Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάρτιος - Απρίλιος 2024

12 Απριλίου 2024

Εξωτερική επικοινωνία

Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την ένωση κεφαλαιαγορών

Στις 7 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δήλωση σχετικά με την προώθηση της ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα. Η δήλωση υπογραμμίζει τους ισχυρούς λόγους για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζει και ενισχύει αυτό το σχέδιο και περιγράφει ορισμένες βασικές πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης για την ένωση κεφαλαιαγορών τις οποίες το Ευρωσύστημα θεωρεί ότι αποτελούν προτεραιότητα.

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα μετακομίσει στο κτίριο Gallileo στη Φρανκφούρτη έως το τέλος του 2025

Στις 12 Μαρτίου 2024 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μίσθωση, η οποία είχε προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, για το κτίριο Gallileo στη Φρανκφούρτη στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το προσωπικό της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ έως το τέλος του 2025. Ανακοίνωσε επίσης ότι η μίσθωση του κτιρίου Japan Center παρατάθηκε έως το τέλος του 2028. Το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2023

Στις 5 Απριλίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2023, η οποία θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Απριλίου 2024.

Νομισματική πολιτική

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 7 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 της ΣΛΕΕ και τους συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση παρακολούθησης για το 2023. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα είναι διαθέσιμες σε ειδική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2023, η οποία θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 18 Απριλίου 2024.

Δραστηριότητες αγορών

Επανεξέταση του λειτουργικού πλαισίου για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής

Στις 13 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα της επανεξέτασης, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, του λειτουργικού πλαισίου για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής και ενέκρινε αλλαγές στο πλαίσιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής παραμένει αποτελεσματική, εύρωστη, ευέλικτη και αποδοτική καθώς ομαλοποιείται ο ισολογισμός του Ευρωσυστήματος. Οι αλλαγές αυτές επεξηγούνται σε ειδική δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου.

Ετήσια επανεξέταση του καταλόγου αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και του καταλόγου αναγνωρισμένων ειδικών φορέων-εκδοτών στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τις εξασφαλίσεις

Στις 14 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, μετά την ετήσια επανεξέταση των καταλόγων αυτών, να διατηρήσει αμετάβλητο τον κατάλογο των μη ρυθμιζόμενων αγορών που είναι αποδεκτές από την ΕΚΤ και τον κατάλογο των εκδοτών που αναγνωρίζονται από την ΕΚΤ ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων οι οποίοι είναι αποδεκτοί για συμμετοχή στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τις εξασφαλίσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να κατατάξει την Investitionsbank Berlin σε ευνοϊκότερη κατηγορία περικοπών αποτίμησης, μετά τη συμμόρφωσή της με τα σχετικά ποσοτικά κριτήρια. Οι ισχύοντες κατάλογοι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Απάντηση της ΕΚΤ στη σύσταση ΕΣΣΚ/2022/9 σχετικά με τις ευπάθειες του τομέα των εμπορικών ακινήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Στις 15 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση της ΕΚΤ για τις ενέργειες που αναλήφθηκαν σε συνέχεια της σύστασης ΕΣΣΚ/2022/9 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) σχετικά με τις ευπάθειες του τομέα των εμπορικών ακινήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η απάντηση επιβεβαιώνει ότι η ΕΚΤ συμμορφώνεται πλήρως με τη σύσταση Α σχετικά με τη «Βελτίωση της παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από την αγορά εμπορικών ακινήτων».

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Νέες τεχνολογίες για τις υπηρεσίες διακανονισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών χονδρικής σε χρήμα κεντρικής τράπεζας

Την 1η Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη διερευνητικών εργασιών όσον αφορά νέες τεχνολογίες για τον διακανονισμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών χονδρικής σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο του 2024. Επίσης, ενέκρινε το σχετικό επιχειρησιακό και νομικό πλαίσιο, καθώς και τον κατάλογο των φορέων της αγοράς και των διαχειριστών της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT) που θα συμμετάσχουν στον πρώτο γύρο δοκιμών που θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2024. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιοποιούνται μετά την ανακοίνωση του 2023 που παρουσίαζε την πρόθεση του Ευρωσυστήματος να εξετάσει πώς οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές χονδρικής που καταγράφονται σε πλατφόρμες DLT μπορούν να διακανονίζονται σε χρήμα κεντρικής τράπεζας, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών του να διασφαλίσει ότι οι εξελίξεις σε χρήμα κεντρικής τράπεζας συμβαδίζουν με την ψηφιακή καινοτομία στις πληρωμές χονδρικής και λιανικής και συμβάλλουν σε αυτήν, καθώς και ότι το χρήμα κεντρικής τράπεζας παραμένει ένα νομισματικό σημείο αναφοράς που στηρίζει τη σταθερότητα, την ενοποίηση και την αποδοτικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών.

Συμφωνίες συμμετοχής νομισμάτων με την Danmarks Nationalbank και τη Sveriges Riksbank

Στις 5 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο συμφωνίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος T2 και της υπηρεσίας διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) από την Danmarks Nationalbank, καθώς και μια αναθεωρημένη συμφωνία για τη χρήση της TIPS από τη Sveriges Riksbank. Οι δύο πρώτες συμφωνίες επισημοποιούν τη συμμετοχή της Danmarks Nationalbank στο Τ2 και στην TIPS, ενώ η μετάπτωση της κορώνας Δανίας σε αυτές τις δύο υπηρεσίες TARGET προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2025. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Οι αναθεωρήσεις στη συμφωνία μεταξύ των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος και της Sveriges Riksbank διασφαλίζουν την ευθυγράμμιση και τη συνέπεια με το κείμενο της πιο πρόσφατης συμφωνίας με την Danmarks Nationalbank.

Επικαιροποιημένη στρατηγική επίβλεψης όσον αφορά την ανθεκτικότητα των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών σε κυβερνοαπειλές

Στις 28 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση της στρατηγικής του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την ανθεκτικότητα σε κυβερνοαπειλές, η οποία εκπονήθηκε από την Επιτροπή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών. Οι αναθεωρήσεις αντικατοπτρίζουν το εξελισσόμενο τοπίο των κυβερνοαπειλών, τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή της αρχικής στρατηγικής μετά την έγκρισή της το 2017 και τις εξελίξεις στον τομέα της διεθνούς καθοδήγησης. Σκοπός της στρατηγικής είναι να παράσχει μια συνεπή, συνολική προσέγγιση αντιμετώπισης των κυβερνοαπειλών για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η επικαιροποιημένη στρατηγική θα είναι διαθέσιμη προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επιτυχής έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας έκδοσης και διακανονισμού χρεογράφων της ΕΕ

Στις 5 Απριλίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ενημέρωσης για την κατάσταση της υπηρεσίας έκδοσης και διακανονισμού τίτλων της ΕΕ (EU issuance service - EIS), με την οποία επιβεβαιώνεται η επιτυχής έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας τον Ιανουάριο του 2024 και η συμμόρφωσή της με τις αρχές που ορίζονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν η Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, η ΕΚΤ (εκ μέρους του Ευρωσυστήματος) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2022. Η EIS είναι μια ρύθμιση που δημιουργήθηκε από αυτά τα ιδρύματα για να διευκολύνει την έκδοση και τον διακανονισμό χρεογράφων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα οποία η ΕΚΤ ενεργεί ως δημοσιονομικός αντιπρόσωπος και εντολοδόχος πληρωμής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την EIS διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ενιαίο λογαριασμό ταμειακών διαθεσίμων τον οποίο διαχειρίζεται η Magyar Nemzeti Bank και τις αρμοδιότητες του εποπτικού της συμβουλίου

Στις 26 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/5 κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αρμοδιότητες της Hrvatska narodna banka που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Κροατίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 26 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/6 κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Κροατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη στρογγυλοποίηση των ποσών πληρωμών με χρήση μετρητών

Στις 4 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/7, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Εσθονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επιβολή απαίτησης στα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν στοιχειώδη υποδομή μετρητών

Στις 7 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/8 κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ολλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Αυστρίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 19 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/9, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη στήριξη δανειοληπτών και τις αναστολές πληρωμών δανείων

Στις 8 Απριλίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2024/10, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Πολωνικού Κοινοβουλίου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Δημοσίευση καταργημένων μη δημόσιων νομικών πράξεων σχετικά με τον επιμερισμό των κινδύνων σε σχέση με ζημίες

Στις 27 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε συνέχεια αιτήματος για πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΚΤ, ότι ορισμένες καταργημένες μη δημόσιες αποφάσεις της ΕΚΤ που αφορούν τον επιμερισμό των κινδύνων σε σχέση με ζημίες από πράξεις νομισματικής πολιτικής (ECB/1998/NP29, ECB/2003/NP13, ECB/2008/NP23 και ECB/2010/NP01) θα μπορούσαν να αποχαρακτηριστούν, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις διατάξεις που περιέχονται στις εν λόγω αποφάσεις δεν αποτελούν πλέον μέρος της νομισματικής πολιτικής και του λειτουργικού πλαισίου της ΕΚΤ και ότι η δημοσιοποίησή τους δεν θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Οι εν λόγω νομικές πράξεις θα δημοσιοποιηθούν μέσω του Δημόσιου Καταλόγου Εγγράφων της ΕΚΤ.

Τριετής αναθεώρηση της εντολής της Επιτροπής Επιθεώρησης

Στις 20 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης, μετά την τέταρτη επανεξέταση που διενήργησε η Επιτροπή Επιθεώρησης από την ίδρυσή της το 2007. Ρητή αναφορά στους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνεται στην αναθεωρημένη εντολή, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικές

Μνημόνια συνεννόησης σχετικά με τη Μεικτή Επιτροπή Υποβολής Τραπεζικών Στοιχείων και με το κοινό πλαίσιο διακυβέρνησης του Μοντέλου Σημείων Δεδομένων

Στις 14 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη σύσταση της Μεικτής Επιτροπής Υποβολής Τραπεζικών Στοιχείων μεταξύ της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου διακυβέρνησης Μοντέλου Σημείων Δεδομένων μεταξύ της ΕΑΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ). Το άρθρο 430γ του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ανέφερε τη συγκρότηση τέτοιας μεικτής επιτροπής, που θα περιλάμβανε τουλάχιστον την ΕΑΤ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποβολής αναφορών για στατιστικά δεδομένα, δεδομένα προληπτικής εποπτείας και δεδομένα εξυγίανσης, με σκοπό τη μείωση του κόστους υποβολής αναφορών και την αύξηση της αποδοτικότητας στη διαδικασία υποβολής αναφορών. Τα δύο μνημόνια συνεννόησης είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου.

Περαιτέρω αποτελέσματα της συμπληρωματικής αξιολόγησης κόστους-οφέλους του Πλαισίου Ενοποιημένης Υποβολής Στοιχείων (IReF)

Στις 28 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση δύο ακόμη εκθέσεων που παρουσιάζουν πρόσθετα αποτελέσματα όσον αφορά τη συμπληρωματική αξιολόγηση κόστους-οφέλους του IReF. Οι εκθέσεις αφορούν την «πρόσθετη αναλυτική αξία και τις επιχειρησιακές πτυχές» και τη «μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με το FINREP σε ατομική βάση», αντίστοιχα. Και οι δύο εκθέσεις, μαζί με την αντίστοιχη επικαιροποιημένη έκδοση της γενικής συνοπτικής παρουσίασης του IReF του Ευρωσυστήματος, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2023

Στις 5 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα το 2023, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1024/2013 («κανονισμός ΕΕΜ»), και έδωσε το πράσινο φως για την έκδοσή της και τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωομάδα και τα εθνικά κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών μελών. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία στις 21 Μαρτίου 2024 και παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών που θα επιβάλει η ΕΚΤ για το 2023

Στις 8 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2024/8 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2023.

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΚΤ και της Comisión Nacional del Mercado de Valores

Στις 19 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της ΕΚΤ και της Comisión Nacional del Mercado de Valores, της Εθνικής Επιτροπής Αγοράς Κινητών Αξιών της Ισπανίας. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, το μνημόνιο συνεννόησης, αφού υπογράφηκε από όλα τα μέρη, δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Επιλογή εκπροσώπων της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο

Στις 26 Μαρτίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προκήρυξη για την επιλογή εκπροσώπων της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο ενόψει της λήξης της θητείας τριών εν ενεργεία μελών του πριν από το τέλος του 2024. Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την αποτελεσματική συγκεντρωτική καταγραφή και αναφορά κινδύνων

Στις 2 Απριλίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση των τελικών εκδόσεων του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την αποτελεσματική συγκεντρωτική καταγραφή και αναφορά κινδύνων, καθώς και του εγγράφου παρατηρήσεων, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Και τα δύο έγγραφα θα είναι διαθέσιμα προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου