banki hallatava ühtse riigikassa konto ja Magyar Nemzeti Banki järelevalvenõukogu pädevuse kohta

26. veebruaril 2024 võttis EKP nõukogu Ungari rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2024/5.

EKP arvamus Hrvatska narodna banka pädevuste kohta seoses Horvaatia Rahvusvahelise Valuutafondi liikmelisusega

26. veebruaril 2024 võttis EKP nõukogu Horvaatia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2024/6.

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta

4. märtsil 2024 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2024/7.

EKP arvamus seoses krediidiasutuste kohustamisega tagada minimaalne sularaha haldamise infrastruktuur

7. märtsil 2024 võttis EKP nõukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2024/8.

EKP arvamus Austria kvoodi suurendamise kohta Rahvusvahelises Valuutafondis

19. märtsil 2024 võttis EKP nõukogu Austria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2024/9.

EKP arvamus laenuvõtjate toetamise ja laenupuhkuste kohta

8. aprillil 2024 võttis EKP nõukogu Poola parlamendi esimehe taotlusel vastu arvamuse CON/2024/10.

Üldjuhtimine

Kahjumiga seotud riskide jaotamist käsitlevate kehtetuks tunnistatud mitteavalike õigusaktide avaldamine

27. veebruaril 2024 otsustas EKP nõukogu järelmeetmena taotlusele üldsuse juurdepääsuks EKP dokumentidele määrata salastamata dokumentideks mitu kehtetuks tunnistatud mitteavalikku EKP otsust, mis käsitlevad riskide jaotamist seoses rahapoliitilistest operatsioonidest tuleneva kahjumiga (EKP/1998/NP29, EKP/2003/NP13, EKP/2008/NP23 ja EKP/2010/NP01), kuna enamik neis sisalduvatest sätetest ei ole enam EKP rahapoliitika ja operatsioonilise raamistiku osa ning nende õigusaktide avalikustamine ei ohusta EKP rahapoliitika tõhusust ega tõrgeteta toimimist. Asjaomased õigusaktid tehakse üldsusele kättesaadavaks EKP avalikus dokumendiregistris.

Auditikomitee volituse iga kolme aasta järel toimuv läbivaatamine

20. märtsil 2024 kiitis EKP nõukogu heaks auditikomitee läbivaadatud volituse. See oli neljas läbivaatamine alates auditikomitee asutamisest 2007. aastal. Läbivaadatud volitusse on lisatud selgesõnaline viide kliimamuutustega seotud riskide kohta. Volitus avaldatakse edaspidi EKP veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes.

Statistika

Vastastikuse mõistmise memorandumid pankade aruandluse ühiskomitee ja andmepunkti mudeli ühise juhtimisraamistiku kohta

14. märtsil 2024 kiitis EKP nõukogu heaks vastastikuse mõistmise memorandumi EKP ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) vahelise pankade aruandluse ühiskomitee loomise kohta ning vastastikuse mõistmise memorandumi andmepunkti mudeli ühise juhtimisraamistiku loomise kohta EBA, EKP ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) vahel. Kapitalinõuete määruse artiklis 430c osutatakse sellise ühiskomitee loomisele, kuhu kuuluvad vähemalt EBA ja Euroopa Keskpankade Süsteem, et töötada välja ja ellu viia statistiliste andmete, usaldatavusnõuetega seotud andmete ja kriisilahenduse andmete integreeritud aruandlussüsteem, mille eesmärk on vähendada aruandluskulusid ja suurendada aruandlusprotsessi tõhusust. Asjaomased vastastikuse mõistmise memorandumid ja sellekohane pressiteade on kättesaadavad EKP veebilehel.

Integreeritud aruandlusraamistiku täiendava tasuvusanalüüsi tulemused

28. märtsil 2024 tutvus EKP nõukogu veel kahe aruandega, milles esitati integreeritud aruandlusraamistiku projekti täiendava tasuvusanalüüsi lisatulemused. Aruanded käsitlesid täiendavat analüütilist väärtust ja tegevusaspekte ning suuremat vastavust üksikute krediidiasutuste tasandil esitatavale finantsaruandlusele (FINREP solo). Mõlemad aruanded koos eurosüsteemi integreeritud aruandlusraamistiku ajakohastatud ülevaatega on kättesaadavad EKP veebilehel.

EKP pangandusjärelevalve

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev 2023. aasta aruanne

5. märtsil 2024 võttis EKP nõukogu vastu EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2023. aasta aruande, mis koostati määruse (EL) nr 1024/2013 (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) artikli 20 kohaselt, ning andis loa see avaldada ja esitada Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, Euroopa Komisjonile, eurorühmale ning osalevate liikmesriikide parlamentidele. Järelevalvenõukogu esimees tutvustas aruannet 21. märtsil 2024 Euroopa Parlamendis ja samal päeval avaldati see EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP otsus EKP poolt nõutava iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2023. aastal

8. märtsil 2024 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2024/8 iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2023. aastal.

Vastastikuse mõistmise memorandum EKP ja Hispaania riikliku väärtpaberiturukomisjoni vahel

19. märtsil 2024 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks vastastikuse mõistmise memorandum EKP ja Hispaania riikliku väärtpaberiturukomisjoni (Comisión Nacional del Mercado de Valores) vahel. Väljakujunenud tava kohaselt avaldati vastastikuse mõistmise memorandum EKP pangandusjärelevalve veebilehel pärast seda, kui selle olid allkirjastanud kõik osapooled.

EKP esindajate valimine nimetamiseks järelevalvenõukogusse

26. märtsil 2024 kiitis EKP nõukogu heaks ametikoha täitmise teate EKP esindajate valimiseks järelevalvenõukogusse, kuna kolme praeguse liikme ametiaeg lõpeb enne 2024. aasta lõppu. Teade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP juhend riskiandmete tõhusa koondamise ja riskiaruandluse kohta

2. aprillil 2024 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada riskiandmete tõhusat koondamist ja riskiaruandlust käsitleva EKP juhendi lõplikud versioonid ning tagasiside aruanne pärast asjaomase avaliku konsultatsiooni lõppu. Mõlemad dokumendid avaldatakse peagi EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid