Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának (kamatdöntéseken kívüli) döntései

2024. március–április

2024. április 12.

Külső kommunikáció

A Kormányzótanács közleménye a tőkepiaci unióról

A Kormányzótanács 2024. március 7-én elfogadott egy közleményt a tőkepiaci unió (CMU) előmozdításáról, amelyet ugyanezen a napon tettek közzé az EKB honlapján. A nyilatkozatban hangsúlyozza azokat a nyomós okokat, amelyek miatt a projektet támogatásra és továbbfejlesztésre érdemesnek tartja, valamint kitér a tőkepiaci unió cselekvési tervében foglalt több olyan kulcsfontosságú kezdeményezésre, amelyeket az eurorendszer prioritásnak tekint.

Az EKB bankfelügyelete 2025 végéig átköltözik a frankfurti Gallileo épületbe

Az EKB 2024. március 12-én bejelentette, hogy aláírt – a Kormányzótanács által korábban jóváhagyott – bérleti szerződést a frankfurti Gallileo épülettel kapcsolatban, amelybe az EKB bankfelügyeletének személyzete 2025 végéig átköltözik. Bejelentette továbbá, hogy a Japan Center bérleti szerződését 2028 végéig meghosszabbították. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az EKB 2023. évi Éves jelentése

2024. április 5-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB 2023. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága elé terjesztünk, majd 2024. április 18-án az EU 23 hivatalos nyelvén közzéteszünk az EKB honlapján.

Monetáris politika

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki tiszteletben tartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az EKB feladata ellenőrizni, hogy az uniós központi bankok megfelelnek-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseknek. Az EKB Kormányzótanácsa ennek megfelelően 2024. március 7-én jóváhagyta a 2023-ra vonatkozó ellenőrző jelentést. Erről további tájékoztatás az EKB honlapján 2024. április 18-án megjelenő 2023. évi Éves jelentés külön fejezetében található.

Piaci műveletek

A monetáris politika megvalósítását szolgáló működési keret felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2024. március 13-án tudomásul vette a monetáris politika végrehajtásának működési keretére vonatkozó, 2022 decemberében megkezdett felülvizsgálat eredményét, és jóváhagyta a keretrendszer módosításait annak biztosítása érdekében, hogy a monetáris politikai döntések végrehajtása az eurorendszer mérlegének normalizálódásával párhuzamosan eredményes, teherbíró, rugalmas és hatékony maradjon. A változásokat egy külön közleményben ismerteti, amelyet a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt közzétettünk az EKB honlapján.

Az elfogadható szabályozatlan piacok és az eurorendszer fedezeti keretrendszerében elismert ügynökségek jegyzékeinek éves felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2024. március 14-én úgy döntött, hogy a jegyzékek éves felülvizsgálatát követően változatlanul hagyja az EKB által elfogadott nem szabályozott piacok jegyzékét és az olyan kibocsátók jegyzékét, amelyeket az EKB az eurorendszer fedezeti rendszerében való részvételre jogosult ügynökségként elismer. Arról is döntött, hogy a vonatkozó mennyiségi kritériumoknak való megfelelés nyomán az Investitionsbank Berlint egy kedvezőbb haircut-kategóriába sorolja. Az aktuális jegyzékek megtekinthetők az EKB honlapján.

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

Az EKB válasza az Európai Gazdasági Térség kereskedelmiingatlan-szektorában fennálló sérülékenységekről szóló ERKT/2022/9 ajánlásra

A Kormányzótanács 2024. március 15-én jóváhagyta az EKB válaszát, amelynek tárgya az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) által az Európai Gazdasági Térség kereskedelmiingatlan-szektorában fennálló sérülékenységekről kiadott ERKT/2022/9 ajánlásának utánkövetése. A válaszban megerősíti, hogy az EKB tökéletesen megfelel „a kereskedelmiingatlan-piacból eredő rendszerszintű kockázatok nyomon követésének javításáról” szóló A. ajánlásnak.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A nagybani jegybankpénzes kiegyenlítést segítő új technológiák

A Kormányzótanács 2024. március 1-jén jóváhagyta annak a feltáró munkának az elindítását, amely a 2024 májusa és novembere között esedékes nagybani jegybankpénzes kiegyenlítést segítő technológiákra, a kapcsolódó működési és jogi keretekre, valamint a 2024 májusában kezdődő próbák és kísérletek első hullámában részt vevő piaci szereplők és piaci elosztott főkönyvi technológia (DLT) üzemeltetők jegyzékeire irányul. A kapcsolódó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható. A szóban forgó döntések a 2023-as bejelentést követik, miszerint az eurorendszer megvizsgálja, hogyan lehetne a DLT-platformokon jegyzett nagybani pénzügyi tranzakciókat jegybankpénzben kiegyenlíteni azon tágabb erőfeszítései részeként, hogy a jegybankpénz alakulása lépést tudjon tartani és hozzájáruljon a nagy és kis összegű fizetésforgalom digitális innovációjához, valamint hogy olyan monetáris horgony maradjon, amely támogatja az európai pénzügyi és fizetési rendszerek stabilitását, integrációját és hatékonyságát.

Devizarészvételi megállapodások a Danmarks Nationalbankkal és a Sveriges Riksbankkal

A Kormányzótanács 2024. március 5-én két megállapodást hagyott jóvá a T2 rendszer és a TARGET azonnali fizetéselszámolási (TIPS) szolgáltatás Danmarks Nationalbank általi használatáról, valamint egy felülvizsgált megállapodást a TIPS Sveriges Riksbank általi használatáról. Az első két megállapodás hivatalossá teszi a Danmarks Nationalbank T2-be és TIPS-be való belépését, a dán korona ezen két TARGET-szolgáltatásba való átállásával, amelyre a tervek szerint 2025 folyamán kerül sor. A kapcsolódó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható. Az eurorendszer központi bankjai és a Sveriges Riksbank közötti megállapodás módosításai biztosítják a Danmarks Nationalbankkal kötött újabb megállapodás szövegével való egységességet és összhangot.

A pénzügyi piaci infrastruktúrák kiberrezilienciájára vonatkozó aktualizált felvigyázói stratégia

A Kormányzótanács 2024. március 28-án jóváhagyta az eurorendszer kiberreziliencia-stratégiájának aktualizált változatát, amelyet a Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Bizottsága készített. A módosítások tükrözik a kiberfenyegetések változó környezetét, az eredeti stratégia 2017-es elfogadása óta levont tanulságokat, valamint a nemzetközi útmutatások alakulását. A stratégia célja, hogy következetes, holisztikus megközelítést biztosítson a pénzügyi piaci infrastruktúrákat fenyegető kiberkockázatok kezeléséhez. Az aktualizált változat hamarosan olvasható az EKB honlapján.

Az EU kibocsátási szolgálatának sikeres elindítása

A Kormányzótanács 2024. április 5-én tudomásul vette az EU kibocsátási szolgálat (EIS) státuszának aktualizált változatát, és megerősítette, hogy a rendszer 2024 januárjában sikeresen elindult, és megfelel a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, az EKB (az eurorendszer képviseletében) és az Európai Bizottság által 2022 júliusában aláírt egyetértési megállapodásban meghatározott elveknek. Az EIS-t azzal a céllal hozták létre, hogy megkönnyítse a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Európai Bizottság általi kibocsátását és kiegyenlítését. A EIS-sel kapcsolatban bővebb információk érhetők el az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB vélemény a Magyar Nemzeti Bank által vezetett kincstári egységes számláról és a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának hatásköréről

A Kormányzótanács 2024. február 26-án elfogadta a CON/2024/5 véleményt, amelyet a magyar pénzügyminiszter megkeresése alapján adott ki.

EKB vélemény a Hrvatska narodna banka hatásköréről Horvátországnak a Nemzetközi Valutaalapban betöltött tagságával összefüggésben

A Kormányzótanács 2024. február 26-án elfogadta a CON/2024/6 véleményt, amelyet a horvát pénzügyminiszter megkeresése alapján adott ki.

EKB vélemény a készpénzfizetések során alkalmazott kerekítésről

A Kormányzótanács 2024. március 4-én elfogadta a CON/2024/7 véleményt, amelyet az észt pénzügyminisztérium megkeresése alapján adott ki.

EKB vélemény a minimális készpénzforgalmi infrastruktúra hitelintézetek általi biztosításának előírásáról

A Kormányzótanács 2024. március 7-én elfogadta a CON/2024/8 véleményt, amelyet a holland pénzügyminiszter megkeresése alapján adott ki.

EKB vélemény Ausztria Nemzetközi Valutaalapban lévő kvótájának emeléséről

A Kormányzótanács 2024. március 19-én elfogadta a CON/2024/9 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium megkeresése alapján adott ki.

EKB vélemény a hitelfelvevők támogatásáról és a hiteltörlesztési moratóriumról

A Kormányzótanács 2024. április 8-án elfogadta a CON/2024/10 véleményt, amelyet a lengyel parlament marsalljának megkeresése alapján adott ki.

Szervezetirányítás

A veszteségekhez kapcsolódó kockázatok felosztásáról szóló, hatályon kívül helyezett nem nyilvános jogi aktusok közzététele

A Kormányzótanács 2024. február 27-én az EKB dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés iránti kérelem nyomán úgy határozott, hogy a monetáris politikai műveletekből eredő veszteségekhez kapcsolódó kockázatok felosztásáról szóló, több hatályon kívül helyezett, nem nyilvános EKB-határozat (EKB/1998/NP29, EKB/2003/NP13, EKB/2008/NP23 és EKB/2010/NP01) titkosítását fel lehet oldani, mivel az azokban foglalt rendelkezések többsége már nem része az EKB monetáris politikájának és működési keretének, és közzétételük nem veszélyezteti az EKB monetáris politikájának zökkenőmentes működését és eredményességét. Az érintett jogi aktusokat a nyilvánosság számára elérhetővé tesszük az EKB nyilvános dokumentumtárában.

A Számvizsgáló Bizottság megbízatásának háromévenkénti felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2024. március 20-án jóváhagyta a Számvizsgáló Bizottság módosított megbízatását, ami a Számvizsgáló Bizottság által 2007-es felállítása óta végzett negyedik felülvizsgálatot követi. A módosított megbízatás, amelyet hamarosan közzéteszünk az EU valamennyi hivatalos nyelvén az EKB honlapján, egyértelmű hivatkozást tartalmaz az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokra.

Statisztika

Egyetértési megállapodások a közös banki adatszolgáltatási bizottságról és a közös adatpontmodell-irányítási keretről

A Kormányzótanács 2024. március 14-én egyetértési megállapodást fogadott el az EKB és az Európai Bankhatóság (EBH) közötti, közös banki adatszolgáltatási bizottság létrehozásáról, valamint egyetértési megállapodást fogadott el az EBH, az EKB és az Európai Biztosítás- és a Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) közötti közös adatpontmodell-irányítási keret létrehozásáról. A tőkekövetelményekről szóló rendelet 430c. cikke utalt ilyen – legalább az EBH-t és a Központi Bankok Európai Rendszerét magában foglaló – vegyes bizottság létrehozására, amelynek feladata a statisztikai, a prudenciális és a szanálási adatokra vonatkozó integrált adatszolgáltatási rendszer kidolgozása és bevezetése azzal a céllal, hogy lefaragják az adatszolgáltatási költségeket és fokozzák a folyamat hatékonyságát. A két egyetértési megállapodás a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt megtekinthető az EKB honlapján.

Az integrált adatszolgáltatási keret (IReF) kiegészítő költség-haszon elemzésének további eredményei

A Kormányzótanács 2024. március 28-án tudomásul vett két további jelentést, amely további eredményeket mutat be az IReF-projekt kiegészítő költség-haszon értékeléséből a „további elemzési érték és működési szempontok”, valamint a „FINREP solo” adatszolgáltatáshoz való szorosabb igazodás tárgyában. Mindkét jelentés és az eurorendszer IReF-éről szóló általános áttekintő feljegyzés frissített változata megtalálható az EKB honlapján.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB éves jelentése a 2023. évi felügyeleti tevékenységéről

A Kormányzótanács 2024. március 5-én elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló, az 1024/2013/EU rendelet (az „SSM-rendelet”) 20. cikkének megfelelően elkészített, 2023. évi Éves jelentést, engedélyezte publikálását és továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Bizottság, az eurocsoport és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei részére. A jelentés 2024. március 21-én jelent meg az EKB bankfelügyeleti honlapján, az Európai Parlamentnek pedig ugyanezen a napon mutatta be a Felügyeleti Testület elnöke.

EKB határozat az EKB által a 2023-ra kivetett éves felügyeleti díjak teljes összegéről

A Kormányzótanács 2024. március 8-án elfogadta a 2023-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló EKB/2024/8 határozatot.

Egyetértési megállapodás az EKB és a Comisión Nacional del Mercado de Valores között

A Kormányzótanács 2024. március 19-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy hagyja jóvá az EKB és a Comisión Nacional del Mercado de Valores (a spanyol nemzeti értékpapír-piaci bizottság) közötti egyetértési megállapodást. A szokásos gyakorlatnak megfelelően az egyetértési megállapodás – miután minden fél aláírta – megjelent az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Az EKB képviselőinek kijelölése a Felügyeleti Testületbe

A Kormányzótanács 2024. március 26-án jóváhagyta az EKB felügyeleti testületi képviselőinek kiválasztására vonatkozó pályázati felhívást, mivel három jelenlegi tag hivatali ideje 2024 vége előtt lejár. A pályázati felhívás megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

EKB-útmutató az eredményes kockázati adatösszevonásról és kockázati adatszolgáltatásról

A Kormányzótanács 2024. április 2-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy közzétegye az eredményes kockázati adatösszevonásról és kockázati adatszolgáltatásról szóló EKB-útmutató és a visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozat végleges változatait a vonatkozó nyilvános konzultáció lezárása nyomán. Mindkét dokumentumot hamarosan közzétesszük az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok