Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars–april 2024

12 april 2024

Extern kommunikation

ECB-rådets uttalande om kapitalmarknadsunionen

Den 7 mars 2024 godkände ECB-rådet ett uttalande om att gå vidare med kapitalmarknadsunionen, vilken samma dag publicerades på ECB:s webbplats. I uttalandet belyses de starka skäl som ECB-rådet ser för att stödja och förbättra detta projekt. Vidare beskrivs ett antal viktiga initiativ i handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen som Eurosystemet anser vara prioriteringar.

ECB:s banktillsynens flytt till Gallileo-byggnaden i Frankfurt före utgången av 2025

Den 12 mars 2024 meddelade ECB att man hade undertecknat ett hyreskontrakt, som tidigare godkänts av ECB-rådet, för Gallileo-byggnaden i Frankfurt till vilken personal från ECB:s banktillsyn kommer att flytta till slutet av 2025. Vidare meddelades att hyresavtalet för Japan Center har förlängts till slutet av 2028. Ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

ECB:s årsrapport 2023

Den 5 april 2024 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2023. Rapporten kommer att överlämnas till Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor och publiceras på ECB:s webbplats på 23 av Europeiska unionens officiella språk den 18 april 2024.

Penningpolitik

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

Den 7 mars 2024 godkände ECB-rådet efterlevnadsrapporten för år 2023. Rapporten upprättas i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), i vilket ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i FEUF, och i därtill relaterade förordningar. Ytterligare information finns i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2023, som publiceras på ECB:s webbplats den 18 april 2024.

Marknadsoperationer

Översyn av det operativa styrsystemet för genomförandet av penningpolitiken

Den 13 mars 2024 tog ECB-rådet del av resultatet av den översyn av det penningpolitiska styrsystemet som inleddes i december 2022 och godkände ändringar i ramverket för att säkerställa att genomförandet av de penningpolitiska besluten har fortsatt genomslagskraft, robusthet, flexibilitet och ffektivitet i takt med att Eurosystemets balansräkning normaliseras. Dessa ändringar förklaras i ett särskilt uttalande som publicerades på ECB:s webbplats tillsammans med ett pressmeddelande.

Årlig granskning av listan över godtagbara icke-reglerade marknader samt av listan över godkända agenturer i Eurosystemets ramverk för säkerheter

Efter den årliga granskningen av dessa listor beslutade ECB-rådet den 14 mars 2024 att inte ändra listan över icke reglerade marknader som godtas av ECB och listan över emittenter som av ECB godkänts som agenturer och som är godkända för deltagande i Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter. ECB-rådet beslutade också att Investitionsbank Berlin ska tilldelas en mer gynnsam avdragskategori eftersom den uppfyller de relevanta kvantitativa kriterierna. Gällande listor finns på ECB:s webbplats.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

ECB:s respons till rekommendation ESRB/2022/9 om sårbarheter inom sektorn kommersiella fastigheter i europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Den 15 mars 2024 godkände ECB-rådet ECB:s reaktion på uppföljningen av Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rekommendation ESRB/2022/9 om sårbarheter inom sektorn kommersiella fastigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Svaret bekräftar att ECB helt uppfyller rekommendation A om förbättring av övervakningen av systemrisker som utgår från marknaden kommersiella fastigheter.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ny teknik för avvecklingstjänster av centralbankspengar

Den 1 mars 2024 godkände ECB-rådet inledandet av ett sonderande arbete med ny teknik för avveckling av centralbankspengar i grossistledet från maj till november 2024, relaterade operativa och rättsliga ramar samt listan över marknadsaktörer och marknadsoperatörer med teknik för distribuerade liggare som kommer att delta i den första vågen av försök och experiment som inleds i maj 2024. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats. Dessa beslut följer på tillkännagivandet 2023 att Eurosystemet skulle undersöka hur stora finansiella transaktioner som registreras på DLT-plattformar skulle kunna avvecklas i centralbankspengar, som ett led i sitt bredare arbete för att säkerställa att utvecklingen i centralbankspengar håller jämna steg med och bidrar till digital innovation inom grossist- och massbetalningar samt att centralbankspengar förblir ett monetärt ankare som stöder stabiliteten, integrationen och effektiviteten i det europeiska finansiella systemet och betalningssystemet.

Valutaavtal med Danmarks Nationalbank och Sveriges riksbank

Den 5 mars 2024 godkände ECB-rådet två avtal om Danmarks Nationalbanks användning av T2 och tjänsten TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), samt ett reviderat avtal om Sveriges riksbanks användning av TIPS. I de två första avtalen formaliseras introduktionen av Danmarks Nationalbank till T2 och TIPS med den danska kronans migrering till dessa två Target-tjänster som planeras äga rum under 2025. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats. Revideringarna av avtalet mellan centralbankerna i Eurosystemet och Sveriges riksbank säkerställer anpassning till och överensstämmelse med texten i det senaste avtalet med Danmarks Nationalbank.

Uppdaterad tillsynsstrategi för cyberresiliens för finansiella infrastrukturer

Den 28 mars 2024 godkände ECB-rådet en uppdatering av Eurosystemets strategi för cyberresiliens, som utarbetats av kommittén för marknadsinfrastruktur och betalningar. Revideringarna återspeglar de föränderliga cyberhoten, lärdomarna från tillämpningen av den ursprungliga strategin sedan antagandet 2017 samt utvecklingen på området för internationell vägledning. Syftet med strategin är att tillhandahålla en helhetssyn för att hantera cyberrisker som finansmarknadsinfrastrukturer ställs inför. Den uppdaterade versionen kommer snart att publiceras på ECB:s webbplats.

Framgångsrik lansering av EU:s emissionstjänst

Den 5 april 2024 tog ECB-rådet del av en uppdatering om statusen för EU:s emissionstjänst (EIS), som bekräftade att den framgångsrikt lanserades i januari 2024 och att den uppfyller principerna i det samförståndsavtal som undertecknades av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ECB (på Eurosystemets vägnar) och Europeiska kommissionen i juli 2022. EIS är ett arrangemang som inrättats av dessa institutioner för att underlätta Europeiska kommissionens utgivning och avveckling av skuldförbindelser för vilka ECB agerar som fiskalt ombud och betalningsombud. Mer information om EIS finns tillgänglig på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om det statliga konto som administreras av Magyar Nemzeti Bank och vilka behörigheter Magyar Nemzeti Banks styrelse har

Den 26 februari 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/5 på begäran av Ungerns finansminister.

ECB:s yttrande om Hrvatska narodna bankas behörigheter i samband med Kroatiens medlemskap i IMF

Den 26 februari 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/6 på begäran av Kroatiens finansminister.

ECB:s yttrande om hur kontantbetalningar avrundas

Den 4 mars 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/7 på begäran av finansministeriet i Estland.

ECB:s yttrande om krav på kreditinstitut att tillhandahålla en grundläggande infrastruktur för kontanter

Den 7 mars 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/8 på begäran av Nederländernas finansminister.

ECB:s yttrande om en ökning av Österrikes IMF-kvot

Den 19 mars 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/9 på begäran av det österrikiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om stöd för låntagare och uppskov med bolånebetalningar

Den 8 april 2024 antog ECB-rådet yttrande CON/2024/10 på begäran av det polska parlamentet.

Organisationsstyrning

Offentliggörande av upphävda icke-offentliga rättsakter om fördelning av risker i samband med förluster

Som uppföljning av en begäran om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar beslutade ECB-rådet den 27 februari 2024 att flera icke-offentliga ECB-beslut om fördelning av risker avseende förluster från penningpolitiska transaktioner (ECB/1998/NP29, ECB/2003/NP13, ECB/2008/NP23 och ECB/2010/NP01) kunde hävas eftersom de flesta av bestämmelserna i dessa inte längre var en del av ECB:s penningpolitiska och operativa ramverk och att offentliggörandet av dem inte skulle äventyra en smidig funktion och effektivitet i ECB:s penningpolitik. De berörda rättsakterna kommer att offentliggöras via ECB:s offentliga register över handlingar.

Revidering av revisionskommitténs mandat vart tredje år

Den 20 mars 2024 godkände ECB-rådet ett reviderat mandat för revisionskommittén, efter den fjärde granskning som utförts av revisionskommittén, sedan inrättandet 2007. En uttrycklig hänvisning till risker i samband med klimatförändringar har införts i det reviderade mandatet, som framöver kommer att publiceras på ECB:s webbplats på samtliga EU-språk.

Statistik

Samförståndsavtal om kommittén för gemensam bankrapportering och om ramen för styrning av gemensamma datapunktsmodeller

Den 14 mars 2024 godkände ECB-rådet ett samförståndsavtal mellan ECB och Europeiska bankmyndigheten (EBA) om inrättande av en kommitté för gemensam bankrapportering och ett samförståndsavtal om inrättandet av en gemensam ram för styrning av gemensamma datapunktsmodeller mellan EBA, ECB och Eiopa (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten). I artikel 430c i kapitalkravsförordningen hänvisas till inrättandet av en sådan gemensam kommitté, som åtminstone omfattar EBA och Europeiska centralbankssystemet, för utveckling och genomförande av ett integrerat rapporteringssystem för statistiska uppgifter, tillsyns- och resolutionsuppgifter i syfte att minska rapporteringskostnaderna och öka effektiviteten i rapporteringsprocessen. Båda samförståndsavtalen och ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Den integrerade rapporteringsramen (IReF): kompletterande kostnads-nyttoanalys

Den 28 mars 2024 tog ECB-rådet del av ytterligare två rapporter om ytterligare resultat från den kompletterande kostnads-nyttoanalysen av IReF-projektet om ”ytterligare analytiskt värde och operativa aspekter” respektive om en ”närmare anpassning till Finrep solo”. Båda rapporterna, tillsammans med en uppdaterad version av den allmänna översikten över Eurosystemets IReF, finns på ECB:s webbplats.

ECB:s banktillsyn

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2023

Den 5 mars 2024 antog EU-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2023, som utarbetades i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1024/2013 (SSM-förordningen), och godkände att den publiceras och överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, Europeiska kommissionen och Eurogruppen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Rapporten publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn den 21 mars 2024 och presenterades inför Europaparlamentet av tillsynsnämndens ordförande samma dag.

ECB:s beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet som ska tas ut för 2023

Den 8 mars 2024 antog ECB-rådet beslut ECB/2024/8 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2023.

Samförståndsavtal mellan ECB och Comisión Nacional del Mercado de Valores

Den 19 mars 2024 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att godkänna ett samförståndsavtal mellan ECB och Comisión Nacional del Mercado de Valores, den spanska nationella värdepappersmarknadskommissionen. I enlighet med praxis har samförståndsavtalet, så snart det undertecknats av alla parter, publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Val av ECB-företrädare i tillsynsnämnden

Den 26 mars 2024 godkände ECB-rådet meddelandet om lediga tjänster avseende ECB:s företrädare i tillsynsnämnden med anledning av att mandatperioden för tre av de nuvarande ledamöterna löper ut i slutet av 2024. Meddelandet finns tillgängligt på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s vägledning om effektiv riskdataaggregering och riskrapportering

Den 2 april 2024 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera de slutliga versionerna av ECB:s vägledning om effektiv riskdataaggregering och riskrapportering samt feedbackdokumentet efter det offentliga samrådet. Båda dokumenten kommer att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media