Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie-aprilie 2024

12 aprilie 2024

Comunicare externă

Declarația Consiliului guvernatorilor privind uniunea piețelor de capital

La data de 7 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat o declarație privind înregistrarea de progrese în ceea ce privește uniunea piețelor de capital, care a fost publicată pe website-ul BCE în aceeași zi. Declarația evidențiază motivele temeinice identificate de Consiliul guvernatorilor pentru a susține și a optimiza acest proiect și descrie o serie de inițiative-cheie din planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital pe care Eurosistemul le consideră prioritare.

Supravegherea bancară a BCE se va muta, până la sfârșitul anului 2025, în clădirea Gallileo din Frankfurt

La data de 12 martie 2024, BCE a anunțat semnarea unui contract de închiriere, aprobat anterior de Consiliul guvernatorilor, pentru clădirea Gallileo din Frankfurt, în care personalul Supravegherii bancare a BCE se va muta până la sfârșitul anului 2025. De asemenea, BCE a anunțat prelungirea contractului de închiriere pentru clădirea Japan Center până la sfârșitul anului 2028. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Raportul anual 2023 al BCE

La data de 5 aprilie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2023 al BCE, care va fi prezentat Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European și va fi publicat pe website-ul BCE în 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene la data de 18 aprilie 2024.

Politică monetară

Respectarea de către băncile centrale a interdicțiilor privind finanțarea monetară și accesul privilegiat

La data de 7 martie 2024, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicțiilor menționate la articolele 123 și 124 din TFUE și în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul de monitorizare pentru anul 2023. Informații suplimentare pe această temă vor fi disponibile într-o secțiune specială a Raportului anual 2023 al BCE, care va fi publicat pe website-ul BCE la data de 18 aprilie 2024.

Operațiuni de piață

Evaluarea cadrului operațional de implementare a politicii monetare

La data de 13 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a luat notă de rezultatul evaluării, lansată în decembrie 2022, a cadrului operațional de punere în aplicare a politicii monetare și a aprobat o serie de modificări ale cadrului pentru a asigura că punerea în aplicare a deciziilor sale de politică monetară rămâne eficace, robustă, flexibilă și eficientă, pe fondul normalizării bilanțului Eurosistemului. Aceste modificări sunt explicate într-o declarație specială, care a fost publicată pe website-ul BCE, alături de un comunicat de presă pe această temă.

Evaluarea anuală a listei piețelor nereglementate acceptabile și a listei agențiilor recunoscute la nivelul cadrului de garantare al Eurosistemului

La data de 14 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a decis, în urma evaluării anuale a acestor liste, să mențină nemodificată lista piețelor nereglementate acceptate de BCE și lista emitenților recunoscuți de BCE ca agenții eligibile pentru participarea la cadrul de garantare al Eurosistemului. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să încadreze Investitionsbank Berlin într-o categorie mai favorabilă de marje de ajustare a valorii, în urma conformării acesteia la criteriile cantitative relevante. Listele actuale sunt disponibile pe website-ul BCE.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Răspunsul BCE la Recomandarea CERS/2022/9 privind vulnerabilitățile din sectorul imobiliar comercial din Spațiul Economic European

La data de 15 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul BCE la măsurile adoptate în urma Recomandării CERS/2022/9 a Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) privind vulnerabilitățile din sectorul imobiliar comercial din Spațiul Economic European. Răspunsul confirmă că BCE respectă pe deplin „Recomandarea A – Îmbunătățirea monitorizării riscurilor sistemice care decurg din piața BIC”.

Infrastructura pieței și plăți

Noi tehnologii pentru serviciile de decontare interbancară în banii băncii centrale

La data de 1 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unor lucrări de explorare privind noi tehnologii pentru decontare interbancară în banii băncii centrale, prevăzute să se desfășoare în perioada mai-noiembrie 2024, cadrele operaționale și juridice aferente, precum și lista participanților pe piață și a operatorilor de piață bazați pe tehnologia registrelor distribuite (distributed ledger technology – DLT) care vor participa la prima rundă de teste și experimente care vor începe în luna mai 2024. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. Aceste decizii urmează anunțului din 2023 privind intenția Eurosistemului de a analiza modul în care tranzacțiile financiare interbancare înregistrate pe platformele bazate pe tehnologia registrelor distribuite ar putea fi decontate în banii băncii centrale, ca parte a eforturilor sale mai ample de a asigura că evoluțiile banilor băncii centrale țin pasul cu inovația digitală în domeniul plăților interbancare și al plăților de mică valoare și contribuie la aceasta, precum și că banii băncii centrale rămân o ancoră monetară care sprijină stabilitatea, integrarea și eficiența sistemului financiar și a sistemului de plăți la nivel european.

Acorduri de participare monetară cu Danmarks Nationalbank și Sveriges riksbank

La data de 5 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat două acorduri privind utilizarea de către Danmarks Nationalbank a sistemului T2 și a serviciului de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS), precum și un acord revizuit privind utilizarea TIPS de către Sveriges riksbank. Primele două acorduri formalizează integrarea Danmarks Nationalbank în T2 și TIPS, migrarea coroanei daneze la aceste două servicii TARGET fiind prevăzută să aibă loc în cursul anului 2025. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. Revizuirile acordului între băncile centrale din Eurosistem și Sveriges riksbank asigură alinierea și consecvența cu textul acordului încheiat mai recent cu Danmarks Nationalbank.

Strategia de supraveghere actualizată privind reziliența cibernetică a infrastructurilor piețelor financiare

La data de 28 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat o actualizare a strategiei Eurosistemului privind reziliența cibernetică, elaborată de Comitetul pentru infrastructura pieței și plăți. Revizuirile reflectă evoluția peisajului amenințărilor cibernetice, învățămintele desprinse din aplicarea strategiei inițiale de la adoptarea acesteia în 2017 și evoluțiile în domeniul orientărilor internaționale. Scopul strategiei este acela de a oferi o abordare consecventă și holistică cu privire la combaterea riscurilor cibernetice cu care se confruntă infrastructurile piețelor financiare. Versiunea actualizată va fi disponibilă în curând pe website-ul BCE.

Lansarea cu succes a serviciului de emisiune al UE

La data de 5 aprilie 2024, Consiliul guvernatorilor a luat notă de o actualizare a situației serviciului de emisiune al UE (EU issuance service – EIS), confirmând lansarea sa cu succes în luna ianuarie 2024 și respectarea principiilor prevăzute în memorandumul de înțelegere semnat de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, BCE (în numele Eurosistemului) și Comisia Europeană în luna iulie 2022. EIS este un mecanism creat de aceste instituții pentru a facilita emiterea și decontarea titlurilor de natura datoriei de către Comisia Europeană, pentru care BCE acționează ca agent fiscal și de plată. Mai multe informații despre EIS sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la contul unic de trezorerie gestionat de Magyar Nemzeti Bank și competențele Consiliului de supraveghere al Magyar Nemzeti Bank

La data de 26 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/5, la solicitarea ministrului finanțelor din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la competențele Hrvatska narodna banka legate de calitatea Croației de membru al Fondului Monetar Internațional

La data de 26 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/6, la solicitarea ministrului finanțelor din Croația.

Avizul BCE cu privire la rotunjirea plăților cu numerar

La data de 4 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/7, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Estonia.

Avizul BCE cu privire la obligarea instituțiilor de credit să ofere o infrastructură minimă pentru numerar

La data de 7 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/8, la solicitarea ministrului finanțelor din Țările de Jos.

Avizul BCE cu privire la majorarea cotei de participare a Austriei la Fondul Monetar Internațional

La data de 19 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/9, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la sprijinirea debitorilor și amânări la plată pentru creditele ipotecare

La data de 8 aprilie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2024/10, la solicitarea președintelui Parlamentului polonez.

Guvernanță corporativă

Publicarea unor acte juridice fără caracter public abrogate privind repartizarea riscurilor legate de pierderi

La data de 27 februarie 2024, Consiliul guvernatorilor a decis, ca urmare a unei cereri de acces public la documente ale BCE, că mai multe decizii fără caracter public abrogate ale BCE referitoare la alocarea riscurilor legate de pierderile generate de operațiunile de politică monetară (BCE/1998/NP29, BCE/2003/NP13, BCE/2008/NP23 și BCE/2010/NP01) puteau fi declasificate, întrucât, în cea mai mare parte, dispozițiile cuprinse în acestea nu mai făceau parte din cadrul operațional și de politică monetară al BCE, iar divulgarea lor nu ar pune în pericol buna funcționare și eficacitatea politicii monetare a BCE. Actele juridice respective vor fi puse la dispoziția publicului prin intermediul Registrului public de documente al BCE.

Evaluarea trienală a mandatului Comitetului de audit

La data de 20 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat un mandat revizuit al Comitetului de audit, în urma celei de-a patra evaluări efectuate de Comitetul de audit de la înființarea sa în 2007. O trimitere explicită la riscurile legate de schimbările climatice a fost inclusă în mandatul revizuit, care va fi publicat în timp util, în toate limbile UE, pe website-ul BCE.

Statistică

Memorandumuri de înțelegere privind Comitetul comun de raportare bancară și cadrul comun de guvernanță a Modelului privind punctele de date

La data de 14 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat un memorandum de înțelegere privind înființarea Comitetului comun de raportare bancară între BCE și Autoritatea bancară europeană (ABE) și un memorandum de înțelegere privind instituirea unui cadru comun de guvernanță a Modelului privind punctele de date între ABE, BCE și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA). Articolul 430c din Regulamentul privind cerințele de capital a făcut trimitere la instituirea unui astfel de comitet comun, incluzând cel puțin ABE și Sistemul European al Băncilor Centrale, în vederea elaborării și a punerii în aplicare a unui sistem integrat de raportare a datelor statistice, prudențiale și de rezoluție care vizează reducerea costurilor de raportare și creșterea eficienței procesului de raportare. Ambele memorandumuri sunt disponibile pe website-ul BCE, alături de un comunicat de presă pe aceeași temă.

Rezultate suplimentare ale evaluării complementare a costurilor și beneficiilor cadrului de raportare integrată (Integrated Reporting Framework – IReF)

La data de 28 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a luat notă de alte două rapoarte care prezintă rezultate suplimentare ale evaluării complementare a costurilor și beneficiilor proiectului IReF privind „valoarea analitică și aspectele operaționale suplimentare” și, respectiv, „o mai bună aliniere la FINREP individuale”. Ambele rapoarte, alături de o versiune actualizată în consecință a notei de prezentare generală privind proiectul IReF al Eurosistemului, sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară a BCE

Raportul anual 2023 al BCE privind activitățile de supraveghere

La data de 5 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2023 al BCE privind activitățile de supraveghere, întocmit în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 („Regulamentul privind MUS”), și a autorizat publicarea și transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliu, Comisia Europeană, Eurogrup și parlamentele naționale ale statelor membre participante. Raportul a fost publicat pe website-ul BCE privind supravegherea bancară la data de 21 martie 2024 și a fost prezentat, în aceeași zi, de către președintele Consiliului de supraveghere în fața Parlamentului European.

Decizia BCE privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere care trebuie percepute de BCE pentru 2023

La data de 8 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2024/8 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2023.

Memorandum de înțelegere între BCE și Comisión Nacional del Mercado de Valores

La data de 19 martie 2024, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba un memorandum de înțelegere între BCE și Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisia națională a pieței valorilor mobiliare din Spania. În conformitate cu practica standard, memorandumul de înțelegere, odată semnat de toate părțile, a fost publicat pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Selectarea unor reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere

La data de 26 martie 2024, Consiliul guvernatorilor a aprobat anunțul de post vacant pentru selectarea unor reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere, având în vedere încetarea mandatului a trei dintre membrii săi actuali înainte de sfârșitul anului 2024. Anunțul este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Ghidul BCE privind agregarea eficace a datelor referitoare la riscuri și raportarea riscurilor

La data de 2 aprilie 2024, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica versiunile finale ale Ghidului BCE privind agregarea eficace a datelor referitoare la riscuri și raportarea riscurilor, precum și sinteza reacțiilor primite în urma încheierii consultării publice conexe. Ambele documente vor fi publicate în timp util pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media