European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2020 г.

20 ноември 2020 г.

Пазарни операции

Промени при публикуването на данни за управлението на ликвидността

На 5 ноември 2020 г. Управителният съвет прие няколко изменения, свързани с публикуването на данни за управлението на ликвидността, с цел да оптимизира процеси и да увеличи ефективността. По-конкретно Управителният съвет взе решение да преустанови публикуването на размера на референтната сума за разпределяне при основните операции по рефинансиране, тъй като то не е необходимо за успешното прилагане на паричната политика на Евросистемата при сегашната оперативна рамка и условия на ликвидност. Управителният съвет взе решение и да намали честотата на публикуване на прогнозите за автономните фактори от два пъти до веднъж седмично, в дните за обявяване на основните операции по рефинансиране. Освен това Управителният съвет взе решение да промени часа на публикуване на дневните данни за ликвидността от 9:10 ч. централноевропейско време на 11:30 ч. централноевропейско време. Тези промени влизат в сила на 14 декември 2020 г. – деня на обявяване на първата основна операция по рефинансиране за периода на поддържане на резерви, който започва на 16 декември 2020 г.

Редовен преглед на споразумението за спешна помощ за осигуряване на ликвидност

На 9 ноември 2020 г. Управителният съвет прие преработена версия на споразумението за спешна помощ за осигуряване на ликвидност. Тя съдържа техническо изменение на раздел 3.2, буква а), точка i), с което се изяснява, че оценките на платежоспособността на финансови институции се извършват от пруденциалния надзорен орган съгласно определението за платежоспособност за целите на спешната помощ за осигуряване на ликвидност, посочено в раздел 4. Уточнява се също и че споразумението за спешна помощ за осигуряване на ликвидност ще се преразгледа най-късно през 2023 г. Актуализираното споразумение ще бъде публикувано скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2020 г.

На 18 ноември 2020 г. членовете на Управителния съвет обмениха мнения по въпроси, свързани с финансовата стабилност на еврозоната, въз основа на Прегледа на финансовата стабилност от ноември 2020 г., и одобриха публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. Докладът подлага на оценка последиците от продължаващата пандемия и свързаните с нея промени в икономическите перспективи за функционирането на финансовия пазар, устойчивостта на дълга, рентабилността на банките и небанковия финансов сектор. Също така се излагат краткосрочни и средносрочни стратегически аспекти. Предвижда се докладът да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 25 ноември 2020 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Единадесето проучване на кореспондентските отношения между банки в евро

На 30 октомври 2020 г. Управителният съвет одобри публикуването на единадесетото проучване на кореспондентските отношения между банки в евро. Констатациите от проучването от 2019 г. показват спад с 22% на общия оборот от кореспондентски отношения между банки спрямо данните от 2016 г., намаляване на броя клиентски банки с 21% и 43% по-малък среден размер на транзакция. Въпреки това кореспондентските отношения между банки остават важен елемент от платежната верига с общ дневен оборот от 686 млрд. евро. Нарастващите нормативни изисквания, свързани с процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и с процедури за опознаване на клиентите, отчасти обясняват намаляването на оборота и броя на споразуменията за кореспондентско банкиране. Изглежда, че основните участници на пазара остават същите като в предходните проучвания. Наблюдава се и тенденция сред най-големите банки да се специализират в трансгранични операции, докато по-малките намаляват обема на своята дейност. Така пазарът на кореспондентско банкиране остава силно концентриран. В перспектива 60% от банките, участвали в проучването, очакват ръст на дейностите на кореспондентско банкиране в средносрочен план поради по-висока ефективност и въвеждане на нови трансгранични услуги. Проучването е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно Новите кредитни споразумения с Международния валутен фонд в Австрия

На 30 октомври 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/27 по искане на Министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно премахването на специалния налог върху определени финансови институции в Словакия

На 4 ноември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/28 по искане на Министерството на финансите на Словашката република.

Становище на ЕЦБ относно отчитане на платежния баланс в Австрия

На 17 ноември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/29 по искане на Oesterreichische Nationalbank

Административно управление

Изменения на правни инструменти, свързани с рамката за счетоводна и финансова отчетност на Евросистемата

На 12 ноември 2020 г. Управителният съвет прие изменения на правни инструменти, свързани с рамката за счетоводна и финансова отчетност на Евросистемата, а именно Решение ЕЦБ/2020/55 за изменение на Решение (ЕС) 2016/2248 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, и Решение ЕЦБ/2020/56 за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка. Въведените промени са в отражение на програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP), и операциите за предоставяне на ликвидност в евро на централните банки, които не са част от Евросистемата. Правните актове влизат в сила на 31 декември и скоро ще бъдат публикувани в EUR-Lex.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите