SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts – april 2024

12. april 2024

Ekstern kommunikation

Styrelsesrådets erklæring om kapitalmarkedsunionen

Den 7. marts 2024 godkendte Styrelsesrådet en erklæring om fremme af kapitalmarkedsunionen, som blev offentliggjort på ECB's websted samme dag. I erklæringen fremhæves det, som Styrelsesrådets ser som en stærk begrundelse for at kunne støtte og styrke dette projekt. Desuden beskrives en række centrale initiativer i handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen, som Eurosystemet anser for at være prioriteter.

ECB Banktilsyn flytter til Gallileo-bygningen i Frankfurt inden udgangen af 2025

Den 12. marts 2024 meddelte ECB, at den havde underskrevet en lejekontrakt, som Styrelsesrådet tidligere havde godkendt, om Gallileo-bygningen i Frankfurt, hvor medarbejderne i ECB Banktilsyn skal flytte hen inden udgangen af 2025. ECB meddelte også, at lejemålet for Japan Center var blevet forlænget indtil udgangen af 2028. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

ECB's årsberetning 2023

Den 5. april 2024 godkendte Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2023, som vil blive forelagt Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg og offentliggjort på ECB's websted på 23 officielle EU-sprog 18. april 2024.

Pengepolitik

Centralbankernes overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering og privilegeret adgang

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbanker i EU overholder forbuddene i artikel 123 og 124 i TEUF samt de dertil knyttede forordninger, vedtog Styrelsesrådet 7. marts 2024 rapporten herom for 2023. Nærmere oplysninger findes i et særligt afsnit af ECB's årsberetning 2023, som offentliggøres på ECB's websted 18. april 2024.

Markedsoperationer

Gennemgang af de operationelle rammer for gennemførelsen af pengepolitikken

Den 13. marts 2024 tog Styrelsesrådet resultatet af den gennemgang af de operationelle rammer for gennemførelsen af pengepolitikken, der blev iværksat i december 2022, til efterretning og godkendte ændringer af rammerne for at sikre, at gennemførelsen af Styrelsesrådets pengepolitiske beslutninger fortsat er effektiv, robust, fleksibel og produktiv, efterhånden som Eurosystemets balance normaliseres. Ændringerne forklares i en særlig erklæring, som blev offentliggjort på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse herom.

Årlig gennemgang af listen over godkendte ikke-regulerede markeder og listen over anerkendte agencies i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse

Den 14. marts 2024 besluttede Styrelsesrådet efter den årlige gennemgang af disse lister ikke at ændre listen over ikke-regulerede markeder, som ECB har godkendt, og heller ikke listen over udstedere, som ECB har anerkendt som godkendte agencies i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse. Styrelsesrådet besluttede også at flytte Investitionsbank Berlin til en mere gunstig haircutkategori efter bankens opfyldelse af de relevante kvantitative kriterier. De nuværende lister findes på ECB's websted.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

ECB's svar på henstilling ESRB/2022/9 om sårbarheder i erhvervsejendomssektoren i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Den 15. marts 2024 godkendte Styrelsesrådet ECB's svar på opfølgningen på Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis (ESRB's) henstilling ESRB/2022/9 om sårbarheder i erhvervsejendomssektoren i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Svaret bekræfter, at ECB fuldt ud efterlever henstilling A om "Bedre overvågning af systemiske risici i forbindelse med CRE-markedet".

Markedsinfrastruktur og betalinger

Nye teknologier til engrosafvikling i centralbankpenge

Den 1. marts 2024 godkendte Styrelsesrådet iværksættelsen af forberedende undersøgelser af nye teknologier til engrosafvikling i centralbankpenge, der udføres fra maj til november 2024, de relaterede operationelle og retlige rammer samt listen over markedsdeltagere og markedsoperatører med distributed ledger-teknologi (DLT-operatører), der vil deltage i den første bølge af forsøg og eksperimenter, der begynder i maj 2024. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted. Disse afgørelser følger meddelelsen i 2023 om, at Eurosystemet vil se nærmere på, hvordan finansielle engrostransaktioner, der er registreret på DLT-platforme, kan afvikles i centralbankpenge. Det er et led i Eurosystemets overordnede indsats for at sikre, at udviklingen i centralbankpenge holder trit med og bidrager til digital innovation inden for engros- og detailbetalinger, og at centralbankpenge fortsat er et monetært anker, der understøtter det europæiske finansielle systems og betalingssystems stabilitet, integration og effektivitet.

Aftaler om valutadeltagelse med Danmarks Nationalbank og Sveriges Riksbank

Den 5. marts 2024 godkendte Styrelsesrådet to aftaler om Danmarks Nationalbanks brug af T2-systemet og Target Instant Payment Settlement (TIPS) samt en revideret aftale om Sveriges Riksbanks brug af TIPS. De to første aftaler formaliserer Danmarks Nationalbanks migration til T2 og TIPS, og den danske krone vil efter planen blive overflyttet til disse to Target Services i løbet af 2025. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted. Ændringerne af aftalen mellem Eurosystemets centralbanker og Sveriges Riksbank sikrer overensstemmelse og konsekvens med teksten i den nyere aftale med Danmarks Nationalbank.

Opdateret overvågningsstrategi for finansielle markedsinfrastrukturers cyberrobusthed

Den 28. marts 2024 godkendte Styrelsesrådet en opdatering af Eurosystemets strategi for cyberrobusthed, som Komitéen for Markedsinfrastruktur og Betalinger har udarbejdet. Ændringerne afspejler udviklingen i cybertrusselsbilledet, erfaringerne med anvendelsen af den oprindelige strategi siden dens vedtagelse i 2017 og udviklingen inden for internationale retningslinjer. Formålet med strategien er at sikre en konsekvent, helhedsorienteret tilgang til håndtering af de cyberrisici, som finansielle markedsinfrastrukturer står over for. Den opdaterede version offentliggøres snart på ECB's websted.

Vellykket lancering af EU's udstedelsestjeneste

Den 5. april 2024 tog Styrelsesrådet en opdatering om status for EU's udstedelsestjeneste (EIS) til efterretning, der bekræftede dens vellykkede lancering i januar 2024 og dens overholdelse af principperne i aftalememorandummet underskrevet af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ECB (på vegne af Eurosystemet) og Europa-Kommissionen i juli 2022. EIS er en ordning, som disse institutioner har etableret for at gøre det lettere for Europa-Kommissionen at udstede og afvikle gældsinstrumenter, for hvilke ECB fungerer som fiskal agent og betalingsagent. Nærmere oplysninger om EIS findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om den statslige konto, som forvaltes af Magyar Nemzeti Bank, og de beføjelser, som tilkommer Magyar Nemzeti Banks tilsynsråd

Den 26. februar 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/5 på anmodning af den ungarske finansminister.

ECB's udtalelse om Hrvatska narodna bankas beføjelser i forbindelse med Kroatiens medlemskab af Den Internationale Valutafond

Den 26. februar 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/6 på anmodning af den kroatiske finansminister.

ECB's udtalelse om afrunding af kontantbetalinger

Den 4. marts 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/7 på anmodning af det estiske finansministerium.

ECB's udtalelse om krav om, at kreditinstitutter skal tilvejebringe en grundlæggende kontantinfrastruktur

Den 7. marts 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/8 på anmodning af den nederlandske finansminister.

ECB's udtalelse om forhøjelsen af Østrigs kvote i Den Internationale Valutafond

Den 19. marts 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/9 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om støtte til låntagere og henstand på realkreditlån

Den 8. april 2024 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2024/10 på anmodning af formanden for det polske parlament.

Corporate governance

Offentliggørelse af ophævede ikke-offentlige retsakter om fordeling af risici i forhold til tab

Som opfølgning på en anmodning om aktindsigt i ECB's dokumenter besluttede Styrelsesrådet 27. februar 2024, at en række ophævede ikke-offentlige ECB-afgørelser om fordelingen af risici i forhold til tab som følge af pengepolitiske operationer (ECB/1998/NP29, ECB/2003/NP13, ECB/2008/NP23 og ECB/2010/NP01) kunne afklassificeres, da de fleste af bestemmelserne heri ikke længere var en del af ECB's pengepolitik og operationelle rammer, og at offentliggørelsen heraf ikke ville bringe ECB's pengepolitiks gnidningsløse og effektive funktion i fare. De pågældende retsakter vil blive gjort offentligt tilgængelige via ECB's offentlige dokumentregister.

Treårig gennemgang af Revisionsudvalgets mandat

Den 20. marts 2024 godkendte Styrelsesrådet et revideret mandat for Revisionsudvalget efter den fjerde gennemgang, som Revisionsudvalget har foretaget, siden det blev oprettet i 2007. Det reviderede mandat indeholder nu en udtrykkelig henvisning til klimarisici og vil blive offentliggjort rettidigt på alle EU-sprog på ECB’s websted.

Statistik

Aftalememoranda om det fælles udvalg om bankindberetning og om rammen for styring af den fælles datapunktmodel

Den 14. marts 2024 godkendte Styrelsesrådet et aftalememorandum om oprettelse af det fælles udvalg for bankindberetning mellem ECB og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og et aftalememorandum om oprettelse af en ramme for styring af den fælles datapunktmodel mellem EBA, ECB og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA). Artikel 430c i kapitalkravsforordningen omhandler oprettelsen af et sådant blandet udvalg, herunder som minimum EBA og Det Europæiske System af Centralbanker, til udvikling og gennemførelse af det integrerede indberetningssystem for statistiske data, tilsynsdata og afviklingsdata, der har til formål at reducere indberetningsomkostningerne og øge effektiviteten i indberetningsprocessen. Begge aftalememoranda findes på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse.

Yderligere resultater af den supplerende cost-benefit-vurdering af den integrerede rapporteringsramme (IReF)

Den 28. marts 2024 tog Styrelsesrådet yderligere to rapporter til efterretning med yderligere resultater af den supplerende cost-benefit-vurdering af IReF-projektet om henholdsvis "additional analytical value and operational aspects" og "closer alignment with FINREP solo". Begge rapporter og en tilsvarende opdateret udgave af den generelle oversigt over Eurosystemets IReF findes på ECB's websted.

ECB Banktilsyn

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2023

Den 5. marts 2024 vedtog Styrelsesrådet "Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2023", som er udarbejdet i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. 1024/2013 ("SSM-forordningen"), og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort og fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, Eurogruppen og de nationale parlamenter i de deltagende medlemslande. Rapporten blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted 21. marts 2024, og formanden for Tilsynsrådet forelagde den for Europa-Parlamentet samme dag.

ECB's afgørelse om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, som ECB opkræver for 2023

Den 8. marts 2024 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2024/8 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2023.

Aftalememorandum mellem ECB og Comisión Nacional del Mercado de Valores

Den 19. marts 2024 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende et aftalememorandum mellem ECB og Comisión Nacional del Mercado de Valores, den spanske nationale kommission for værdipapirmarkedet. I overensstemmelse med standardpraksis blev aftalememorandummet, efter at det var underskrevet af alle parter, offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Udnævnelse af ECB's repræsentanter i Tilsynsrådet

Den 26. marts 2024 godkendte Styrelsesrådet stillingsopslaget i forbindelse med udvælgelsen af ECB's repræsentanter til Tilsynsrådet i lyset af udløbet af embedsperioden for tre af ECB's nuværende medlemmer inden udgangen af 2024. Stillingsopslaget findes på ECB's banktilsynswebsted.

ECB-vejledning om effektiv aggregering af risikodata og risikorapportering

Den 2. april 2024 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre de endelige udgaver af ECB's vejledning om effektiv aggregering af risikodata og risikorapportering og feedbackredegørelsen efter den relaterede offentlige høring. Begge dokumenter offentliggøres rettidigt på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt