Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

ožujak i travanj 2024.

12. travnja 2024.

Obavještavanje javnosti

Izjava Upravnog vijeća o uniji tržišta kapitala

Upravno vijeće odobrilo je 7. ožujka 2024. izjavu o unaprjeđenju unije tržišta kapitala, koja je istog dana objavljena na mrežnim stranicama ESB‑a. Upravno vijeće u izjavi ističe snažne razloge za podupiranje i unaprjeđenje tog projekta i opisuje više ključnih inicijativa iz akcijskog plana za uniju tržišta kapitala koje Eurosustav smatra prioritetnima.

Do kraja 2025. nadzor banaka ESB‑a preselit će se u zgradu Gallileo u Frankfurtu

ESB je 12. ožujka 2024. objavio da je potpisan ugovor o najmu zgrade Gallileo u Frankfurtu, u skladu s prethodnim odobrenjem Upravnog vijeća, u koju će zaposlenici nadzora banaka ESB‑a preseliti do kraja 2025. Objavio je i da je najam zgrade Japan Center produljen do kraja 2028. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Godišnje izvješće ESB‑a za 2023.

Upravno vijeće donijelo je 5. travnja 2024. Godišnje izvješće ESB‑a za 2023., koje će 18. travnja 2024. biti predstavljeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta i objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a na 23 službena jezika Europske unije.

Monetarna politika

Usklađenost središnjih banaka sa zabranama monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se ESB‑u dodjeljuje zadaća praćenja usklađenosti središnjih banaka EU‑a sa zabranama iz članaka 123. i 124. UFEU‑a te povezanih uredbi, Upravno vijeće odobrilo je 7. ožujka 2024. izvješće o praćenju usklađenosti za 2023. Dodatne informacije o tome moći će se pronaći u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB‑a za 2023., koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a 18. travnja 2024.

Tržišne operacije

Preispitivanje operativnog okvira za provedbu monetarne politike

Upravno vijeće primilo je 13. ožujka 2024. na znanje ishod preispitivanja operativnog okvira za provedbu monetarne politike, pokrenutog u prosincu 2022., i odobrilo izmjene okvira kako bi provedba njegovih odluka o monetarnoj politici ostala djelotvorna, pouzdana, fleksibilna i učinkovita u uvjetima normalizacije bilance Eurosustava. Te se izmjene objašnjavaju u posebnoj izjavi koja je objavljena na mrežnim stranicama ESB‑a zajedno s povezanim priopćenjem za javnost.

Godišnji pregled popisa prihvatljivih neuređenih tržišta i popisa priznatih agencija u okviru Eurosustava za kolateral

Nakon godišnjeg preispitivanja tih popisa Upravno vijeće odlučilo je 14. ožujka 2024. da neće mijenjati popis neuređenih tržišta koje ESB prihvaća ni popis izdavatelja koje ESB priznaje kao agencije prihvatljive za sudjelovanje u okviru Eurosustava za kolateral. Osim toga, Upravno vijeće odlučilo je rasporediti Investitionsbank Berlin u kategoriju s povoljnijim korektivnim faktorom nakon usklađenja te banke s odgovarajućim kvantitativnim kriterijima. Trenutačni popisi mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Odgovor ESB‑a na Preporuku ESRB/2022/9 o slabostima u sektoru poslovnih nekretnina u Europskom gospodarskom prostoru

Upravno vijeće odobrilo je 15. ožujka 2024. odgovor ESB‑a u sklopu daljnjeg postupanja na osnovi Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike (engl. European Systemic Risk Board, ESRB) o slabostima u sektoru poslovnih nekretnina u Europskom gospodarskom prostoru (Preporuka ESRB/2022/9). U odgovoru se potvrđuje da je ESB u potpunosti usklađen s Preporukom A »Poboljšanje praćenja sistemskih rizika koji proizlaze iz tržišta poslovnih nekretnina«.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Nove tehnologije za usluge namire velikih transakcija u centralnobankarskom novcu

Upravno vijeće odobrilo je 1. ožujka 2024. pokretanje istraživačkih aktivnosti u vezi s novim tehnologijama za namiru velikih transakcija u centralnobankarskom novcu, koje bi se trebale provoditi u razdoblju od svibnja do studenog 2024., povezanim operativnim i pravnim okvirom te popisom tržišnih sudionika i tržišnih operatera tehnologije distribuiranog zapisa koji će sudjelovati u prvom krugu pokusa i eksperimenata od svibnja 2024. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a. Te se odluke nadovezuju na najavu iz 2023. da će Eurosustav ispitati mogućnost da se velike financijske transakcije na platformama koje se zasnivaju na tehnologiji distribuiranog zapisa namiruju u centralnobankarskom novcu, u sklopu širih nastojanja kojima je cilj da razvoj centralnobankarskog novca ide u korak s napretkom u digitalnim inovacijama u velikim i malim plaćanjima te da tom napretku pridonosi te da centralnobankarski novac ostane monetarno uporište stabilnosti, integracije i djelotvornosti europskog financijskog sustava i platnih sustava.

Sporazumi o sudjelovanju valute sa središnjim bankama Danmarks Nationalbank i Sveriges Riksbank

Upravno vijeće odobrilo je 5. ožujka 2024. dva sporazuma o uporabi sustava T2 i usluge namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (engl. TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) sa središnjom bankom Danmarks Nationalbank i izmijenjeni sporazum o uporabi usluge TIPS sa središnjom bankom Sveriges Riksbank. Prvim dvama sporazumima službeno se utvrđuje pristup Danmarks Nationalbank sustavu T2 i usluzi TIPS, pri čemu je uvođenje danske krune u tim dvjema uslugama sustava TARGET predviđeno za 2025. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a. Izmjenama sporazuma između središnjih banaka Eurosustava i Sveriges Riksbank postiže se usklađenost i dosljednost u odnosu na noviji sporazum s Danmarks Nationalbank.

Posuvremenjena nadzorna strategija o kibernetičkoj otpornosti za infrastrukture financijskog tržišta

Upravno vijeće odobrilo je 28. ožujka 2024. posuvremenjenu strategiju Eurosustava za kibernetičku otpornost, koju je izradio Odbor za tržišnu infrastrukturu i platni promet. Izmjene su posljedica promjena u naravi kibernetičkih prijetnji, spoznaja stečenih u primjeni prvobitne strategije od njezina donošenja u 2017. i kretanja na području međunarodnih smjernica. Svrha strategije dosljedan je, cjelovit pristup kojim bi se smanjili kibernetički rizici kojima su izložene infrastrukture financijskog tržišta. Posuvremenjena inačica uskoro će biti objavljena na mrežnim stranicama ESB‑a.

Uspješno pokretanje usluge izdavanja dužničkih vrijednosnih papira EU‑a

Upravno vijeće primilo je 5. travnja 2024. na znanje nove informacije o usluzi izdavanja dužničkih vrijednosnih papira EU‑u (engl. EU issuance service, EIS), kojima se potvrđuje njezino uspješno uvođenje u siječnju 2024. i njezina usklađenost s načelima iz Memoranduma o razumijevanju koji su u srpnju 2022. potpisali središnja banka Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, ESB (u ime Eurosustava) i Europska komisija. EIS je mehanizam koji su te institucije uspostavile kako bi olakšale izdavanje i namiru dužničkih vrijednosnih papira Europske komisije, za koju ESB djeluje kao fiskalni i platni agent. Više pojedinosti o EIS‑u može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o jedinstvenom računu riznice kojim upravlja središnja banka Magyar Nemzeti Bank i nadležnosti nadzornog odbora Magyar Nemzeti Bank

Upravno vijeće donijelo je 26. veljače 2024. Mišljenje CON/2024/5 na zahtjev mađarskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o nadležnostima Hrvatske narodne banke povezanim s članstvom Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu

Upravno vijeće donijelo je 26. veljače 2024. Mišljenje CON/2024/6 na zahtjev hrvatskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o zaokruživanju prilikom gotovinskih plaćanja

Upravno vijeće donijelo je 4. ožujka 2024. Mišljenje CON/2024/7 na zahtjev estonskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o zahtjevu da kreditne institucije osiguraju minimalnu gotovinsku infrastrukturu

Upravno vijeće donijelo je 7. ožujka 2024. Mišljenje CON/2024/8 na zahtjev nizozemskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o povećanju kvote Republike Austrije u Međunarodnom monetarnom fondu

Upravno vijeće donijelo je 19. ožujka 2024. Mišljenje CON/2024/9 na zahtjev austrijskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o pružanju podrške zajmoprimcima i privremenom prekidu otplate hipoteke

Upravno vijeće donijelo je 8. travnja 2024. Mišljenje CON/2024/10 na zahtjev predsjednika poljskog parlamenta.

Upravljanje

Objavljivanje pravnih akata koji nisu bili javni i stavljeni su izvan snage, a odnosili su se na raspodjelu rizika u vezi s gubitcima

Povodom zahtjeva za javni pristup dokumentima ESB‑a Upravno vijeće odlučilo je 27. veljače 2024. da je moguće deklasificirati nekoliko odluka ESB‑a o raspodjeli rizika koje nisu bile javne i stavljene su izvan snage, a odnosile su se na gubitke koji su proizišli iz operacija monetarne politike (ESB/1998/NP29, ESB/2003/NP13, ESB/2008/NP23 i ESB/2010/NP01) zato što većina odredbi sadržanih u njima više nije dio ESB‑ove monetarne politike i operativnog okvira te zato što njihovo objavljivanje ne bi ugrozilo neometano funkcioniranje i učinkovitost ESB‑ove monetarne politike. Ti će pravni akti biti dostupni javnosti u ESB‑ovu Javnom registru dokumenata.

Trogodišnje preispitivanje mandata Odbora za reviziju

Upravno vijeće odobrilo je 20. ožujka 2024. izmijenjeni mandat Odbora za reviziju, koji je rezultat četvrtog preispitivanja koje je Odbor za reviziju proveo od svojeg osnutka 2007. U izmijenjenom mandatu, koji će biti objavljen na svim jezicima EU‑a na mrežnim stranicama ESB‑a, izričito se spominju rizici povezani s klimatskim promjenama.

Statistika

Memorandumi o razumijevanju o Zajedničkom odboru za izvješćivanje banaka i o zajedničkom okviru za upravljanje modelom podataka

Upravno vijeće odobrilo je 14. ožujka 2024. Memorandum o razumijevanju o osnivanju Zajedničkog odbora za izvješćivanje banaka između ESB‑a i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (engl. European Banking Authority, EBA) te Memorandum o razumijevanju o uspostavi zajedničkog okvira upravljanja modelom podataka između EBA‑e, ESB‑a i Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (engl. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA). U članku 430.c Uredbe o kapitalnim zahtjevima predviđa se osnivanje takvog zajedničkog odbora, koji uključuje najmanje EBA‑u i Europski sustav središnjih banaka, za izradu i provedbu integriranog sustava izvješćivanja za statističke, bonitetne i sanacijske podatke kako bi se smanjili troškovi i povećala učinkovitost izvješćivanja. Oba memoranduma mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a zajedno s povezanim priopćenjem za javnost.

Dodatni rezultati dopunske procjene troškova i koristi okvira za integrirano izvješćivanje (engl. Integrated Reporting Framework, IReF)

Upravno vijeće primilo je 28. ožujka 2024. na znanje još dva izvješća u kojima se predstavljaju dodatni rezultati dopunske procjene troškova i koristi projekta IReF o dodatnoj analitičkoj vrijednosti i operativnim aspektima odnosno o većoj usklađenosti s financijskim izvješćivanjem na razini pojedinačnih subjekata (FINREP solo). Oba izvješća, zajedno s posuvremenjenom verzijom općeg prikaza IReF‑a Eurosustava, mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka ESB‑a

Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2023.

Upravno vijeće donijelo je 5. ožujka 2024. Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2023., sastavljeno u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1024/2013 (Uredba o SSM‑u) te je odobrilo njegovo objavljivanje i dostavljanje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj komisiji, Euroskupini i nacionalnim parlamentima država članica sudionica. Izvješće je objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka 21. ožujka 2024., nakon što ga je predsjednica Nadzornog odbora tog dana predstavila Europskom parlamentu.

Odluka ESB‑a o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor koje ESB naplaćuje za 2023.

Upravno vijeće donijelo je 8. ožujka 2024. Odluku ESB/2024/8 o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2023.

Memorandum o razumijevanju između ESB‑a i Comisión Nacional del Mercado de Valores

Upravno vijeće 19. ožujka 2024. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri Memorandum o razumijevanju između ESB‑a i španjolskog nacionalnog povjerenstva za tržište vrijednosnih papira, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nakon što su ga potpisale obje strane, Memorandum o razumijevanju objavljen je u skladu s uobičajenom praksom na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Odabir predstavnika ESB‑a u Nadzornom odboru

Upravno vijeće odobrilo je 26. ožujka 2024. raspisivanje natječaja za odabir predstavnika ESB‑a u Nadzornom odboru jer trima sadašnjim članovima mandat istječe prije kraja 2024. Natječaj se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Vodič ESB‑a o učinkovitom agregiranju podataka o rizicima i izvješćivanju o rizicima

Upravno vijeće 2. travnja 2024. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave konačna verzija Vodiča ESB‑a o učinkovitom agregiranju podataka o rizicima i izvješćivanju o rizicima te konačna verzija izjave o povratnim informacijama po završetku povezanog javnog savjetovanja. Oba dokumenta bit će objavljena na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije