Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset
(muut kuin korkopäätökset)

Maalis–huhtikuu 2024

12.4.2024

Viestintä

EKP:n neuvoston lausunto pääomamarkkinaunionista

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.3.2024 pääomamarkkinaunionin edistämistä koskevan julkilausuman, joka julkaistiin EKP:n verkkosivuilla samana päivänä. Julkilausumassa tuodaan esiin syyt, joiden vuoksi neuvosto pitää hankkeen tukemista ja tehostamista tärkeänä. Lisäksi siinä kuvataan pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmaan kuuluvia keskeisiä aloitteita, joita eurojärjestelmä pitää ensisijaisina.

EKP:n pankkivalvonta muuttaa Gallileo-rakennukseen Frankfurtissa vuoden 2025 loppuun mennessä

EKP ilmoitti 12.3.2024 solmineensa Frankfurtissa sijaitsevasta Gallileo-rakennuksesta vuokrasopimuksen, jonka EKP:n neuvosto on aiemmin hyväksynyt. EKP:n pankkivalvonnan henkilöstö siirtyy Gallileo-rakennukseen vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi EKP ilmoitti, että Japan Center ‑rakennuksen vuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2028 loppuun asti. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

EKP:n vuosikertomus 2023

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.4.2024 EKP:n vuoden 2023 vuosikertomuksen, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 23:lla EU:n virallisella kielellä 18.4.2024 ja esitellään samana päivänä Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.3.2024 raportin, jossa tarkasteltiin, miten EU:n keskuspankeissa oli vuonna 2023 noudatettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjä kieltoja. Aihetta käsitellään EKP:n vuoden 2023 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 18.4.2024.

Markkinaoperaatiot

Rahapolitiikan ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu

EKP:n neuvosto tutustui 13.3.2024 joulukuussa 2022 aloitetun rahapolitiikan ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelun tuloksiin ja hyväksyi järjestelmään muutoksia sen varmistamiseksi, että EKP:n rahapoliittisten päätösten toimeenpano pysyy vaikuttavana, tarkoituksenmukaisena, joustavana ja tehokkaana, kun eurojärjestelmän taseen normalisoituminen etenee. Muutokset kuvataan julkilausumassa, joka on julkaistu EKP:n verkkosivuilla. Aiheesta on julkaistu myös lehdistötiedote.

Hyväksyttävien sääntelemättömien markkinoiden ja tunnustettujen valtiosidonnaisten laitosten luetteloiden vuositarkistus

EKP:n neuvosto päätti 14.3.2024 vuosittaisen tarkastuksen jälkeen pitää ennallaan luettelot EKP:n hyväksymistä sääntelemättömistä markkinoista ja EKP:n tunnustamista valtiosidonnaisista laitoksista, jotka voivat osallistua eurojärjestelmän vakuuskäytäntöön. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti siirtää Investitionsbank Berlin ‑pankin parempaan aliarvostusluokkaan sen jälkeen, kun pankin todettiin täyttävän asianmukaiset määrälliset kriteerit. Tämänhetkisiin luetteloihin voi tutustua EKP:n verkkosivuilla.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

EKP:n vastaus suositukseen EJRK/2022/9 liikekiinteistösektorin haavoittuvuuksista Euroopan talousalueella

EKP:n neuvosto antoi 15.3.2024 vastauksen Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) suositukseen EJRK/2022/9 perustuvista jatkotoimistaan. Suositus käsittelee liikekiinteistösektorin haavoittuvuuksia Euroopan talousalueella. Vastauksessa vahvistetaan, että EKP noudattaa kaikilta osin kohtaa ”Suositus A – Liikekiinteistömarkkinoista aiheutuvien järjestelmäriskien seurannan parantaminen”.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Uusien teknologioiden mahdollinen käyttö tukkurahoitustapahtumia koskevissa katteensiirroissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 1.3.2024 selvitystyön aloittamisen uusien teknologioiden käytöstä tukkurahoitustapahtumia koskevissa katteensiirroissa. Selvitystyö toteutetaan touko-marraskuussa 2024. Lisäksi hyväksyttiin asiaan liittyvät operationaaliset ja oikeudelliset säännöt sekä luettelo markkinaosapuolista ja hajautetun tilikirjan teknologiaan erikoistuneista markkinatoimijoista, jotka osallistuvat toukokuussa 2024 alkaviin ensimmäisen vaiheen kokeiluihin. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote. Päätökset perustuvat vuonna 2023 annettuun ilmoitukseen, jonka mukaan eurojärjestelmä ryhtyy selvittämään, miten hajautetun tilikirjan teknologiaa käyttäville alustoille kirjatut tukkurahoitustapahtumia koskevat katteensiirrot voitaisiin suorittaa keskuspankkirahassa. Selvitys on osa eurojärjestelmän laajempaa pyrkimystä varmistaa, että keskuspankkiraha pysyy digitaalisten innovaatioiden kehityksen tasalla ja voi osaltaan edistää niitä tukku- ja vähittäismaksujen saralla. Tavoitteena on myös säilyttää keskuspankkiraha rahapolitiikan kiintopisteenä, joka tukee Euroopan rahoitus- ja maksujärjestelmien vakautta, yhtenäisyyttä ja tehokasta toimintaa.

Valuuttojen osallistumista koskevat sopimukset Tanskan keskuspankin ja Ruotsin keskuspankin kanssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.3.2024 kaksi Tanskan keskuspankin kanssa tehtyä sopimusta T2-järjestelmän ja TIPS-palvelun (TARGET Instant Payment Settlement) käytöstä sekä Ruotsin keskuspankin kanssa tehdyn TIPS-palvelun käyttöä koskevan tarkistetun sopimuksen. Kahdella ensin mainitulla sopimuksella virallistetaan Tanskan keskuspankin liittyminen T2-järjestelmään ja TIPS-palveluun. Tanskan kruunu liitetään näihin kahteen TARGET-palveluun suunnitelman mukaisesti vuoden 2025 aikana. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote. Eurojärjestelmän keskuspankkien ja Ruotsin keskuspankin välisen sopimuksen tarkistuksilla sopimusteksti yhtenäistetään Tanskan keskuspankin kanssa tehdyn uudemman sopimuksen kanssa.

Rahoitusmarkkinainfrastruktuurien kyberuhkien sietokykyä koskevan valvontastrategian päivitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.3.2024 päivityksen eurojärjestelmän kyberuhkien sietokykyä koskevaan strategiaan, jonka on laatinut markkinainfrastruktuuri- ja maksujärjestelmäkomitea. Päivityksissä on otettu huomioon kyberuhkaympäristön jatkuva kehittyminen, alkuperäisen strategian soveltamisesta saadut kokemukset vuodesta 2017 asti sekä kansainvälisen ohjeistuksen muutokset. Strategian tavoitteena on tarjota johdonmukainen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa, jolla voidaan puuttua rahoitusmarkkinainfrastruktuureihin kohdistuviin kyberriskeihin. Päivitetty strategia julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

EU:n liikkeeseenlaskupalvelun toiminta käynnistyi

EKP:n neuvosto tutustui 5.4.2024 EU:n liikkeeseenlaskupalvelun (EU issuance service, EIS) tilannepäivitykseen ja vahvisti, että palvelun toiminta on käynnistynyt tammikuussa 2024. Palvelussa noudatetaan Belgian keskuspankin, EKP:n (eurojärjestelmän puolesta) ja Euroopan komission heinäkuussa 2022 tekemässä yhteistyöpöytäkirjassa määritettyjä periaatteita. EIS-palvelu on mainittujen osapuolten välinen järjestely, jonka tarkoitus on mahdollistaa Euroopan komission toimesta tapahtuva velkapaperien liikkeeseenlasku ja selvitys. EKP toimii tässä yhteydessä maksujen välittäjänä. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankin hallinnoimasta keskitetyn valtionkassan tilistä ja Magyar Nemzeti Bankin valvontaelimen toimivaltuuksista

EKP:n neuvosto antoi 26.2.2024 Unkarin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2024/5.

EKP:n lausunto Hrvatska narodna bankan toimivaltuuksista, jotka liittyvät Kroatian jäsenyyteen Kansainvälisessä valuuttarahastossa

EKP:n neuvosto antoi 26.2.2024 Kroatian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2024/6.

EKP:n lausunto käteismaksujen pyöristämisestä

EKP:n neuvosto antoi 4.3.2024 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2024/7.

EKP:n lausunto luottolaitosten velvollisuudesta tarjota vähimmäisvaatimukset täyttävä käteisrahan infrastruktuuri

EKP:n neuvosto antoi 7.3.2024 Alankomaiden valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2024/8.

EKP:n lausunto Itävallan rahoitusosuuden lisäämisestä Kansainvälisessä valuuttarahastossa

EKP:n neuvosto antoi 19.3.2024 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2024/9.

EKP:n lausunto lainanottajien tukemisesta ja asuntolainojen lyhennysvapaista

EKP:n neuvosto antoi 8.4.2024 Puolan parlamentin puhemiehen pyynnöstä lausunnon CON/2024/10.

Hallinto ja valvonta

Riskien allokointia suhteessa tappioihin koskevien kumottujen luottamuksellisten säädösten julkaiseminen

EKP:n neuvosto päätti 27.2.2024 EKP:n asiakirjojen julkiseen saatavuuteen liittyvän pyynnön johdosta, että luottamuksellisuusluokitus voidaan poistaa useiden sellaisten kumottujen julkistamattomien EKP:n päätösten osalta, jotka koskevat riskien allokointia suhteessa rahapoliittisista operaatioista aiheutuneisiin tappioihin (ECB/1998/NP29, ECB/2003/NP13, ECB/2008/NP23 ja ECB/2010/NP01), sillä useimmat niihin sisältyvät säännökset eivät enää kuulu EKP:n rahapolitiikkaan ja sen ohjausjärjestelmään eikä niiden julkistaminen vaarantaisi EKP:n rahapolitiikan sujuvaa toimintaa ja vaikuttavuutta. Kyseiset säädökset julkaistaan EKP:n verkkosivujen osiossa ”Julkinen asiakirjarekisteri”.

Tarkastuskomitean mandaatin uudelleenarviointi

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.3.2024 tarkastuskomitean tarkistetun mandaatin komitean tekemän uudelleenarvioinnin pohjalta. Kyseessä oli neljäs vuonna 2007 perustetun tarkastuskomitean tekemä arviointi. Uudistettuun mandaattiin lisättiin selkeä viittaus ilmastonmuutokseen liittyviin riskeihin. Mandaatti julkaistaan myöhemmin EKP:n verkkosivulla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Tilastot

Yhteistyöpöytäkirja pankkiraportointikomitean ja tietopistemallin ohjausjärjestelmän perustamisesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 14.3.2024 yhteistyöpöytäkirjan EKP:n ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) välisen yhteisen pankkiraportointikomitean (Joint Bank Reporting Committee) perustamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan EPV:n, EKP:n ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) välisen yhteisen tietopistemallin ohjausjärjestelmän perustamisesta. Vakavaraisuusasetuksen artiklassa 430 c viitataan tällaisen yhteisen komitean perustamiseen. Komitean jäseninä tulee vähintään olla EPV ja Euroopan keskuspankkijärjestelmä, ja sen tarkoitus on kehittää ja toteuttaa integroitu tilasto-, kriisinratkaisu- ja vakavaraisuustietojen raportointijärjestelmä raportointikulujen vähentämiseksi ja raportointiprosessin tehostamiseksi. Molemmat yhteistyöpöytäkirjat ja niitä koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Uusia tuloksia IRef-raportointijärjestelmän täydentävästä kustannus-hyötyanalyysista

EKP:n neuvosto tutustui 28.3.2024 kahteen raporttiin, joissa esitetään lisätuloksia integroidun raportointijärjestelmän (Integrated Reporting Framework, IReF) täydentävästä kustannus-hyötyanalyysista. Raporteissa käsitellään analyyttiseen arvoon ja operatiivisiin tekijöihin liittyviä lisänäkökohtia ja yhdenmukaistamista FINREP solo ‑tason raportoinnin kanssa. Molemmat raportit sekä niiden pohjalta päivitetty yleiskatsaus eurojärjestelmän IReF-raportointijärjestelmästä on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n pankkivalvonta

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus 2023

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.3.2024 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuodelta 2023 sekä sen julkaisemisen ja lähettämisen Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle, euroryhmälle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille parlamenteille. Raportti on laadittu asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (ns. YVM-asetuksen) artiklan 20 nojalla. Toimintakertomus julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla 21.3.2024, ja valvontaelimen puheenjohtaja esitteli sen Euroopan parlamentille samana päivänä.

EKP:n päätös EKP:n kantamien vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2023

EKP:n neuvosto antoi 8.3.2024 päätöksen EKP/2024/8 vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2023.

Yhteistyöpöytäkirja EKP:n ja Comisión Nacional del Mercado de Valores ‑viranomaisen välillä

EKP:n neuvosto jätti 19.3.2024 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä EKP:n ja Espanjan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Comisión Nacional del Mercado de Valores) välinen yhteistyöpöytäkirja. Vakiintuneen käytännön mukaan yhteistyöpöytäkirja julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla, kun kaikki osapuolet olivat allekirjoittaneet sen.

Uusien EKP:n edustajien valitseminen valvontaelimeen

EKP:n neuvosto hyväksyi 26.3.2024 hakuilmoituksen EKP:n edustajien valitsemiseksi valvontaelimeen, sillä kolmen nykyisen jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2024 aikana. Hakuilmoitus on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP:n opas riskitietojen koontivalmiuksista ja riskien raportoinnista

EKP:n neuvosto jätti 2.4.2024 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista riskitietojen koontivalmiuksia ja riskien raportointia koskevan EKP:n oppaan lopullinen versio ja kooste palautteesta, jota siitä annettiin julkisessa kuulemisessa. Opas ja palautekooste julkaistaan myöhemmin EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle