Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec–april 2024

12. april 2024

Obveščanje javnosti

Izjava Sveta ECB o uniji kapitalskih trgov

Svet ECB je 7. marca 2024 odobril izjavo o napredku pri vzpostavljanju unije kapitalskih trgov, ki je bila istega dne objavljena na spletnem mestu ECB. V izjavi so izpostavljeni trdni razlogi, ki po mnenju Sveta ECB obstajajo za podporo temu projektu in za njegovo okrepitev. Opisane so tudi številne ključne pobude v akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov, za katere Eurosistem meni, da so prednostne naloge.

Bančni nadzor v ECB se bo do konca leta 2025 preselil v stavbo Gallileo v Frankfurtu.

ECB je 12. marca 2024 sporočila, da je podpisala zakup, ki ga je pred tem odobril Svet ECB, za stavbo Gallileo v Frankfurtu, v katero se bodo zaposleni v bančnem nadzoru v ECB preselili do konca leta 2025. Obenem je objavila, da je bil zakup za stavbo Japan Center podaljšan do konca leta 2028. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Letno poročilo ECB 2023

Svet ECB je 5. aprila 2024 sprejel Letno poročilo ECB 2023, ki bo 18. aprila 2024 predstavljeno Odboru Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve in v 23 uradnih jezikih Evropske unije objavljeno na spletnem mestu ECB.

Denarna politika

Skladnost centralnih bank s prepovedjo denarnega financiranja in privilegiranega dostopa

Svet ECB je 7. marca 2024 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), ki Evropski centralni banki daje nalogo, da spremlja skladnost centralnih bank EU s prepovedmi iz členov 123 in 124 PDEU in povezanih uredb, odobril poročilo o spremljanju za leto 2023. Nadaljnje informacije bodo na voljo v posebnem razdelku o tej temi v Letnem poročilu ECB 2023, ki bo 18. aprila 2024 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Pregled operativnega okvira za izvajanje denarne politike

Svet ECB se je 13. marca 2024 seznanil z rezultatom pregleda operativnega okvira za izvajanje denarne politike, ki se je začel decembra 2022. Odobril je spremembe okvira, ki zagotavljajo, da bo izvajanje sklepov o denarni politiki tudi v prihodnje, ko se bo Eurosistemova bilanca stanja normalizirala, še naprej uspešno, zanesljivo, prožno in učinkovito. Te spremembe so pojasnjene v posebni izjavi, ki je bila skupaj s sporočilom za javnost objavljena na spletnem mestu ECB.

Letni pregled seznama sprejemljivih nereguliranih trgov in seznama priznanih agencij v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu

Svet ECB je 14. marca 2024 po letnem pregledu teh dveh seznamov sklenil, da ne bo spremenil seznama nereguliranih trgov, ki jih sprejema ECB, in seznama izdajateljev, ki jih ECB priznava kot agencije, primerne za sodelovanje v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu. Sklenil je tudi, da Investitionsbank Berlin, ki je izpolnila zahtevana kvantitativna merila, razvrsti v ugodnejšo kategorijo odbitkov. Oba sedanja seznama sta objavljena na spletnem mestu ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Odziv ECB na Priporočilo ESRB/2022/9 o ranljivostih v sektorju poslovnih nepremičnin v Evropskem gospodarskem prostoru

Svet ECB je 15. marca 2024 odobril odziv ECB na nadaljnje ukrepanje po priporočilu Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) ESRB/2022/9 o ranljivostih v sektorju poslovnih nepremičnin v Evropskem gospodarskem prostoru. Odziv potrjuje, da je ECB v celoti skladna s priporočilom A o »izboljšanju spremljanja sistemskih tveganj, ki izhajajo iz trga poslovnih nepremičnin«.

Tržna infrastruktura in plačila

Nove tehnologije za storitve poravnave plačil velikih vrednosti v centralnobančnem denarju

Svet ECB je 1. marca 2024 odobril začetek raziskovalnega dela o novih tehnologijah za poravnavo plačil velikih vrednosti v centralnobančnem denarju, ki bo po načrtih potekalo od maja do novembra 2024. Odobril je tudi s tem povezani operativni in pravni okvir ter seznama tržnih udeležencev in upravljavcev tržnih infrastruktur, temelječih na tehnologiji razpršene evidence (DLT), ki bodo sodelovali v prvem valu poskusov in eksperimentov, ki se bo začel maja 2024. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB. Te odločitve je Svet ECB sprejel potem, ko je bilo leta 2023 objavljeno, da bo Eurosistem preučil, kako bi se finančne transakcije velikih vrednosti, evidentirane na platformah DLT, lahko poravnavale v centralnobančnem denarju. Gre za del širših prizadevanj, s katerimi želi Eurosistem zagotoviti, da dogajanja na področju centralnobančnega denarja sledijo digitalnim inovacijam pri plačilih velikih vrednosti in plačilih malih vrednosti ter k njim prispevajo, ter da centralnobančni denar ostaja denarno sidro, ki podpira stabilnost, integracijo in učinkovitost evropskega finančnega sistema in plačilnega sistema.

Sporazuma o udeležbi valute z Danmarks Nationalbank in Sveriges riksbank

Svet ECB je 5. marca 2024 odobril dva sporazuma o uporabi sistema T2 in storitve poravnave takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS) s strani centralne banke Danmarks Nationalbank ter spremenjeni sporazum o uporabi storitve TIPS s strani centralne banke Sveriges riksbank. Prva dva sporazuma formalizirata vključitev centralne banke Danmarks Nationalbank v sistem T2 in storitev TIPS, pri čemer je migracija danske krone na ti dve storitvi sistema TARGET predvidena tekom leta 2025. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB. Spremembe sporazuma med centralnimi bankami Eurosistema in centralno banko Sveriges riksbank so bile potrebne, da bi bilo besedilo sporazuma usklajeno z besedilom novejšega sporazuma s centralno banko Danmarks Nationalbank.

Posodobljena strategija pregleda nad kibernetsko odpornostjo infrastruktur finančnega trga

Svet ECB je 28. marca 2024 odobril posodobitev strategije Eurosistema za kibernetsko odpornost, ki jo je pripravil Odbor za tržno infrastrukturo in plačila. Posodobitev je bila potrebna zaradi sprememb v okolju kibernetskih groženj, izkušenj, pridobljenih pri uporabi prvotne strategije od njenega sprejetja v letu 2017, in dogajanj na področju mednarodnih smernic. Namen strategije je zagotoviti enoten in celosten pristop k obravnavi kibernetskih tveganj, s katerimi se soočajo infrastrukture finančnega trga. Posodobljena različica bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Uspešna uvedba storitve izdajanja EU

Svet ECB se je 5. aprila 2024 seznanil z najnovejšimi informacijami o stanju storitve izdajanja EU (EIS), s katero je potrdil uspešno uvedbo te storitve v januarju 2024 ter njeno skladnost z načeli, določenimi v memorandumu o soglasju, ki so ga julija 2022 podpisali Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ECB (v imenu Eurosistema) in Evropska komisija. Ureditev EIS so te institucije vzpostavile zato, da bi Evropski komisiji olajšala izdajanje in poravnavo dolžniških vrednostnih papirjev, pri čemer ECB deluje kot fiskalni in plačilni agent. Podrobnejše informacije o EIS so na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o enotnem zakladniškem računu, ki ga upravlja centralna banka Magyar Nemzeti Bank, in pristojnostih nadzornega sveta centralne banke Magyar Nemzeti Bank

Svet ECB je 26. februarja 2024 Mnenje CON/2024/5 sprejel na zahtevo madžarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o pristojnostih centralne banke Hrvatska narodna banka v zvezi s članstvom Hrvaške v Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 26. februarja 2024 Mnenje CON/2024/6 sprejel na zahtevo hrvaškega ministra za finance.

Mnenje ECB o zaokroževanju pri gotovinskih plačilih

Svet ECB je 4. marca 2024 Mnenje CON/2024/7 sprejel na zahtevo estonskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zahtevi za kreditne institucije, da zagotovijo minimalno gotovinsko infrastrukturo

Svet ECB je 7. marca 2024 Mnenje CON/2024/8 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za finance.

Mnenje ECB o povečanju kvote Avstrije v Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 19. marca 2024 Mnenje CON/2024/9 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB podpori posojilojemalcem in odlogu plačila hipotekarnih posojil

Svet ECB je 8. aprila 2024 Mnenje CON/2024/10 sprejel na zahtevo predsednika poljskega parlamenta.

Upravljanje in vodenje

Objava razveljavljenih nejavnih pravnih aktov o razporeditvi tveganj v zvezi z izgubami

Svet ECB je 27. februarja 2024 v okviru nadaljnjega ukrepanja na podlagi zahteve za dostop javnosti do dokumentov ECB sklenil, da je za več razveljavljenih nejavnih sklepov ECB o razporeditvi tveganj v zvezi z izgubami, ki izhajajo iz operacij denarne politike (ECB/1998/NP29, ECB/2003/NP13, ECB/2008/NP23 in ECB/2010/NP01), mogoče odpraviti zaupnost, saj večina v njih vsebovanih določb ni več del denarne politike in operativnega okvira ECB, zato njihovo razkritje ne bi ogrozilo nemotenega delovanja in učinkovitosti denarne politike ECB. Ti pravni akti bodo javno dostopni prek javnega registra dokumentov ECB.

Triletni pregled mandata Revizijskega odbora

Svet ECB je 20. marca 2024 odobril revidirani mandat Revizijskega odbora, potem ko je odbor opravil četrti pregled od svoje ustanovitve v letu 2007. V revidirani mandat, ki bo v vseh jezikih EU kmalu objavljen na spletnem mestu ECB, je bila vključena izrecna omemba tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami.

Statistika

Memoranduma o soglasju o skupnem odboru za poročanje bank in o skupnem okviru za upravljanja modela podatkovnih točk

Svet ECB je 14. marca 2024 odobril memorandum o soglasju med ECB in Evropskim bančnim organom (EBA) o ustanovitvi skupnega odbora za poročanje bank ter memorandum o soglasju med EBA, ECB in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) o vzpostavitvi skupnega okvira za upravljanje modela podatkovnih točk. Člen 430c uredbe o kapitalskih zahtevah omenja ustanovitev takega skupnega odbora, v katerega naj bi bila vključena vsaj EBA in Evropski sistem centralnih bank (ESCB), za razvoj in izvajanje integriranega sistema poročanja za zbiranje statističnih in bonitetnih podatkov ter podatkov o reševanju, s ciljem zmanjšati stroške poročanja in povečati učinkovitost postopka poročanja. Oba memoranduma o soglasju sta skupaj s sporočilom za javnost objavljena na spletnem mestu ECB.

Nadaljnji rezultati dopolnilne ocene stroškov in koristi integriranega okvira poročanja (IReF)

Svet ECB se je 28. marca 2024 seznanil še z dvema poročiloma, v katerih so predstavljeni dodatni rezultati dopolnilne ocene stroškov in koristi projekta IReF, in sicer s poročilom o »dodatni analitični vrednosti in operativnih vidikih« in s poročilom o »tesnejši usklajenosti s FINREP solo«. Obe poročili sta skupaj z ustrezno posodobljeno različico splošnega preglednega pojasnila o Eurosistemovem okviru IReF na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2023

Svet ECB je 5. marca 2024 potrdil Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2023, pripravljeno v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1024/2013 (»uredba o EMN«), ter odobril njegovo objavo in predložitev Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji, Euroskupini in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic. Poročilo je bilo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavljeno 21. marca 2024, predsednica Nadzornega odbora pa ga je istega dne predstavila Evropskemu parlamentu.

Sklep ECB o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor, ki jih ECB zaračuna za leto 2023

Svet ECB je 8. marca 2024 sprejel Sklep ECB/2024/8 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2023.

Memorandum o soglasju med ECB in Comisión Nacional del Mercado de Valores

Svet ECB 19. marca 2024 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri memorandum o soglasju med ECB in španskim nacionalnim odborom za trg vrednostnih papirjev Comisión Nacional del Mercado de Valores. V skladu z običajno prakso je bil memorandum o soglasju potem, ko so ga podpisale vse strani, objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Izbira predstavnikov ECB v Nadzorni odbor

Svet ECB je 26. marca 2024 odobril razpis za izbor predstavnikov ECB v Nadzornem odboru, ker se bo mandat treh sedanjih predstavnikov ECB iztekel pred koncem leta 2024. Razpis je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Vodnik ECB o učinkovitem agregiranju podatkov o tveganjih in poročanju o tveganjih

Svet ECB 2. aprila 2024 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da po zaključku javnega posvetovanja objavi končno različico Vodnika ECB o učinkovitem agregiranju podatkov o tveganjih in poročanja o tveganjih ter poročila o odzivih na posvetovanje. Oba dokumenta bosta kmalu objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije